Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne opłata za zmniejszoną retencję dotyczy nieruchomości spełniających łącznie warunki:

 • powierzchnia nieruchomości wynosi powyżej 3500 m²,
 • na nieruchomości zostały wykonane obiekty budowlane trwale związane z gruntem
  lub wykonywane są na niej roboty budowlane, wyłączające więcej niż 70% powierzchni
  z powierzchni biologicznie czynnej,
 • nieruchomość znajduje się na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji zobowiązane są ponosić następujące podmioty: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

a)  właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
b)  posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
c)  użytkownikami wieczystymi gruntów,
d)  posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji (art. 298 pkt 2 ustawy Prawo wodne).

Zgodnie z art. 552 ust 2b pkt 2 ustawy Prawo wodne podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za w/w usługi wodne są zobowiązane składać oświadczenia zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich Burmistrzowi Miasta Redy, w celu ustalenia wysokości opłaty za w/w usługi wodne, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, z tym, że oświadczenie za IV kwartał 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych składają w terminie do dnia 14 stycznia 2021r.

Komórka organizacyjna:
Urząd Miasta w Redzie
Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, parter - pok. 11

Telefon kontaktowy: 58-738-60-86

Godziny urzędowania: pn-śr:7:30-15:30, czw: 9:00-16:00, pt: 7:30-15:15
Adres do korespondencji: Burmistrz Miasta Redy, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda

Wysokość opłaty:
Wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na obszarze Miasta Redy ustala Burmistrz Miasta Redy, przekazując Informację o wysokości opłaty i sposobie jej obliczenia, zwaną dalej Informacją,  podmiotom obowiązanym do jej ponoszenia (art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne). Wyznaczenie opłaty następuje na podstawie oświadczeń, które w/w podmiot zobowiązany jest składać Burmistrzowi co kwartał (do 30 dni od dnia zakończenia kwartału, którego opłata dotyczy).

Sposób obliczania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej reguluje art. 272 ust. 8 ustawy Prawo wodne wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Zgodnie z art. 270 ust 7 w/w ustawy wysokość opłaty tej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Wysokość jednostkowych stawek opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zależy od wyposażenia nieruchomości w urządzenia do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych (podstawę do wyliczania opłat stanowi § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne). Jednostkowe stawki opłat wynoszą:

 1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m² na 1 rok;
 2. z urządzeniami do retencjonowania wody o pojemności:
  a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m² na 1 rok,
  b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m² na 1 rok,
  c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m² na 1 rok.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty ma obowiązek wniesienia opłaty w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono Informację o wysokości opłaty i sposobie jej obliczenia. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Redzie, wskazany w w/w  Informacji. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm);
 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268, ze zm.);
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 2502);
 4. Stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Tryb odwoławczy:
Reklamacja

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne, któremu przekazano informację, może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty. Reklamację składa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania Informacji.

Burmistrz Miasta Redy rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W razie uznania reklamacji podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne przekazywana jest nowa Informacja, zawierającą także sposób obliczenia opłaty za usługi wodne. Reklamacja przysługuje raz w okresie rozliczeniowym.

Złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku wniesienia opłaty, a niezapłacone w terminie zobowiązanie podlega postępowaniu egzekucyjnemu.

W przypadku uznania reklamacji, w terminie 14 dni od dnia przekazania podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne nowej Informacji temu podmiotowi zwraca się różnicę między wysokością wniesionej opłaty za usługi wodne na podstawie wcześniejszej Informacji, a wysokością opłaty za usługi wodne wynikającą z nowej Informacji.

Decyzja

Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zaniecha uiszczania w/w opłaty, Burmistrz Miasta Redy będzie zobowiązany określić wysokość opłaty w drodze decyzji (art. 272 ust 24 ustawy Prawo wodne).

Od w/w decyzji podmiotowi korzystającemu z usług wodnych przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Zaskarżenie w/w decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Informacje dodatkowe:

Wpływy z tytułu w/w opłat stanowią w 90% przychód powołanego Prawem wodnym z dniem 1.01.2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy, a zgodnie z art. 300 ustawy Prawo wodne do ponoszenia opłat za usługi wodne stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują gminie. Zgodnie z art. 301 ustawy Prawo wodne, opłaty za usługi wodne oraz opłaty podwyższone podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, ze zm.).

 

Załączniki

 1. Wzór oświadczenia dotyczącego opłat za usługi wodne

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html

 1. Wzór dodatkowej informacji przedkładanej Burmistrzowi Miasta Redy
   

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja przedkładana Burmistrzowi Miasta Redy.doc (DOC, 42.50Kb) 2019-05-09 16:46:49 886 razy
2 Stanowisko Wód Polskich dot zmniejszenia naturalnej retencji.docx (DOCX, 41.07Kb) 2019-05-09 16:46:49 858 razy
3 Oświadczenie_wzor ze strony www PGW Wody Polskie.docx (DOCX, 21.50Kb) 2019-05-09 16:46:49 1237 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 09-05-2019 16:46:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Frankowska 09-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Joanna Frankowska 26-04-2023 14:16:11