Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o szóstych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Redy, położonych w Redzie w obrębie 2, przy ulicy Łopianowej

 

B U R M I S T R Z M I A S T A R E D Y

 

OGŁASZA SZÓSTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, w obrębie 2 przy ulicy Łopianowej, łącznego obszaru 0,0882 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek:

- 1362/9 obszaru 0,0624 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00068894/4

- 1364/13 obszaru 0,0258 ha, wpisana w księdze wieczystej GD1W/00005792/0.

 

Nieruchomość jest:

1/ niezabudowana, niezagospodarowana, o dość regularnym kształcie, płaskie,

2/ posiadaj bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Łopianowej, wyposażonej
w urządzenia infrastruktury technicznej - sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną,

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące
przeznaczenie: mieszkalnictwo jednorodzinne (funkcja wiodąca) oraz usługi (funkcja
uzupełniająca), preferowany typ zabudowy - jednorodzinna wolnostojąca umiarkowana,
usługi niezaliczone do kategorii szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz
mogących pogorszyć stan środowiska.

 

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie,
ul. Gdańska 33, pokój 5 i 6, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

 

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono:

- cenę wywoławczą w kwocie 107 695,- zł netto

- wadium w kwocie 10.770,- zł.

 

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT,
w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów
i usług z dnia 11.03.2004r.

 

 

SZÓŚTY PRZETARG odbędzie się w dniu 21 WRZEŚNIA 2017r.
o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

Pierwszy przetarg dla przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono w dniu 28 lutego 2017r., drugi w dniu 10 kwietnia 2017r, trzeci w dniu 16 maja 2017r., czwarty w dniu 28 czerwca 2017r. a piąty w dniu 16 sierpnia 2017r.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki na konto
w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669
najpóźniej do dnia 15 września 2017r.

 

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowody tożsamości (obojga małżonków) - w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości

osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.

 

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ZALACZNIK NR 3_wzor oswiadczenia dotyczacego spelniania warunkow udzialu w postepowaniu .docx (DOCX, 19.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-08-23 13:37:10 19.KB 21 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 18-08-2017 12:19:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 18-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Monika Skarżyńska 23-08-2017 13:37:10