Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, przy ul. Ogrodowej.

 

B U R M I S T R Z M I A S T A R E D Y

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, przy ul. Ogrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 175/2 obszaru 0,0419 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00030450/5.

 

1/ Nieruchomość jest niezabudowana, o nieregularnym kształcie, płaska, porośnięta trawą, ogrodzona z sąsiednią działką nr 176/2.

2/ Posiada dostęp do drogi gminnej ul. Ogrodowej.

3/ Teren przyległy wyposażony w sieć wodociągową, energetyczną, kanalizacyjną i gazową.

4/ Przez nieruchomość przebiega sieć wodociągowa, energetyczna i kanalizacyjna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności polegającej na prawie swobodnego dostępu gestorów sieci celem usunięcia awarii, przeprowadzenia czynności konserwatorskich itp.

5/ W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące przeznaczenie: teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszącej zabudowy usługowej. W ramach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się zabudowę usługową towarzyszącą zajmującą maksymalnie jedną kondygnację naziemną i podziemną budynków mieszkalnych. Dopuszcza się wyłącznie zabudowę usługową nieuciążliwą dla zabudowy mieszkaniowej typu: handel detaliczny (poza stacjami paliw), gastronomia, usługi turystki, usług łączności (poza stacjami nadawczymi i przekaźnikowymi używającymi fal elektromagnetycznych w celach propagacji), usługi kultury, usługi kultu religijnego, biura, administracja, rzemiosło nieuciążliwe (szewc, krawiec, fryzjer, tapicer itp.), usługi zdrowia wyłączeniem szpitali i domów opieki zdrowotnej, działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem wolnych zawodów orz inne usługi o analogicznym stopniu uciążliwości. Warunkiem wprowadzenia zabudowy towarzyszącej jest wcześniejsza lub równoległa realizacją zabudowy mieszkaniowej.

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:

- cenę wywoławczą 81.200,- zł netto

- wadium: 8.120,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

PRZETARG odbędzie się w dniu 17 STYCZNIA 2018r. o godzinie 11,00
w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 11 stycznia 2018r., na konto Urzędu Miasta w Redzie w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków) - w przypadkach osób fizycznych,

3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.

 

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone, na konto z którego zostało wpłacone, nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 203 i 202, telefon 58 678-80-34 lub 58 678-80-14 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 15-12-2017 09:08:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Ignacek 14-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 15-12-2017 09:12:20