Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, w rejonie ul. Cechowej


B U R M I S T R Z M I A S T A R E D Y

OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej
w Redzie, w rejonie ul. Cechowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 230/11, obszaru 0,0357 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00022528/4.

1/ Nieruchomość jest niezabudowana, o regularnym kształcie.

2/ Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

3/ W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic
Gdańskiej, Gniewowskiej, Ogrodowej i Cechowej nieruchomość położona jest w obszarze
oznaczonym symbolem 2 MN,MW/U - teren istniejącej i projektowanej zabudowy
mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszącej zabudowy
usługowej. W ramach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się zabudowę usługową
towarzyszącą zajmującą maksymalnie jedna kondygnację nadziemną i podziemną
budynków mieszkalnych. Dopuszcza się wyłącznie działalność usługową nieuciążliwą dla
zabudowy mieszkaniowej.

4/ Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej i małą powierzchnię nie ma przymiotu
nieruchomości do wykorzystania i zagospodarowania jako odrębna i samodzielna
nieruchomość, ale może być zbyta jako nieruchomość na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Mając na uwadze fakt, iż działka nr 230/11 przylega do pięciu nieruchomości i każdy
z właścicieli tych nieruchomości ma prawo ubiegać się o jej nabycie, sprzedaż
następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na rzecz właścicieli
nieruchomości przyległych.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:

- cenę wywoławczą 43.000,- zł netto

- wadium: 4.300,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

PRZETARG odbędzie się w dniu 10 PAűDZIERNIKA 2017r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.

Osoby, do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem
w przetargu zobowiązane są do:

1. wniesienia wadium, w kwocie 4.300,- zł, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do
dnia 04 października 2017r., na konto Urzędu Miasta w Redzie, w Banku Millennium
66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

2. złożenia, w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, najpóźniej do dnia 04 października
2017r. pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, zawierającego: imiona i nazwiska,
wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, serie i numery dowodów
osobistych oraz oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przyległej
do działki będącej przedmiotem przetargu.

Lista uczestników przetargu, spełniających warunki do udziału w przetargu, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków) - w przypadkach osób fizycznych,

3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości

osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.

Wpłata wadium i zgłoszenie uczestnictwa w przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami przetargu.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.doc (DOC, 34KB) 2017-09-04 14:58:36 34KB 459 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 04-09-2017 14:58:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Ignacek 04-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 04-09-2017 14:58:36