Konkurs ofert na wybór realizatora gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009-2017

 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA REDY

ogłasza konkurs i zaprasza

do składania ofert na realizację gminnego programu pod nazwą:

„Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy

w Gminie Miasta Redy na lata 2009 - 2017”.

 

Konkurs ofert ogłasza się na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)

Przewidywana liczba osób uprawnionych do objęcia Programem:

 • w roku 2016 rocznik 2003 - 108 dziewcząt

 • w roku 2017 rocznik 2004 - 123 dziewczęta

Wymogi wobec podmiotów składających ofertę:

 • do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów do świadczenia usług zdrowotnych zgodnie z przedmiotem konkursu ofert  -  posiadający placówkę służby zdrowia na terenie Gminy Miasto Reda, z wyposażonym gabinetem zabiegowym bądź punktem szczepień.

 • dysponujące osobami, które będą realizowały przedmiot zamówienia:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny) posiadający conajmniej specjalizację I stopnia, minimum 1 osoba,

 • pielęgniarka z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym, minimum
  1 osoba,

 • lekarz, specjalista w zakresie ginekologii, posiadający specjalizację co najmniej I stopnia w dziedzinie ginekologii, minimum 1 osoba, - zamawiający akceptuje każdą formę zatrudnienia.

 

Przedmiotem konkursu jest zakup i wykonanie 108 pełnych cykli szczepień w 2016 roku oraz 123 pełnych cykli szczepień w 2017 roku, przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HIV dopuszczonej do obrotu i stosowania na terenie Polski na podstawie wpisu do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych. Zakres zamówienia obejmuje: zakup i wykonanie pełnego cyklu szczepień wszystkich zakwalifikowanych dziewcząt, t. j. w dwóch lub trzech dawkach (w zależności od szczepionki).

Szczepienie przeciw rakowi szyjki macicy - max 108 dziewcząt rocznika 2003 w 2016 roku oraz 123 dziewcząt rocznika 2004 w 2017 roku, zameldowanych na terenie Gminy Miasto Reda, należy przeprowadzić w placówce służby zdrowia na terenie Gminy Miasto Reda.

 

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 85141000-9

Usługi świadczone przez personel medyczny

 

Szczegółowe warunki konkursu, projekt umowy, formularze oferty można uzyskać na stronach internetowych: www.reda.pl i www.bip reda.pl lub w pokoju nr 7 w budynku Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, Referat Oświaty i Spraw Społecznych - Kierownik Piotr Grzymkowski.

Informację na temat konkursu można uzyskać także pod numerem telefonu 58 738-60-64

Umowa na realizację programu zawarta będzie na okres do 31 grudnia 2017 roku.

 

Termin rozpoczęcia świadczeń zdrowotnych: od daty podpisania umowy.

Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. treść oferty musi odpowiadać treści obowiązującego formularza oferty,

 2. formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz opieczętowane imiennie i podpisane, a strony parafowane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

 3. zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte - zszyte
  w sposób uniemożliwiający ich dekompletację, a strony kolejno ponumerowane.

 4. oferta winna być złożona w zamkniętej, opieczętowanej pieczątką firmową i opisanej nazwą programu kopercie.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, do dnia 22.04.2016 roku do godziny 10.00.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.04.2016 roku o godz. 10.15 w pokoju nr 102 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Miejscem rozstrzygnięcia konkursu jest Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33.

Skargi i zażalenia dotyczące konkursu ofert można składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert jak również odwołania lub zmiany warunków konkursu w wypadku, gdy zaistnieją istotne okoliczności uzasadniające, które ujawnią się po dniu ogłoszenia konkursu, ale przed jego rozstrzygnięciem.

 

 

Reda, dnia 6 kwietnia 2016 roku

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Redy

 

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

 

 

 

Wynik konkursu

 

Komisja Konkursowa, powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Redy, w dniu 5 maja 2016 r. wyłoniła realizatora gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009 – 2017”

Realizację w/w programu w latach 2016 -2017 powierzono Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Śródmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14.

 

Burmistrz Miasta Redy

 

mgr inż. Krzysztof Krzemiński

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Konkurs ofert na wybor realizatora gminnego programu zdrowotnego pod nazwa Program przeciwdzialania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009-2017.doc (DOC, 247KB) 2016-04-06 15:19:12 247KB 259 razy
Wynik postępowania
1 Wyniki konkursu.rtf (RTF, 9.6KB) 2016-05-13 10:54:24 9.6KB 182 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 06-04-2016 15:19:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 06-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 13-05-2016 10:54:24