Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs ofert na wybór realizatora gminnego programu zdrowotnego pod nazwą Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009-2019

BURMISTRZ MIASTA REDY

ogłasza konkurs i zaprasza

do składania ofert na realizację gminnego programu pod nazwą:

„Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy

w Gminie Miasta Redy na lata 2009 - 2019”.

 

Konkurs ofert ogłasza się na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz.1938 z późn. zm.)

Przewidywana liczba osób uprawnionych do objęcia programem :

 • w roku 2018 rocznik 2005 - 123 dziewczęta

 • w roku 2019 rocznik 2006 - 125 dziewcząt

Wymogi wobec podmiotów składających ofertę:

 • do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów do świadczenia usług zdrowotnych zgodnie z przedmiotem konkursu ofert  -  posiadający placówkę służby zdrowia na terenie Gminy Miasto Reda, z wyposażonym gabinetem zabiegowym bądź punktem szczepień.

 • dysponujące osobami, które będą realizowały przedmiot zamówienia: - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny) posiadający co najmniej specjalizację I stopnia, minimum 1 osoba,
  - pielęgniarka z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym, minimum 1 osoba,
  - lekarz, specjalista w zakresie ginekologii, posiadający specjalizację co najmniej I stopnia w dziedzinie ginekologii, minimum 1 osoba - zamawiający akceptuje każdą formę zatrudnienia.

Przedmiotem konkursu jest zakup i wykonanie 123 pełnych cykli szczepień w 2018 roku oraz 125 pełnych cykli szczepień w 2019 roku, przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HIV dopuszczonej do obrotu i stosowania na terenie Polski na podstawie wpisu do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych. Zakres zamówienia obejmuje: zakup i wykonanie pełnego cyklu szczepień wszystkich zakwalifikowanych dziewcząt, t. j. w dwóch lub trzech dawkach (w zależności od szczepionki).

Szczepienie przeciw rakowi szyjki macicy - max 123 dziewcząt (z rocznika 2005) w 2018 roku oraz 125 dziewcząt (z rocznika 2006) w 2019 roku, zameldowanych na terenie Gminy Miasto Reda, należy przeprowadzić w placówce służby zdrowia funkcjonującej na terenie Gminy Miasto Reda.

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 85141000-9
Usługi świadczone przez personel medyczny.

Szczegółowe warunki konkursu, projekt umowy, formularze oferty można uzyskać na stronach internetowych: www.reda.pl i www.bip reda.pl lub w pokoju nr 204 w budynku Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, Referat Oświaty i Spraw Społecznych - Kierownik Piotr Grzymkowski.

Informację na temat konkursu można uzyskać także pod numerem telefonu 58 738-60-64
Umowa na realizację programu zawarta będzie na okres do 31 grudnia 2019 roku.
Termin rozpoczęcia świadczeń zdrowotnych: od daty podpisania umowy.
Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści obowiązującego formularza oferty.

 2. Formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz opieczętowane imiennie i podpisane, a strony parafowane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

 3. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte - zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację, a strony kolejno ponumerowane.

 4. Oferta winna być złożona w zamkniętej, opieczętowanej pieczątką firmową i opisanej nazwą programu kopercie.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, do dnia 20 kwietnia 2018 roku do godziny 10.00.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 kwietnia 2018 roku o godz. 10.15 w pokoju nr 210 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Miejscem rozstrzygnięcia konkursu jest Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33.
Skargi i zażalenia dotyczące konkursu ofert można składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert jak również odwołania lub zmiany warunków konkursu w wypadku, gdy zaistnieją istotne okoliczności uzasadniające, które ujawnią się po dniu ogłoszenia konkursu, ale przed jego rozstrzygnięciem.

 

z up. Burmistrza Miasta
mgr Teresa Kania
Zastępca Burmistrza

Reda, dnia 03.04.2018 roku

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.pdf (PDF, 153KB) 2018-04-04 14:42:23 153KB 487 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Warunki konkursu.doc (DOC, 195KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-04-04 14:42:23 195KB 30 razy
Wynik postępowania
1 Wynik konkursu na realizatora programu.pdf (PDF, 160KB) 2018-04-30 10:25:01 160KB 420 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 04-04-2018 14:42:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Grzymkowski 04-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 30-04-2018 10:25:01