Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, przy ul. Ogrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 185/2

 

B U R M I S T R Z M I A S T A R E D Y

 

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej
w Redzie
, przy ul. Ogrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 185/2 obszaru 0,0651 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00022528/4.

 

1/ Nieruchomość jest: niezabudowana i niezagospodarowana, posiada regularny kształt
prostokąta.

2/ Przez nieruchomość przebiega sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

3/ Posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Ogrodowej, wyposażonej w urządzenia
infrastruktury technicznej - sieć wodociągową, energetyczną, gazową i kanalizacyjną,

4/ Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Gdańskiej, Gniewowskiej, Ogrodowej i Cechowej - nieruchomość położona jest w
obszarze oznaczonym symbolem 4 MN,MW/U- teren istniejącej i projektowanej
zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszącej
zabudowy usługowej. W ramach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się zabudowę
usługową towarzyszącą, zajmującą maksymalnie jedną kondygnację nadziemną i
podziemną budynków mieszkalnych. Dopuszcza się wyłącznie działalność usługową
nieuciążliwą dla zabudowy mieszkaniowej typu: handel detaliczny (poza stacjami paliw),
gastronomia, usługi turystyki, usługi łączności (poza stacjami nadawczymi i
przekaźnikowymi używającymi fal elektromagnetycznych w celach propagacji), usługi
kultury, usługi kultu religijnego, biura, administracja, rzemiosło nieuciążliwe (szewc,
krawiec, fryzjer, tapicer itp.), usługi zdrowia z wyłączeniem szpitali i domów opieki
zdrowotnej, działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem wolnych zawodów oraz
inne usługi o analogicznym stopniu uciążliwości. Warunkiem wprowadzenia zabudowy
towarzyszącej jest wcześniejsza lub równoległa realizacja zabudowy mieszkaniowej.

 

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można
uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska
33, pokój 5, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

 

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do:

1. ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i
przechodu dla każdoczesnego właściciela działki nr 184, celem umożliwienia dostępu do
drogi publicznej,

 

2. ustanowienia nieodpłatnej służebności polegającej na prawie swobodnego
dostępu gestorów sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, celem
usunięcia awarii, przeprowadzenia czynności konserwatorskich itp.

 

 

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono:

- cenę wywoławczą 127 000,- netto

- wadium 12 700,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

 

PRZETARG odbędzie się w dniu 10 MARCA 2015r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 04 marca 2015r., na konto Urzędu Miasta w Redzie w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

 

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowody tożsamości (obojga małżonków) - w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości

osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokojach nr 202 i 203 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 05-02-2015 13:53:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 05-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 05-02-2015 13:54:01