Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, u zbiegu ulic Sosnowej, Korzennej i Miodowej, łącznego obszaru 0,2249 ha.


B U R M I S T R Z M I A S T A R E D Y

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, u zbiegu ulic Sosnowej, Korzennej i Miodowej, łącznego obszaru 0,2249 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek:

- 319 o pow. 0,0451 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00017913/9,

- 327/6 o pow. 0,0280 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00017913/9,

- 327/7 o pow. 0,0168 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00017913/9,

- 307 o pow. 0,0221 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00014065/8,

- 308 o pow. 0,0253 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00014066/5,

- 309 o pow. 0,0239 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00014064/1,

- 310 o pow. 0,0263 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00014073/7,

- 311/2 o pow. 0,0269 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00014071/3

- 312/4 o pow. 0,0105 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00014052/4.

1/ Nieruchomość jest niezabudowana, o nieregularnym kształcie, występują nierówności,
teren porośnięty samosiejkami

2/ Posiada bezpośredni dostęp do dróg gminnych ul. Miodowej i Sosnowej (drogi gruntowe)
oraz Korzennej (droga urządzona), wyposażonych w urządzenia infrastruktury technicznej
- sieć wodociągową, energetyczną, gazową i kanalizacyjną,

3/ Przez nieruchomość przebiega sieć energetyczna i wodociągowa. Nabywca nieruchomości
zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności polegającej na prawie
swobodnego dostępu gestora sieci energetycznej i wodociągowej, celem usunięcia awarii,
przeprowadzenia czynności konserwatorskich itp.

4/ W zmianie fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta obejmującego północno - zachodnią część obszaru Rekowa w Redzie nieruchomość
położona jest w obszarach oznaczonych symbolami:

- 4 MN (obszar 0,1864 ha) - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z wykluczeniem zabudowy szeregowej, z dopuszczeniem usług wbudowanych,
zlokalizowanych w parterach budynków mieszkalnych, maksimum do 30% powierzchni
użytkowej parteru.

Dopuszczalny zakres usług: usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie
i pokrewne, usługi handlu, usługi rzemiosła bytowego (usługi krawieckie, fryzjerskie,
kosmetyczne, szewc itp);

- 5 ZP (obszar 0,0385 ha) - teren zieleni urządzonej; dopuszcza się lokalizację obiektów
małej architektury, wyklucza się lokalizowanie budynków, prowadzenie infrastruktury
technicznej i lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej ( nie dotyczy studni
chłonnych dla wód opadowych).

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:

- cenę wywoławczą 195.300,- zł netto

- wadium: 19.530,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

PRZETARG odbędzie się w dniu 13 LUTEGO 2017 o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 7 lutego 2017r., na konto Urzędu Miasta w Redzie w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków) - w przypadkach osób fizycznych,

3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości

osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.pdf (PDF, 107KB) 2017-01-05 14:17:05 107KB 330 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 05-01-2017 14:17:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Ignacek 05-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 05-01-2017 14:17:05