Konkurs ofert na wybór realizatora gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009-2019

BURMISTRZ MIASTA REDY

ogłasza konkurs i zaprasza

do składania ofert na realizację gminnego programu pod nazwą:

„Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy

w Gminie Miasta Redy na lata 2009 - 2019”.

 

Konkurs ofert ogłasza się na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz.1938 z późn. zm.)

Przewidywana liczba osób uprawnionych do objęcia programem :

 • w roku 2018 rocznik 2005 - 123 dziewczęta

 • w roku 2019 rocznik 2006 - 125 dziewcząt

Wymogi wobec podmiotów składających ofertę:

 • do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów do świadczenia usług zdrowotnych zgodnie z przedmiotem konkursu ofert  -  posiadający placówkę służby zdrowia na terenie Gminy Miasto Reda, z wyposażonym gabinetem zabiegowym bądź punktem szczepień.

 • dysponujące osobami, które będą realizowały przedmiot zamówienia: - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny) posiadający co najmniej specjalizację I stopnia, minimum 1 osoba,
  - pielęgniarka z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym, minimum 1 osoba,
  - lekarz, specjalista w zakresie ginekologii, posiadający specjalizację co najmniej I stopnia w dziedzinie ginekologii, minimum 1 osoba - zamawiający akceptuje każdą formę zatrudnienia.

Przedmiotem konkursu jest zakup i wykonanie 123 pełnych cykli szczepień w 2018 roku oraz 125 pełnych cykli szczepień w 2019 roku, przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HIV dopuszczonej do obrotu i stosowania na terenie Polski na podstawie wpisu do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych. Zakres zamówienia obejmuje: zakup i wykonanie pełnego cyklu szczepień wszystkich zakwalifikowanych dziewcząt, t. j. w dwóch lub trzech dawkach (w zależności od szczepionki).

Szczepienie przeciw rakowi szyjki macicy - max 123 dziewcząt (z rocznika 2005) w 2018 roku oraz 125 dziewcząt (z rocznika 2006) w 2019 roku, zameldowanych na terenie Gminy Miasto Reda, należy przeprowadzić w placówce służby zdrowia funkcjonującej na terenie Gminy Miasto Reda.

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 85141000-9
Usługi świadczone przez personel medyczny.

Szczegółowe warunki konkursu, projekt umowy, formularze oferty można uzyskać na stronach internetowych: www.reda.pl i www.bip reda.pl lub w pokoju nr 204 w budynku Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, Referat Oświaty i Spraw Społecznych - Kierownik Piotr Grzymkowski.

Informację na temat konkursu można uzyskać także pod numerem telefonu 58 738-60-64
Umowa na realizację programu zawarta będzie na okres do 31 grudnia 2019 roku.
Termin rozpoczęcia świadczeń zdrowotnych: od daty podpisania umowy.
Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści obowiązującego formularza oferty.

 2. Formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz opieczętowane imiennie i podpisane, a strony parafowane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

 3. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte - zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację, a strony kolejno ponumerowane.

 4. Oferta winna być złożona w zamkniętej, opieczętowanej pieczątką firmową i opisanej nazwą programu kopercie.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, do dnia 20 kwietnia 2018 roku do godziny 10.00.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 kwietnia 2018 roku o godz. 10.15 w pokoju nr 210 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Miejscem rozstrzygnięcia konkursu jest Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33.
Skargi i zażalenia dotyczące konkursu ofert można składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert jak również odwołania lub zmiany warunków konkursu w wypadku, gdy zaistnieją istotne okoliczności uzasadniające, które ujawnią się po dniu ogłoszenia konkursu, ale przed jego rozstrzygnięciem.

 

z up. Burmistrza Miasta
mgr Teresa Kania
Zastępca Burmistrza

Reda, dnia 03.04.2018 roku

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.pdf (PDF, 153KB) 2018-04-04 14:42:23 153KB 73 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Warunki konkursu.doc (DOC, 195KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-04-04 14:42:23 195KB 23 razy
Wynik postępowania
1 Wynik konkursu na realizatora programu.pdf (PDF, 160KB) 2018-04-30 10:25:01 160KB 56 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze 04-04-2018 14:42:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Grzymkowski 04-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze 30-04-2018 10:25:01