Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o szóstym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, przy ul. Puckiej, łącznego obszaru 0,1337 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 536/14 o powierzchni 0,0625 ha i 536/15 o powierzchni 0,0712 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00029558

 

B U R M I S T R Z M I A S T A R E D Y

 

OGŁASZA SZÓSTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej
w Redzie
, przy ul. Puckiej, łącznego obszaru 0,1337 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 536/14 o powierzchni 0,0625 ha i 536/15 o powierzchni 0,0712 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00029558

 

1/ Nieruchomość: jest niezabudowana i niezagospodarowana, posiada regularny kształt,
teren płaski

2/ posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej ul. Puckiej, wyposażonej
w urządzenia infrastruktury technicznej - sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową i
napowietrzną linię energetyczną oraz do terenu obsługi komunikacji (przystanku
końcowego komunikacji zbiorowej)

3/ Przez działkę nr 536/15 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Nabywca nieruchomości
zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności polegającej na prawie
swobodnego dostępu gestora sieci energetycznej, celem usunięcia awarii,
przeprowadzenia czynności konserwatorskich itp.

4/ W zmianie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu12 marca
w Redzie - części północnej - obszar oznaczony symbolem 54U - teren zabudowy
teren zabudowy usługowej nieuciążliwej dla zabudowy mieszkaniowej.

 

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

 

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono:

- cenę wywoławczą 189 000,- zł netto

- wadium: 18 900,- zł.

 

Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

 

SZÓSTY PRZETARG odbędzie się w dniu 26 MARCA 2015r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.

Pierwszy przetarg na przedmiotową nieruchomość przeprowadzono w dniu 23 września 2014r. a drugi w dniu 04 listopada 2014r. , trzeci w dniu 09 grudnia 2014r., czwarty w dniu 14 stycznia 2015r. a piąty w dniu 18 lutego 2015r.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 20 marca 2015r., na konto Urzędu Miasta w Redzie w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

 

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowody tożsamości (obojga małżonków) - w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości

osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokojach nr 202 i 203 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.reda.pl

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 20-02-2015 08:05:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 19-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 20-02-2015 08:05:53