Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości


B U R M I S T R Z M I A S T A R E D Y

OGŁASZA CZWARTE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność

Gminy Miasta Redy, położonych w Redzie, w obrębie 2 przy ulicy Łopianowej

I. nieruchomość łącznego obszaru 0,0882 ha, oznaczona w ewidencji gruntów
numerami działek: 1362/9 obszaru 0,0624 ha, wpisana w księdze wieczystej
GD1W/00068894/4
i 1364/13 obszaru 0,0258 ha, wpisana w księdze wieczystej
GD1W/00005792/0

II. nieruchomość łącznego obszaru 0,0800 ha, oznaczona w ewidencji gruntów
numerami działek: 1362/7 obszaru 0,0563 ha, wpisana w księdze wieczystej
GD1W/00068894/4 i 1364/16 obszaru 0,0237 ha, wpisana w księdze wieczystej
GD1W/00005792/0

Nieruchomości są:

1/ niezabudowane, niezagospodarowane, o dość regularnym kształcie, płaskie,

2/ posiadają bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Łopianowej, wyposażonej
w urządzenia infrastruktury technicznej - sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną,

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiadają następujące
przeznaczenie: mieszkalnictwo jednorodzinne (funkcja wiodąca) oraz usługi (funkcja
uzupełniająca), preferowany typ zabudowy - jednorodzinna wolnostojąca umiarkowana,
usługi niezaliczone do kategorii szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz
mogących pogorszyć stan środowiska.

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie,
ul. Gdańska 33, pokój 5 i 6, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Dla nieruchomości wyżej opisanych ustalono cenę wywoławczą i wadium:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lp. numer działki cena wywoławcza wadium

w zł w zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 1362/9 i 1364/13 108 205,- zł netto 10 821,- zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 1362/7 i 1364/16 98 175,- zł netto 9 818,- zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT,
w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów
i usług z dnia 11.03.2004r.

CZWARTE PRZETARGI odbędą się w dniu 28 STYCZNIA 2016r . od godziny 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33.

Pierwsze przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 18.08.2015r., drugie w dniu 29 września 2015r. a trzecie w dniu 10 listopada 2015r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki na konto
w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669
najpóźniej do dnia 22 stycznia 2016r.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowody tożsamości (obojga małżonków) - w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości

osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 28-12-2015 09:22:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 24-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 28-12-2015 09:22:02