Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ustny ograniczony na najem zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Reda położonej w Redzie przy ul. Gdańskiej


O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Burmistrz Miasta Redy

ogłasza

przetarg ustny ograniczony na najem zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Reda położonej w Redzie przy ul. Gdańskiej

 1. Nieruchomość przeznaczana do najmu wraz z przynależnym gruntem stanowi własność Gminy Miasto Reda, wpisana jest w księdze wieczystej KW nr GD1W/00011319/6, położona w obrębie 1, w Redzie przy ul. Gdańskiej, obejmuje lokal o pow. użytkowej 44 m2 oraz przynależny grunt stanowiący część działki ew. nr 74/4 o pow. 311 m2.

 2. Lokal wraz z przynależnym gruntem przeznaczony jest do oddania w najem na okres do 3 lat na cele nieuciążliwej działalności usługowej, niekolidującej z zabudową mieszkaniową, z zakresu; oświaty i  nauczania, bankowości, rachunkowości, administracji, turystyki, gastronomii, krawiectwa, fryzjerstwa, zdrowia, kosmetyki i kosmetologii.

 3. Lokal objęty niniejszym zarządzeniem wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

 4. Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za najem lokalu wynosi: 18,36 zł za m2(netto).

 5. Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za grunt wynosi: 1,02 zł za m2( netto).

 6. Wysokość wadium - 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100).

 7. Data i godzina przetargu - 4 lutego 2019 r. godz. 1000.

 8. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Redy przy ul. Gdańskiej 33, pokój nr 202.

 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w terminie do dnia
  1 lutego 2019 r. wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie tysiąc złotych 00/100)
  na konto w Banku Millennium nr: 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

 10. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

 11. Licytacji podlega równocześnie stawka czynszu za najem lokalu i stawka czynszu za dzierżawę gruntu.

 12. O postąpieniu w licytacji decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może
  wynosić mniej niż 4% stawki czynszu za m2 powierzchni wynajmowanego lokalu, tj. 0,73 zł za m2 (netto) i nie mniej niż 4% stawki czynszu za m2 powierzchni gruntu, tj. 0,04 za m2 (netto).

 13. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 14. Najemcą nieruchomości zostanie osoba, która zaoferuje najkorzystniejszą miesięczną stawkę czynszu z tytułu najmu lokalu i jednocześnie najkorzystniejszą miesięczną stawkę za dzierżawę przynależnego gruntu.

 15. Do ustalonego czynszu za najem lokalu i dzierżawę gruntu doliczony zostanie podatek od towarów i usług w wysokości ustalonej przepisami prawa.

 16. Opłatę z tytułu najmu lokalu i dzierżawy gruntu należy wnosić co miesiąc na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Redzie nr: 70 1160 2202 0000 0002 5073 9597 Bank Millennium SA. Precyzyjny termin wnoszenia opłat zostanie określony w umowie.

 17. Stawka czynszu za najem lokalu i dzierżawę gruntu podlegać będzie waloryzacji jeden raz w roku z zastosowaniem średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku gdy wskaźnik ten będzie ujemny, stawki opłaty za najem lokalu i dzierżawę gruntu na kolejny rok pozostaną niezmienione.

 18. Zmiana czynszu następować będzie nie później niż do dnia 31 marca każdego roku,
  z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia każdego roku, bez odrębnego zawiadomienia oraz bez potrzeby zmiany umowy.

 19. Podstawą każdorazowej waloryzacji będzie stawka czynszu obowiązująca w ostatnim, przed datą

waloryzacji, okresie rozliczeniowym.

 1. Oprócz miesięcznych opłat za najem lokalu i dzierżawę przynależnego gruntu, Najemca będzie

pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu Najmu: za energię elektryczną, wodę

i ścieki, wywóz odpadów komunalnych, centralnego ogrzewania, podatek od nieruchomości oraz inne
zobowiązania publiczne.

 1. Ustala się kaucję zabezpieczającą w wysokości odpowiadającej kwocie 1 miesięcznego czynszu za najem nieruchomości, określonego wg wylicytowanej w przetargu stawki czynszu.

Kaucję pobiera się najpóźniej w dniu zawarcia umowy najmu i przed wydaniem kluczy do lokalu.

Kaucja podlega zwrotowi lub rozliczeniu po ustaniu stosunku najmu na wniosek Najemcy. Kaucja

stanowi zabezpieczenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych wynikających ze stosunku najmu.

 1. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości.

 2. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 3. W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszu.

 4. Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone przelewem, na konto z którego zostało wypłacone, nie później niż
  w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 5. Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu i dzierżawca przynależnego gruntu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 6. Burmistrz Miasta Redy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołanie z uzasadnionej przyczyny.

 7. Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Redy - pokój nr 203, tel. 58 678 80 13 oraz pokój nr 202 tel. 58 678 80 14 lub na stronie internetowej tut. Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 04-01-2019 13:18:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Ignacek 04-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 04-01-2019 13:18:17