Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, pomiędzy ul. Spokojną i ul. Poniatowskiego


B U R M I S T R Z M I A S T A R E D Y

OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej
w Redzie, pomiędzy ul. Spokojną i ul. Poniatowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 517/2 obszaru 0,0080 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00020747/1.

1/ Nieruchomość jest niezabudowana.

2/ Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

3/ W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące
przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej z dopuszczeniem
wbudowanej lub dobudowanej zabudowy usługowej .

4/ Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej i małą powierzchnię nie ma przymiotu
nieruchomości do wykorzystania i zagospodarowania jako odrębna i samodzielna
nieruchomość, ale może służyć na uzupełnienie i poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych.

Mając na uwadze fakt, iż działka nr 517/2 przylega do dwóch nieruchomości i każdy
z właścicieli ma prawo ubiegać się o jej nabycie, sprzedaż następuje w drodze
przetargu ustnego ograniczonego, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:

- cenę wywoławczą 10.350,- zł netto

- wadium: 1.035,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

PRZETARG odbędzie się w dniu 08 CZERWCA 2016r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.

Osoby, do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem
w przetargu zobowiązane są do:

1. wniesienia wadium, w kwocie 1.035,- zł, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do
dnia 02 czerwca 2016r., na konto Urzędu Miasta w Redzie, w Banku Millennium 66 1160
2202 0000 0002 5073 9669.

2. złożenia, w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, najpóźniej do dnia 02 czerwca
2016r. pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, zawierającego: imiona i nazwiska,
wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, serie i numery dowodów
osobistych oraz oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przyległej
do działki będącej przedmiotem przetargu.

Lista uczestników przetargu, spełniających warunki do udziału w przetargu, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (wszystkich współwłaścicieli).

Wpłata wadium i zgłoszenie uczestnictwa w przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami przetargu.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokojach nr 202 i 203 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.reda.pl

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie o przetargu.pdf (PDF, 85.KB) 2016-04-29 12:25:57 85.KB 361 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 29-04-2016 12:25:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 29-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 29-04-2016 12:25:57