Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, przy ul. Miłosza, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 150/18 obszaru 0,0858 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005532/0

 

B U R M I S T R Z M I A S T A R E D Y

 

OGŁASZA CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej
w Redzie
, przy ul. Miłosza, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 150/18 obszaru 0,0858 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005532/0

 

Nieruchomość jest

1/ niezabudowana i niezagospodarowana, płaska o regularnym kształcie,

2/ posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Miłosza, wyposażonej w urządzenia
infrastruktury technicznej - sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną,

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu 12 Marca w Redzie -
części północnej - obszar oznaczony symbolem 2U - zabudowa usługowa nieuciążliwa dla
zabudowy mieszkaniowej.

Dopuszcza się wyłącznie zabudowę usługową nieuciążliwą związaną z działalnością
nieuciążliwą dla zabudowy mieszkaniowej typu: handel detaliczny, gastronomia, usługi
turystyki, usługi kultury, biura, rzemiosło nieuciążliwe (szewc, krawiec, fryzjer, tapicer),
usługi zdrowia z wyłączeniem szpitali i domów opieki zdrowotnej, działalność gospodarczą
związaną z wykonywaniem wolnych zawodów oraz inne usługi o analogicznym stopniu
uciążliwości, dla których nie będzie, dla których nie będzie wymagana postępowanie
wynikające z przepisów ochrony środowiska w zakresie uciążliwości; dopuszcza się
parkingi i garaże dla samochodów osobowych oraz magazyny; wyłącza się lokalizowanie
rzemiosła produkcyjnego, stacji paliw, warsztatów samochodowych blacharskiej
i lakierniczych, stacji obsługi samochodów i innych usług o podobnym stopniu uciążliwości
dla funkcji mieszkaniowej.

 

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

 

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono:

- cenę wywoławczą 88 200,- zł netto

- wadium: 8 820,- zł.

 

Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

 

CZWARTY PRZETARG odbędzie się w dniu 18 LUTEGO 2015r. o godzinie 10,30 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.

Pierwszy przetarg na przedmiotową nieruchomość przeprowadzono w dniu 04 listopada 2014r. , drugi w dniu 09 grudnia 2014r. a trzeci w dniu 14 stycznia 2015r.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 12 lutego 2015r., na konto Urzędu Miasta w Redzie w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

 

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowody tożsamości (obojga małżonków) - w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości

osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokojach nr 202 i 203 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl. i w Biuletynie Informacji publicznej bip.reda.pl

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 16-01-2015 08:41:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 16-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 16-01-2015 08:42:49