Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

GMINNY PROGRAM DOFINANSOWANIA WYMIANY STARYCH KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE (tzw. ?KOPCIUCHÓW?)Logo - Reda z zielona perspektywą

DOTACJA ZE ŚRODKÓW GMINY MIASTO REDA NA WYMIANĘ NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA PALIWO STAŁE
 

Masz stary kocioł na paliwo stałe i myślisz o jego wymianie?
To jest najlepszy moment! Możesz uzyskać dofinansowanie ze środków gminnych!

POPRAW JAKOŚĆ POWIETRZA, KTÓRYM ODDYCHASZ TY I TWOI BLISCY!

Możesz uzyskać dotację w kwocie do 5.000 zł.
Warto jak najszybciej złożyć wniosek o dotację - środki finansowe na 2022 rok są ograniczone!

Pamiętaj, że „kopciuchy” należy wymienić do 1 września 2024 roku.

 

CO PODLEGA DOFINANSOWANIU

Wymiana starego kotła na paliwo stałe na: sieć c.o., sieć gazową, odnawialne źródła energii (OZE), ogrzewanie olejowe lub ogrzewanie elektryczne.
Dofinansowaniu podlegają zadania realizowane w okresie od daty zawarcia umowy z Gminą do 10 grudnia danego roku (ostateczna data zakończenia zadania i kompleksowego rozliczenia z Gminą).

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE

Właściciel/współwłaściciel/użytkownik wieczysty budynku jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym, który nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.
Dotacja udzielana jest osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Beneficjent może uzyskać dotację w wysokości 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000 zł.
W przypadku zadania objętego dofinansowaniem z innych źródeł publicznych, ww. wskaźnik procentowy odnosi się do poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o uzyskane dofinansowanie z innych źródeł publicznych (tj. do różnicy pomiędzy łączną wysokością kosztów kwalifikowanych a wysokością uzyskanego dofinansowania z innych źródeł publicznych). 

Zachęcamy do kontaktu:
Urząd Miasta w Redzie, pok. nr 10 i 11 (parter)
tel. 58-738-60-69 i 58-738-60-90 


 

W dniu 10 marca 2022r. weszła w życie uchwała nr XLIII/434/2022 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Reda” (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022r., poz. 704)
 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA REGULAMINU

 • CO PODLEGA DOFINANSOWANIU
 • wymiana kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno, pelet, ekogroszek itp.) stanowiącego główne źródło ogrzewania na: ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, OZE lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
 • wymiana „kopciucha” nastąpiła po zawarciu z Gminą umowy o dofinansowanie (data zakończenia zadania i jego kompleksowego rozliczenia: do 10 grudnia danego roku);
 • dofinansowanie udzielane jest w odniesieniu do budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej (w tym działalności rolniczej).
 • KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE (BENEFICJENT)
 • właściciel/współwłaściciel/użytkownik wieczysty budynku jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym (w przypadku współwłasności – za zgodą pozostałych współwłaścicieli);
 • dotacja udzielana jest osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (w tym działalności rolniczej).
 • WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
 • beneficjent może uzyskać dotację w wysokości 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000 zł;

w przypadku zadania objętego dofinansowaniem z innych źródeł publicznych, ww. wskaźnik procentowy odnosi się do poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o uzyskane dofinansowanie z innych źródeł publicznych (tj. do różnicy pomiędzy łączną wysokością kosztów kwalifikowanych a wysokością uzyskanego dofinansowania z innych źródeł publicznych). 

