Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, w obrębie 2, u zbiegu ulic Polnej i Trzcinowej, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 1390/1, obszaru 0,5330 ha.

 

B U R M I S T R Z M I A S T A R E D Y

 

OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność

Gminy Miasta Redy, położonych w Redzie w obrębie 2:

 

I. nieruchomość położona u zbiegu ulic Polnej i Trzcinowej, oznaczona w ewidencji
gruntów numerem działki 1390/1, obszaru 0,5330 ha, wpisana w księdze wieczystej
GD1W/00006489/0

 

Nieruchomości jest::

1/ niezabudowana, niezagospodarowana, o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu,
płaska,

2/ posiada bezpośredni dostęp do dróg gminnych ul. Polnej i ul. Trzcinowej,

3/ teren przyległy wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej - sieć wodociągową,
elektroenergetyczną i kanalizacyjną,

4/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące
przeznaczenie: usługi (funkcja wiodąca), mieszkalnictwo jednorodzinne lub wielorodzinne
(funkcja uzupełniająca) oraz w nieznacznym fragmencie zieleń urządzona ogólnodostępna
(funkcja wiodąca) oraz usługi (funkcja uzupełniająca); usługi niezaliczone do kategorii
szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska.

 

II. nieruchomość położona przy ulicy Trzcinowej, oznaczona w ewidencji
gruntów numerem działki 1390/2
, obszaru 0,4679 ha, wpisana w księdze wieczystej
GD1W/000
06489/0

 

Nieruchomości jest::

1/ niezabudowana, niezagospodarowana, o regularnym kształcie, płaska,

2/ posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Trzcinowej,

3/ w pobliżu północnej granicy działki biegnie linia energetyczna, Nabywca nieruchomości
zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności polegającej na prawie
swobodnego dostępu gestora sieci energetycznej, celem usunięcia awarii,
przeprowadzenia czynności konserwatorskich itp.

4/ teren przyległy wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej - sieć wodociągową,
elektroenergetyczną i kanalizacyjną,

5/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące
przeznaczenie: usługi (funkcja wiodąca), mieszkalnictwo jednorodzinne lub wielorodzinne
(funkcja uzupełniająca) ; usługi niezaliczone do kategorii szkodliwych dla środowiska i
zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska.

 

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie,
ul. Gdańska 33, pokój 5 i 6, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

 

Dla nieruchomości wyżej opisanych ustalono cenę wywoławczą i wadium:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lp. numer działki cena wywoławcza wadium

w zł w zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 1390/1 778 180,- zł netto 77 818,- zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 1390/2 683 130,- zł netto 68 313,- zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT,
w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów
i usług z dnia 11.03.2004r.

 

PRZETARGI odbędą się w dniu 03 KWIETNIA 2017r . od godziny 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki na konto
w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669
najpóźniej do dnia 28 marca 2017r.

 

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowody tożsamości (obojga małżonków) - w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości

osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.

 

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.pdf (PDF, 90.KB) 2017-01-20 13:52:31 90.KB 306 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 20-01-2017 13:52:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Ignacek 20-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 20-01-2017 13:52:59