Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, w rejonie ul. Cechowej


B U R M I S T R Z M I A S T A R E D Y

OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej
w Redzie, w rejonie ul. Cechowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 230/11, obszaru 0,0357 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00022528/4.

1/ Nieruchomość jest niezabudowana, o regularnym kształcie.

2/ Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

3/ W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic
Gdańskiej, Gniewowskiej, Ogrodowej i Cechowej nieruchomość położona jest w obszarze
oznaczonym symbolem 2 MN,MW/U - teren istniejącej i projektowanej zabudowy
mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszącej zabudowy
usługowej. W ramach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się zabudowę usługową
towarzyszącą zajmującą maksymalnie jedna kondygnację nadziemną i podziemną
budynków mieszkalnych. Dopuszcza się wyłącznie działalność usługową nieuciążliwą dla
zabudowy mieszkaniowej.

4/ Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej i małą powierzchnię nie ma przymiotu
nieruchomości do wykorzystania i zagospodarowania jako odrębna i samodzielna
nieruchomość, ale może być zbyta jako nieruchomość na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Mając na uwadze fakt, iż działka nr 230/11 przylega do pięciu nieruchomości i każdy
z właścicieli tych nieruchomości ma prawo ubiegać się o jej nabycie, sprzedaż
następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na rzecz właścicieli
nieruchomości przyległych.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:

- cenę wywoławczą 43.000,- zł netto

- wadium: 4.300,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

PRZETARG odbędzie się w dniu 10 PAűDZIERNIKA 2017r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.

Osoby, do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem
w przetargu zobowiązane są do:

1. wniesienia wadium, w kwocie 4.300,- zł, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do
dnia 04 października 2017r., na konto Urzędu Miasta w Redzie, w Banku Millennium
66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

2. złożenia, w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, najpóźniej do dnia 04 października
2017r. pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, zawierającego: imiona i nazwiska,
wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, serie i numery dowodów
osobistych oraz oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przyległej
do działki będącej przedmiotem przetargu.

Lista uczestników przetargu, spełniających warunki do udziału w przetargu, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków) - w przypadkach osób fizycznych,

3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości

osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.

Wpłata wadium i zgłoszenie uczestnictwa w przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami przetargu.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.doc (DOC, 34KB) 2017-09-04 14:58:36 34KB 267 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 04-09-2017 14:58:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Ignacek 04-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 04-09-2017 14:58:36