Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DOTACJA ZE ŚRODKÓW GMINY MIASTO REDA NA WYMIANĘ NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA PALIWO STAŁE

 

Logo - Reda z zieloną perspektywą     

GMINNY PROGRAM DOFINANSOWANIA
WYMIANY STARYCH KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE
(tzw. „KOPCIUCHÓW”)

 

W dniu 14 września 2021r. weszła w życie uchwała nr XXXVI/373/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 24 sierpnia 2021 r.  w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Reda” (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2021, poz. 3213).

Planujesz wymienić stary kocioł na paliwo stałe?
Chcesz skorzystać z gminnego dofinansowania?
Możesz uzyskać dotację w kwocie do 3.000 zł.

Warto jak najszybciej złożyć wniosek o dotację - środki finansowe są ograniczone:
na 2021 rok – łącznie 12.000 zł (przy maksymalnym dofinansowaniu - 4 wnioski),
na 2022 rok planowana jest kwota 30.000 zł (przy maksymalnym dofinansowaniu - 10 wniosków)!

Gdafika - uloyka dotyczaca gminnego dofinansowania wymiany kotłów


PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA REGULAMINU


 • CO PODLEGA DOFINANSOWANIU
 • wymiana kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno, pelet, ekogroszek itp.) stanowiącego główne źródło ogrzewania na: ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, OZE lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
 • wymiana „kopciucha” nastąpiła nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dotację (zadanie zostało zrealizowane);
 • dofinansowanie udzielane jest w odniesieniu do budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej (w tym działalności rolniczej).

 • KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE (BENEFICJENT)
 • właściciel/współwłaściciel/użytkownik wieczysty budynku jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym (w przypadku współwłasności – za zgodą pozostałych współwłaścicieli);
 • dotacja udzielana jest osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (w tym działalności rolniczej).

 • WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
 • beneficjent może uzyskać dotację w wysokości 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3.000 zł.

Na co można uzyskać dofinansowanie - koszty kwalifikowane

 • W przypadku wymiany źródła ciepła na sieć c.o. - podłączenie budynku/lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej (węzeł cieplny podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej):
 • koszt opłaty przyłączeniowej do sieci ciepłowniczej,
 • koszt zakupu przygrzejnikowych zaworów i głowic termostatycznych,
 • koszt wykonania/dostosowania instalacji c.o. lub instalacji c.o. i c.w.u. do nowego źródła ciepła, w tym koszt montażu / wymiany przygrzejnikowych zaworów i głowic termostatycznych,
 • koszt zakupu/montażu/wymiany grzejników,
 • koszt zakupu/montażu jedno lub dwufunkcyjnego kompletnego węzła cieplnego z układem regulacji c.o./c.o. i c.w.u. wraz z kosztami przyłączenia węzła do m.s.c. i do instalacji wewnętrznej budynku;
 • w przypadku wymiany źródła ciepła na sieć gazową (źródło ciepła zasilane gazem):
 • koszt projektu wewnętrznej instalacji gazowej,
 • koszt zakupu/montażu urządzenia grzewczego (gazowy kondensacyjny kocioł jednofunkcyjny bez lub z zasobnikiem ciepła, gazowy kondensacyjny kocioł dwufunkcyjny) i koszty zakupu urządzeń towarzyszących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji (np. pompy obiegowe, zbiorniki wyrównawcze, automatyka sterująca),
 • koszt zakupu/montażu wkładu kominowego lub przewodu powietrzno-spalinowego,
 • koszt zakupu grzejników,
 • koszt zakupu  zaworów i głowic termostatycznych,
 • koszt wykonania / dostosowania instalacji c.o lub instalacji c.o. i c.w.u. do nowego źródła ciepła, w tym koszt montażu/wymiany grzejników, koszt montażu/wymiany zaworów i głowic termostatycznych,
 • koszt opłaty przyłączeniowej,
 • koszt zakupu montażu zbiornika na gaz, wykonanie instalacji od zbiornika do kotła,
 • koszt wykonanie przyłącza gazowego i instalacji od przyłącza do kotła, w tym koszt opłaty przyłączeniowej.
 • w przypadku wymiany źródła ciepła na OZE – odnawialne źródła energii (np. pompy ciepła):
 • koszt zakupu/montażu urządzenia grzewczego z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem,
 • koszt zakupu grzejników,
 • koszt zakupu  zaworów i głowic termostatycznych
 • koszt wykonania / dostosowania instalacji c.o lub instalacji c.o. i c.w.u. do nowego źródła ciepła, w tym koszt montażu/wymiany grzejników, koszt montażu/wymiany zaworów i głowic termostatycznych,
 • koszty zakupu/montażu materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania (w tym kolektorów słonecznych), wykonanie równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczej,
 • koszty zakupu/montażu materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji  przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej),
 • w przypadku wymiany źródła ciepła na ogrzewanie olejowe (źródło ciepła zasilane olejem opałowym):
 • koszt zakupu/montażu urządzenia grzewczego (olejowy kocioł jednofunkcyjny bez lub z zasobnikiem ciepła, olejowy kocioł dwufunkcyjny) i koszt zakupu urządzeń towarzyszących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji (np. zbiornik oleju, popy obiegowe, zbiorniki wyrównawcze automatyka sterująca),
 • koszt zakupu grzejników,
 • koszt zakupu  zaworów i głowic termostatycznych,
 • koszt wykonania / dostosowanie instalacji c.o lub instalacji c.o. i c.w.u. do nowego źródła ciepła, w tym koszt montażu/wymiany grzejników i koszt montażu/wymiany zaworów i głowic termostatycznych,
 • koszt zakupu/montażu wkładu kominowego lub przewodu powietrzno-spalinowego; 
 • w przypadku wymiany źródła ciepła na ogrzewanie elektryczne:
 • koszt zakupu/montażu urządzenia grzewczego elektrycznego (innego niż pompa ciepła), materiałów instalacyjnych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego, zbiornika akumulacyjnego/buforowego, zbiornika cwu z osprzętem,
 • koszty zakupu/montażu materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczej.
 • Dotacją objęte mogą być wyłącznie urządzenia grzewcze, urządzenia pomocnicze i elementy instalacji c.o. wymienione w ust. 4, spełniające łącznie następujące warunki:
 1. fabrycznie nowe z gwarancją producenta, które zostały zamontowane po raz pierwszy, spełniające wszelkie konieczne normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. zainstalowane zgodnie z instrukcją montażu producenta, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej przez wyspecjalizowanego Wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia,
 3. wymagania wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 • Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się robót wykonanych siłami własnymi.
 • Forma dofinansowania
 • udzielenie dotacji następuje na wniosek, na podstawie umowy o udzielenie dotacji;
 • wzór wniosku oraz wzór umowy określa Zarządzenie Nr ZK/4/2021 z dnia 14 września 2021r. Burmistrza Miasta Redy w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu i rozliczaniu dotacji celowej na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Reda oraz w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków

 • Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.
 • Wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub przesyłać pocztą na adres Urzędu.

DOKUMENTY DO POBRANIA (Załączniki do pobrania poniżej)

 • Wniosek o udzielenie dotacji celowej
 • Oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości
 • Oświadczenie współmałżonka
 • Wzór umowy o udzielenie dotacji
 • Uchwała Nr XXXVI/373/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Reda” (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2021r., poz. 3213) - Tekst uchwały: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2021/3213/ i https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaRedy/document/755201/Uchwa%C5%82a-XXXVI_373_2021
 • Zarządzenie Nr ZK/4/2021 z dnia 14 września 2021r. Burmistrza Miasta Redy w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu i rozliczaniu dotacji celowej na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Reda oraz w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie - Tekst zarządzenia: https://bip.reda.pl/dokumenty/5648

 


Zgodnie z przepisami tzw. uchwały antysmogowej dla miast (uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego, stanowiącej akt prawa miejscowego) od 1 września 2024 r. nie będzie już można eksploatować kotłów na paliwo stałe, które nie spełniają wymagań w zakresie standardów emisyjnych odpowiadających kl. 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012 lub nie posiadają tabliczki znamionowej (tzw. „kotłów pozaklasowych”).

 


ZACHĘCAMY DO KONTAKTU:
Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pok. nr 10 i 11 (parter)
tel. 58-738-60-90 i 58-738-60-69
www.miasto.reda.pl/dotacja-na-wymiane-kotlow


 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie BM_dotacjaGMR_wymiana kopciuchow_ UMOWA wzor_zal2.doc (DOC, 81.00Kb) 2021-09-16 16:23:52 8 razy
2 Zarządzenie BM_dotacjaGMR_wymiana kopciuchow_ OswiadczeniewwWspolwlasciciele wzor_zal3.pdf (PDF, 503.01Kb) 2021-09-16 16:23:52 9 razy
3 Zarządzenie BM_dotacjaGMR_wymiana kopciuchow_ OswiadczeniewwWspolwlasciciele wzor_zal3.doc (DOC, 79.00Kb) 2021-09-16 16:23:52 6 razy
4 Zarządzenie BM_dotacjaGMR_wymiana kopciuchow_ OswiadczeniewwWspolmalzonek wzor_zal4.pdf (PDF, 328.39Kb) 2021-09-16 16:23:52 8 razy
5 Zarządzenie BM_dotacjaGMR_wymiana kopciuchow_ OswiadczeniewwWspolmalzonek wzor_zal4.doc (DOC, 68.50Kb) 2021-09-16 16:23:52 7 razy
6 Uchwała ws dotacji_wymiana źródeł ciepła ze środków GMR.pdf (PDF, 8.46Mb) 2021-09-16 16:22:58 9 razy
7 Zarządzenie BM_dotacjaGMR_wymiana kopciuchow_cała tresc.pdf (PDF, 1.07Mb) 2021-09-16 16:22:58 8 razy
8 Zarządzenie BM_dotacjaGMR_wymiana kopciuchow_ WNIOSEK wzor_zal1.pdf (PDF, 1.04Mb) 2021-09-16 16:22:58 11 razy
9 Zarządzenie BM_dotacjaGMR_wymiana kopciuchow_ WNIOSEK wzor_zal1.doc (DOC, 332.00Kb) 2021-09-16 16:22:58 8 razy
10 Zarządzenie BM_dotacjaGMR_wymiana kopciuchow_ UMOWA wzor_zal2.pdf (PDF, 359.56Kb) 2021-09-16 16:22:58 9 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Frankowska 16-09-2021 16:22:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Frankowska 16-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Joanna Frankowska 17-09-2021 09:39:36