Na co można uzyskać dofinansowanie - koszty kwalifikowalne

 • W przypadku wymiany źródła ciepła na sieć c.o. - podłączenie budynku/lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej (węzeł cieplny podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej):
  - koszt opłaty przyłączeniowej do sieci ciepłowniczej,
  - koszt zakupu przygrzejnikowych zaworów i głowic termostatycznych,
  - koszt wykonania/dostosowania instalacji c.o. lub instalacji c.o. i c.w.u. do nowego źródła ciepła, w tym koszt montażu / wymiany przygrzejnikowych zaworów i głowic termostatycznych,
  - koszt zakupu/montażu/wymiany grzejników,
  - koszt zakupu/montażu jedno lub dwufunkcyjnego kompletnego węzła cieplnego z układem regulacji c.o./c.o. i c.w.u. wraz z kosztami przyłączenia węzła do m.s.c. i do instalacji wewnętrznej budynku;
 • W przypadku wymiany źródła ciepła na sieć gazową (źródło ciepła zasilane gazem):
  - koszt projektu wewnętrznej instalacji gazowej,
  - koszt zakupu/montażu urządzenia grzewczego (gazowy kondensacyjny kocioł jednofunkcyjny bez lub z zasobnikiem ciepła, gazowy kondensacyjny kocioł dwufunkcyjny) i koszty zakupu urządzeń towarzyszących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji (np. pompy obiegowe, zbiorniki wyrównawcze, automatyka sterująca),
  - koszt zakupu/montażu wkładu kominowego lub przewodu powietrzno-spalinowego,
  - koszt zakupu grzejników,
  - koszt zakupu  zaworów i głowic termostatycznych,
  - koszt wykonania / dostosowania instalacji c.o lub instalacji c.o. i c.w.u. do nowego źródła ciepła, w tym koszt montażu/wymiany grzejników, koszt montażu/wymiany zaworów i głowic termostatycznych,
  - koszt opłaty przyłączeniowej,
  - koszt zakupu montażu zbiornika na gaz, wykonanie instalacji od zbiornika do kotła,
  - koszt wykonanie przyłącza gazowego i instalacji od przyłącza do kotła, w tym koszt opłaty przyłączeniowej.
 • W przypadku wymiany źródła ciepła na OZE – odnawialne źródła energii (np. pompy ciepła):
  - koszt zakupu/montażu urządzenia grzewczego z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem,
  - koszt zakupu grzejników,
  - koszt zakupu  zaworów i głowic termostatycznych,
  - koszt wykonania / dostosowania instalacji c.o lub instalacji c.o. i c.w.u. do nowego źródła ciepła, w tym koszt montażu/wymiany grzejników, koszt montażu/wymiany zaworów i głowic termostatycznych,
  - koszty zakupu/montażu materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania (w tym kolektorów słonecznych), wykonanie równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczej,
  - koszty zakupu/montażu materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji  przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej),
 • W przypadku wymiany źródła ciepła na ogrzewanie olejowe (źródło ciepła zasilane olejem opałowym):
  - koszt zakupu/montażu urządzenia grzewczego (olejowy kocioł jednofunkcyjny bez lub z zasobnikiem ciepła, olejowy kocioł dwufunkcyjny) i koszt zakupu urządzeń towarzyszących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji (np. zbiornik oleju, popy obiegowe, zbiorniki wyrównawcze automatyka sterująca),
  - koszt zakupu grzejników,
  - koszt zakupu  zaworów i głowic termostatycznych,
  - koszt wykonania / dostosowanie instalacji c.o lub instalacji c.o. i c.w.u. do nowego źródła ciepła, w tym koszt montażu/wymiany grzejników i koszt montażu/wymiany zaworów i głowic termostatycznych,
  - koszt zakupu/montażu wkładu kominowego lub przewodu powietrzno-spalinowego; 
 • W przypadku wymiany źródła ciepła na ogrzewanie elektryczne:
  - koszt zakupu/montażu urządzenia grzewczego elektrycznego (innego niż pompa ciepła), materiałów instalacyjnych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego, zbiornika akumulacyjnego/buforowego, zbiornika cwu z osprzętem,
  - koszty zakupu/montażu materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie równoważenia hydraulicznego instalacji grzewcze
 • Dotacją objęte mogą być wyłącznie urządzenia grzewcze, urządzenia pomocnicze i elementy instalacji c.o. wymienione w ust. 4, spełniające łącznie następujące warunki:
  1) fabrycznie nowe z gwarancją producenta, które zostały zamontowane po raz pierwszy, spełniające wszelkie konieczne normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  2) zainstalowane zgodnie z instrukcją montażu producenta, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej przez wyspecjalizowanego Wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia,
  3) wymagania wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 • Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się robót wykonanych siłami własnymi.

