Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Karłowicza i ul. Polnej w Redzie

Reda, dnia 10.04.2017 r.

ZK.6220.13.1.2016

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Burmistrz Miasta Redy zawiadamia strony postępowania oraz na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.04.2017 r. wydał decyzję ZK.6220.13.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa ul. Karłowicza i ul. Polnej w Redzie”

na odcinku od ul. 12 Marca do ul. Przemysłowej.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Miasta Redy przy ul. Gdańskiej 33, pok. Nr 122 (poniedziałek, wtorek i środa w godz. 730- 1530, czwartek w godz. w godz. 900- 1700, a piątek w godz. 730- 1515).

Zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miasta Redy i wywieszenie na tablicy ogłoszeń : Urzędu Miasta Redy.

 

 

Z-ca Burmistrza Miasta

mgr inż. Halina Grzeszczuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze 18-04-2017 07:37:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Pałasz 14-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze 18-04-2017 07:38:59