Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, pomiędzy ul. Spokojną i ul. Poniatowskiego


B U R M I S T R Z M I A S T A R E D Y

OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej
w Redzie, pomiędzy ul. Spokojną i ul. Poniatowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 517/2 obszaru 0,0080 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00020747/1.

1/ Nieruchomość jest niezabudowana.

2/ Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

3/ W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące
przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej z dopuszczeniem
wbudowanej lub dobudowanej zabudowy usługowej .

4/ Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej i małą powierzchnię nie ma przymiotu
nieruchomości do wykorzystania i zagospodarowania jako odrębna i samodzielna
nieruchomość, ale może służyć na uzupełnienie i poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych.

Mając na uwadze fakt, iż działka nr 517/2 przylega do dwóch nieruchomości i każdy
z właścicieli ma prawo ubiegać się o jej nabycie, sprzedaż następuje w drodze
przetargu ustnego ograniczonego, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:

- cenę wywoławczą 10.350,- zł netto

- wadium: 1.035,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

PRZETARG odbędzie się w dniu 08 CZERWCA 2016r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.

Osoby, do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem
w przetargu zobowiązane są do:

1. wniesienia wadium, w kwocie 1.035,- zł, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do
dnia 02 czerwca 2016r., na konto Urzędu Miasta w Redzie, w Banku Millennium 66 1160
2202 0000 0002 5073 9669.

2. złożenia, w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, najpóźniej do dnia 02 czerwca
2016r. pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, zawierającego: imiona i nazwiska,
wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, serie i numery dowodów
osobistych oraz oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przyległej
do działki będącej przedmiotem przetargu.

Lista uczestników przetargu, spełniających warunki do udziału w przetargu, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (wszystkich współwłaścicieli).

Wpłata wadium i zgłoszenie uczestnictwa w przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami przetargu.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokojach nr 202 i 203 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.reda.pl

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie o przetargu.pdf (PDF, 85.KB) 2016-04-29 12:25:57 85.KB 580 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 29-04-2016 12:25:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 29-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 29-04-2016 12:25:57