Forma dofinansowania

 • udzielenie dotacji następuje na wniosek, na podstawie umowy o udzielenie dotacji;
 • wypłata środków następuje na podstawie wniosku o rozliczenie dotacji;
 • wzór wniosku o udzielenie dotacji, wzór umowy o udzielenie dotacji i wzór wniosku o rozliczenie dotacji określa Zarządzenie Nr ZK/2/2022 z dnia 8 marca 2022 r. Burmistrza Miasta Redy w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu i rozliczaniu dotacji celowej na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Reda oraz w sprawie powołania Komisji do spraw udzielania dotacji celowej na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Reda
  Tekst zarządzenia: https://bip.reda.pl/dokumenty/6009 (tekst zarządzenia, w tym załączniki załączono poniżej).

Nabór wniosków

 • Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.
 • Wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesanta lub w Referacie Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (pok. 10) Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub przesyłać pocztą na adres Urzędu.

DOKUMENTY DO POBRANIA (załączniki poniżej)

 • Wniosek o udzielenie dotacji celowej
 • Oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości
 • Oświadczenie współmałżonka
 • Oświadczenie dot. prawa dysponowania nieruchomością
 • Wzór umowy o udzielenie dotacji
 • Wzór wniosku o rozliczenie dotacji
 • Uchwała Nr nr XLIII/434/2022 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Reda” (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022r., poz. 704),
  Tekst uchwały: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaRedy/document/811130/Uchwa%C5%82a-XLIII_434_2022
 • Zarządzenie Nr ZK/2/2022 z dnia 8 marca 2022 r. Burmistrza Miasta Redy w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu i rozliczaniu dotacji celowej na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Reda oraz w sprawie powołania Komisji do spraw udzielania dotacji celowej na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Reda.
  Tekst zarządzenia: https://bip.reda.pl/dokumenty/6009
   

Zgodnie z przepisami tzw. uchwały antysmogowej dla miast (uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego, stanowiącej akt prawa miejscowego) 
od 1 września 2024 r. nie będzie już można eksploatować kotłów na paliwo stałe, które nie spełniają wymagań w zakresie standardów emisyjnych odpowiadających kl. 3
pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012 lub nie posiadają tabliczki znamionowej (tzw. „kotłów pozaklasowych”).

Grafika dotycząca uchwaly antysmogowej


 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie BM_dotacjaGMR_wymiana kopciuchow_v2_uchwała_z6_wniosek o rozliczenie dotacji.doc (DOC, 329.50Kb) 2022-03-11 13:16:13 484 razy
2 Zarządzenie BM_dotacjaGMR_wymiana kopciuchow_v2_uchwała_z1_wniosek o dotacje.doc (DOC, 284.00Kb) 2022-03-11 13:16:01 382 razy
3 Zarządzenie BM_dotacjaGMR_wymiana kopciuchow_v2_uchwała_z2_umowa_.doc (DOC, 96.50Kb) 2022-03-11 13:16:01 364 razy
4 Zarządzenie BM_dotacjaGMR_wymiana kopciuchow_v2_uchwała_z3_ośw-wspołwłaściciele.doc (DOC, 81.50Kb) 2022-03-11 13:16:01 352 razy
5 Zarządzenie BM_dotacjaGMR_wymiana kopciuchow_v2_uchwała_z4_ośw-współmałżonek.doc (DOC, 71.00Kb) 2022-03-11 13:16:01 347 razy
6 Zarządzenie BM_dotacjaGMR_wymiana kopciuchow_v2_uchwała_z5_ośw-prawo do nieruchomości.doc (DOC, 68.00Kb) 2022-03-11 13:16:01 346 razy
7 Zarządzenie.ZK.2.2022.2022-03-08.pdf (PDF, 2.11Mb) 2022-03-11 13:11:11 554 razy
8 Uchwała ws dotacji_wymiana źródeł ciepła_2022 (Dz.U.Woj.Pom.).pdf (PDF, 1.97Mb) 2022-03-11 13:11:11 496 razy
9 Uchwała ws dotacji_wymiana źródeł ciepła_2022.pdf.pdf (PDF, 5.71Mb) 2022-03-11 13:11:11 445 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Frankowska 11-03-2022 13:11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Frankowska 11-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Joanna Frankowska 11-03-2022 13:26:52