Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie przy ul. Spółdzielczej, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005532/0 oznaczonej numerem działki 248/23 o powierzchni 0,8669 ha.


B U R M I S T R Z M I A S T A R E D Y

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej
w Redzie przy ul. Spółdzielczej, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005532/0 oznaczonej numerem działki 248/23
o powierzchni 0,8669 ha.

Nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana, posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Spółdzielczej. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Ulica Spółdzielcza wyposażona jest w sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną. Ze względu na mało korzystne warunki gruntowo - wodne podłoża dla celów budowlanych, przed przystąpieniem do inwestycji należy wykonać badanie geologiczne.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę usługową.

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5 i 6, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Dla nieruchomości wyżej opisanej obniżono cenę ustaloną do pierwszego przetargu oraz ustalono nową cenę wywoławczą i wadium:

- cena wywoławcza 1 341 000,- zł netto

- wadium: 134 100,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

DRUGI PRZETARG odbędzie się w dniu 02 CZERWCA 2015r .
o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33.

Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 03 marca 2015r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki na konto w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669 najpóźniej do dnia 26 maja 2015r.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowody tożsamości (obojga małżonków) - w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości

osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 05-03-2015 12:34:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 05-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 05-03-2015 12:34:38