Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, w obrębie 2, przy ulicy Łopianowej.

B U R M I S T R Z M I A S T A R E D Y

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, w obrębie 2, przy ulicy Łopianowej, łącznego obszaru 0,0882 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek:

- 1362/9 obszaru 0,0624 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00068894/4

- 1364/13 obszaru 0,0258 ha, wpisana w księdze wieczystej GD1W/00005792/0.

1/ Nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, o dość regularnym kształcie, płaska,

2/ Posiadaj bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Łopianowej.

3/ Teren przyległy wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej - sieć wodociągową, elektroenergetyczną i kanalizacyjną,

4/ W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące przeznaczenie: mieszkalnictwo jednorodzinne (funkcja wiodąca) oraz usługi (funkcja uzupełniająca), preferowany typ zabudowy - jednorodzinna wolnostojąca umiarkowana, usługi niezaliczone do kategorii szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska.

 

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie,
ul. Gdańska 33, pokój 5 i 6, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

 

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:

- cenę wywoławczą 128.200,- zł netto

- wadium: 12.820,- zł.

 

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

PRZETARG odbędzie się w dniu 27 CZERWCA 2018r . o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki na konto w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669 najpóźniej do dnia 21 czerwca 2018r.

 

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowody tożsamości (obojga małżonków) - w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy w sposób określony w protokole z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 21-05-2018 12:16:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Ignacek 21-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 21-05-2018 12:18:43