Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie w obrębie 2, przy ul. Trzcinowej.

B U R M I S T R Z    M I A S T A    R E D Y

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie w obrębie 2, przy ul. Trzcinowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1390/2, obszaru 0,4679 ha, wpisana w księdze wieczystej GD1W/00006489/0

1/ Nieruchomości jest niezabudowana, niezagospodarowana, o regularnym kształcie, płaska,
2/ Posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Trzcinowej,
3/ W pobliżu północnej granicy działki biegnie linia energetyczna, Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności polegającej na prawie swobodnego dostępu gestora sieci energetycznej, celem usunięcia awarii, przeprowadzenia czynności konserwatorskich itp.
4/ Teren przyległy wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej - sieć wodociągową, elektroenergetyczną i kanalizacyjną,
5/ W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące przeznaczenie: usługi (funkcja wiodąca), mieszkalnictwo jednorodzinne lub wielorodzinne (funkcja uzupełniająca) ; usługi niezaliczone do kategorii szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska.

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5 i 6, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:

- cenę wywoławczą 675.500,- zł netto
- wadium: 67.550,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

PRZETARG odbędzie się w dniu 10 KWIETNIA 2018r. o godzinie 10:00  w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki na konto w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669 najpóźniej do dnia 04 kwietnia 2018r.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:
1. dowody tożsamości (obojga małżonków) - w przypadkach osób fizycznych,
2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 30-01-2018 14:59:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Ignacek 30-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 30-01-2018 15:04:24