Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej, położonej w Redzie przy ul. Puckiej.


B U R M I S T R Z M I A S T A R E D Y

OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej, położonej w Redzie przy ul. Puckiej, łącznego obszaru 0,2840 ha, stanowiącej kompleks czterech działek, oznaczonej
w ewidencji gruntów numerami działek:

- 243/4 o powierzchni 0,0532 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00031346/0,

- 243/39 o powierzchni 0,1628 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W00031346/0,

- 243/53 o powierzchni 0,0479 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00030972/0,

- 243/52 o powierzchni 0,0201 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00030972/0.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

> Działka 243/39 - zabudowana budynkiem po byłym Urzędzie o pow. użytkowej 632,22 m2
(wraz z piwnicą). Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony

> Działka 243/53 - zabudowana budynkiem byłego młyna o pow. użytkowej 580,30m2 .
Budynek II kondygnacyjny, ze strychem, niepodpiwniczony

> Działka 243/52 - zabudowana budynkiem po byłej kuźni o pow. użytkowej 42,50 m2 .
Budynek wolnostojący, o konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny.

Zespół dawnego młyna i dawnej kuźni stanowią budynki o wartościach kulturowych,
stanowiących relikty z XIX i XX- wiecznej zabudowy ruralistycznej. Budynki te
przeznacza się do ochrony i zachowania. Ochronie podlega bryła, układ konstrukcyjny
budynków, detal architektoniczny, rozplanowanie i proporcja otworów okiennych
i drzwiowych. Dopuszcza się harmonijną rozbudowę budynków przy zachowaniu proporcji
brył i kompozycji elewacji. Obowiązuje zakaz nadbudowy budynków. Zaleca się zmianę
sposobu użytkowania istniejącej zabudowy historycznego zespołu młyńskiego na funkcje
usług gastronomii, kultury, oświaty, turystyki lub administracji. Wszelkie prace budowlane
dotyczące przedmiotu ochrony wymagają pozwolenia właściwego konserwatora zabytków.

> Działka 243/4 stanowi drogę wewnętrzną obsługującą komunikacyjnie przedmiotową
nieruchomość,

> Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Puckiej

> Ze względu na niekorzystne warunki gruntowo - wodne podłoża dla celów budowlanych
przed przystąpieniem do inwestycji należy wykonać badanie geologiczne.

> Przez nieruchomość przebiega sieć energetyczna, sieć wodociągowa, energetyczna,
kanalizacyjna i gazowa.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej i na czas
nieoznaczony służebności polegającej na prawie korzystania z nieruchomości, swobodnego
dostępu gestorów sieci w zakresie niezbędnym do eksploatacji, a w szczególności do
dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji i usuwania awarii oraz przebudowy
i rozbiórki urządzeń sieci posadowionych na tej działce gruntów wraz z prawem wejścia
i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorcy a także inne
podmioty i osoby, którymi przedsiębiorca posługuje się w związku z prowadzoną
działalnością.

> Celem umożliwienia dostępu do stacji transformatorowej, zlokalizowanej na działce 243/28
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz ENERGA -
OPERATORA SA na nabywanej działce nr 243/39 nieodpłatnej służebności gruntowej
przejazdu i przechodu, ograniczonej w wykonaniu do pasa szerokości 3 m wzdłuż granicy
z działką 243/41

PRZEZNACZENIE W PLANIE:

Zgodnie ze zmianą fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w rejonie ulic Spółdzielczej,
Przemysłowej i Polnej nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem
1U/P - teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem realizacji obiektów przemysłowych,
składów i magazynów. Dopuszcza się realizację zabudowy obiektów przemysłowych,
składów i magazynów lub usługowej zamiennie. Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów
produkcyjnych przemysłu chemicznego i metalurgicznego, obiektów wymagających
nieobudowanych składowisk surowców, materiałów lub produktów w stanie sypkim,
składowisk odpadów niebezpiecznych, zakładów przetwarzania odpadów niebezpiecznych,
złomów, autozłomów, wytwórni mas bitumicznych, grzebowisk dla zwierząt oraz spalarni
zwłok

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ponownie obniżono cenę wywoławczą i ustalono nową cenę wywoławczą i wadium:

- cenę wywoławczą 1.584.000,- zł

- wadium: 158.400,- zł.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. ).

TRZECI PRZETARG odbędzie się w dniu 14 lutego 2018r. o godzinie 10.00
w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

Pierwszy przetarg dla przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono w dniu 17 sierpnia 2017r. a drugi w dniu 02 listopada 2017r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 08 lutego 2018r., na konto Urzędu Miasta w Redzie w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków) - w przypadkach osób fizycznych,

3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości
osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone, na konto z którego zostało wpłacone, nie później niż
w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 10-11-2017 07:42:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Ignacek 10-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 10-11-2017 07:42:24