Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, w rejonie ul. Polnej i ul. Łopianowej

BURMISTRZ MIASTA REDY

OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, w rejonie ul. Polnej i ul. Łopianowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1364/8, obszaru 0,0136 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005792/0.

 

  1. Nieruchomość jest niezabudowana, o kształcie trójkąta, teren płaski, ogrodzona; dotychczasowy dzierżawca zdemontuje istniejące ogrodzenie najpóźniej do dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  2. Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
  3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 12 Marca w Redzie – części południowej nieruchomość  położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 6.1.MN,U -  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (funkcja wiodąca) i usługi (funkcja uzupełniająca)
  4. Przedmiotowa działka z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej i małą powierzchnię nie ma przymiotu nieruchomości do wykorzystania i zagospodarowania jako odrębna i samodzielna nieruchomość. Może być natomiast zbyta jako nieruchomość na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 

Mając na uwadze fakt, iż działka nr 1364/8 przylega do trzech nieruchomości oznaczonych numerami działek:

  1. 1364/6, 171/35, 180/37 i 1361/6
  2. 180/33
  3. 1364/9 i 1361/8

i każdy z właścicieli tych nieruchomości ma prawo ubiegać się o nabycie przedmiotowej działki gruntu w drodze bezprzetargowej, sprzedaż następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli   nieruchomości przyległych.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:

- cenę wywoławczą 22.800,- zł netto

- wadium: 2.280,- zł.

 

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

 

PRZETARG  odbędzie się w dniu 04 LIPCA 2019r. o godzinie 10.00  w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.

 

Osoby, do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem w przetargu zobowiązane są do:

1. wniesienia wadium, w kwocie 2.280,- zł, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 28 czerwca 2019r., na konto Urzędu Miasta w Redzie, w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

2. złożenia, w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, najpóźniej do dnia 28 czerwca 2019r. pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, zawierającego: imiona i nazwiska, wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, serie i numery dowodów osobistych oraz oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu.

 

Lista uczestników przetargu, spełniających warunki do udziału w przetargu, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.  

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków)  – w przypadkach osób fizycznych,

3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Wpłata wadium i zgłoszenie uczestnictwa w przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami przetargu.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego wadium zostało wpłacone.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia  umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 203 i 202, telefon 58 678-80-34 lub 58 678-80-14 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 03-06-2019 11:17:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Ignacek 03-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 03-06-2019 11:17:05