Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonych w Redzie, przy ul. Polnej, łącznego obszaru 0,0736 ha.

 

B U R M I S T R Z   M I A S T A   R E D Y

 

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, przy ul. Polnej, łącznego obszaru 0,0736 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek:

- 180/37 obszaru 0,0044 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00029558,

- 1361/6 obszaru 0,0014 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00068894,

- 1364/6 obszaru 0,0596 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005792,

- 171/35 obszaru 0,0082 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005792

 

1/ Nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, o regularnym kształcie, płaska.

2/ Posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Polnej wyposażonej w urządzenia
infrastruktury technicznej - sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną,

3/ W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące
przeznaczenie: mieszkalnictwo jednorodzinne (funkcja wiodąca) oraz usługi (funkcja
uzupełniająca), preferowany typ zabudowy - jednorodzinna wolnostojąca umiarkowana,
usługi nie zaliczone do kategorii szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz
mogących pogorszyć stan środowiska.

 

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

 

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:

- cenę wywoławczą 113.900,- zł netto

- wadium: 11.390,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

 

PRZETARG odbędzie się w dniu 22 MARCA 2017r. o godzinie 10,00
w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 16 marca 2017r., na konto Urzędu Miasta w Redzie w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

 

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków) - w przypadkach osób fizycznych,

3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości
osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.

 

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone, na konto z którego zostało wpłacone, nie później niż
w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.pdf (PDF, 214KB) 2017-02-20 15:01:44 214KB 290 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 20-02-2017 15:01:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Ignacek 20-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 20-02-2017 15:08:40