Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, pomiędzy ul. Jodłową i ul. Kasztanową.

B U R M I S T R Z    M I A S T A    R E D Y

OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY

 

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, pomiędzy ul. Jodłową i ul. Kasztanową, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 342/27, obszaru 0,0055 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00030979/9.

1/ Nieruchomość jest niezabudowana, o kształcie wąskiego i wydłużonego wieloboku,zbliżonego do prostokąta.

2/ Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

3/ W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy - rejon Ciechocina nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 8 MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; w ramach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się zabudowę usługową towarzyszącą, zajmującą maksymalnie jedną kondygnację użytkową budynków mieszkalnych

4/ Przedmiotowa działka z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej i małą powierzchnię nie ma przymiotu nieruchomości do wykorzystania i zagospodarowania jako odrębna i samodzielna nieruchomość. Może być natomiast zbyta jako nieruchomość na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Mając na uwadze fakt, iż działka nr 342/27 przylega do dwóch nieruchomości oznaczonych numerami działek: 342/17 i 344/1 i każdy z właścicieli tych nieruchomości ma prawo ubiegać się o nabycie przedmiotowej działki gruntu w drodze bezprzetargowej, sprzedaż następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

 

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:
- cenę wywoławczą
6.850,- zł netto
- wadium: 685,- zł.

 

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

PRZETARG odbędzie się w dniu 09 MAJA 2018r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.

Osoby, do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem w przetargu zobowiązane są do:

1. wniesienia wadium, w kwocie 685,- zł, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 02 maja 2018r., na konto Urzędu Miasta w Redzie, w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

2. złożenia, w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, najpóźniej do dnia 02 maja 2018r. pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, zawierającego: imiona i nazwiska, wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, serie i numery dowodów osobistych oraz oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu.

Lista uczestników przetargu, spełniających warunki do udziału w przetargu, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:
1. dowód wpłaty wadium,
2. dowody tożsamości (obojga małżonków) - w przypadkach osób fizycznych,
3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.

Wpłata wadium i zgłoszenie uczestnictwa w przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami przetargu.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Szczegółowe informacje o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: (58) 678-80-34 lub (58) 678-80-14, osobiście w pokoju nr 203 i 202 Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, na stronie internetowej urzędu www.reda.pl. oraz drogą mailową: nieruchomosci@reda.pl

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.pdf (PDF, 121KB) 2018-03-29 13:55:59 121KB 389 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 29-03-2018 13:55:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Ignacek 29-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 29-03-2018 14:00:14