Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs ofert na wybór realizatora gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009-2017

 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA REDY

ogłasza konkurs i zaprasza

do składania ofert na realizację gminnego programu pod nazwą:

„Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy

w Gminie Miasta Redy na lata 2009 - 2017”.

 

Konkurs ofert ogłasza się na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)

Przewidywana liczba osób uprawnionych do objęcia Programem:

 • w roku 2016 rocznik 2003 - 108 dziewcząt

 • w roku 2017 rocznik 2004 - 123 dziewczęta

Wymogi wobec podmiotów składających ofertę:

 • do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów do świadczenia usług zdrowotnych zgodnie z przedmiotem konkursu ofert  -  posiadający placówkę służby zdrowia na terenie Gminy Miasto Reda, z wyposażonym gabinetem zabiegowym bądź punktem szczepień.

 • dysponujące osobami, które będą realizowały przedmiot zamówienia:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny) posiadający conajmniej specjalizację I stopnia, minimum 1 osoba,

 • pielęgniarka z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym, minimum
  1 osoba,

 • lekarz, specjalista w zakresie ginekologii, posiadający specjalizację co najmniej I stopnia w dziedzinie ginekologii, minimum 1 osoba, - zamawiający akceptuje każdą formę zatrudnienia.

 

Przedmiotem konkursu jest zakup i wykonanie 108 pełnych cykli szczepień w 2016 roku oraz 123 pełnych cykli szczepień w 2017 roku, przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HIV dopuszczonej do obrotu i stosowania na terenie Polski na podstawie wpisu do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych. Zakres zamówienia obejmuje: zakup i wykonanie pełnego cyklu szczepień wszystkich zakwalifikowanych dziewcząt, t. j. w dwóch lub trzech dawkach (w zależności od szczepionki).

Szczepienie przeciw rakowi szyjki macicy - max 108 dziewcząt rocznika 2003 w 2016 roku oraz 123 dziewcząt rocznika 2004 w 2017 roku, zameldowanych na terenie Gminy Miasto Reda, należy przeprowadzić w placówce służby zdrowia na terenie Gminy Miasto Reda.

 

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 85141000-9

Usługi świadczone przez personel medyczny

 

Szczegółowe warunki konkursu, projekt umowy, formularze oferty można uzyskać na stronach internetowych: www.reda.pl i www.bip reda.pl lub w pokoju nr 7 w budynku Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, Referat Oświaty i Spraw Społecznych - Kierownik Piotr Grzymkowski.

Informację na temat konkursu można uzyskać także pod numerem telefonu 58 738-60-64

Umowa na realizację programu zawarta będzie na okres do 31 grudnia 2017 roku.

 

Termin rozpoczęcia świadczeń zdrowotnych: od daty podpisania umowy.

Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. treść oferty musi odpowiadać treści obowiązującego formularza oferty,

 2. formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz opieczętowane imiennie i podpisane, a strony parafowane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

 3. zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte - zszyte
  w sposób uniemożliwiający ich dekompletację, a strony kolejno ponumerowane.

 4. oferta winna być złożona w zamkniętej, opieczętowanej pieczątką firmową i opisanej nazwą programu kopercie.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, do dnia 22.04.2016 roku do godziny 10.00.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.04.2016 roku o godz. 10.15 w pokoju nr 102 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Miejscem rozstrzygnięcia konkursu jest Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33.

Skargi i zażalenia dotyczące konkursu ofert można składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert jak również odwołania lub zmiany warunków konkursu w wypadku, gdy zaistnieją istotne okoliczności uzasadniające, które ujawnią się po dniu ogłoszenia konkursu, ale przed jego rozstrzygnięciem.

 

 

Reda, dnia 6 kwietnia 2016 roku

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Redy

 

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

 

 

 

Wynik konkursu

 

Komisja Konkursowa, powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Redy, w dniu 5 maja 2016 r. wyłoniła realizatora gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009 – 2017”

Realizację w/w programu w latach 2016 -2017 powierzono Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Śródmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14.

 

Burmistrz Miasta Redy

 

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Konkurs ofert na wybor realizatora gminnego programu zdrowotnego pod nazwa Program przeciwdzialania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009-2017.doc (DOC, 247KB) 2016-04-06 15:19:12 247KB 420 razy
Wynik postępowania
1 Wyniki konkursu.rtf (RTF, 9.6KB) 2016-05-13 10:54:24 9.6KB 342 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 06-04-2016 15:19:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 06-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 13-05-2016 10:54:24