Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłosznie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, w obrębie 2, u zbiegu ulic Chopina, łącznego obszaru 0,1683 ha.

BURMISTRZ MIASTA REDY

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie w obrębie 2, przy ul. Chopina, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 8/19, obszaru 0,1683 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00022658/4

 

1/Nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, o średnio regularnym kształcie, ze spadkiem w kierunku południowym, częściowo porośnięta zielenią i zadrzewiona (głównie samosiejkami).

2/Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Chopina.

3/Teren przyległy wyposażony w media.

4/W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W ramach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się zabudowę usługową towarzyszącą zajmującą maksymalnie jedną kondygnację użytkową budynków mieszkalnych. Dopuszcza się wyłącznie działalność usługową nieuciążliwą dla zabudowy mieszkaniowej typu: handel detaliczny (poza stacjami paliw), gastronomia, usługi turystyki, usługi łączności (poza stacjami nadawczymi i przekaźnikowymi używającymi fal elektromagnetycznych w celach propagacji), usług kultury, usług kultu religijnego, biura, administracja, rzemiosło nieuciążliwe (szewc, krawiec, fryzjer, tapicer itp.), usługi zdrowia z wyłączeniem szpitali i domów opieki zdrowotnej, działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem wolnych zawodów oraz inne usługi o analogicznym stopniu uciążliwości. Warunkiem wprowadzenia zabudowy towarzyszącej jest wcześniejsza lub równoległa realizacja zabudowy mieszkaniowej.

5/Możliwości inwestycyjne działki z uwagi na kształt, ukształtowanie, zapisy planu miejscowego, użytki oraz sąsiedztwo terenów leśnych Puszczy Darżlubskiej są ograniczone.

6/Zagospodarowanie nieruchomości, w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wymaga uprzedniego przygotowania terenu polegającego na wycince istniejących drzew, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7/Działka w całości położona jest: w obszarze archeologicznym wpisanym do rejestru zabytków, prowadzenie wszelkich prac.

i badań wymaga pozwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Obowiązuje uzgadnianie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych innych z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku, każdorazowo występowanie o szczególne wytyczne konserwatorskie i opinie przed podjęciem decyzji o jakiekolwiek działalności. W przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie badań ratunkowych na koszt inwestora, wyprzedających proces przygotowania inwestycji. Właściciele i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku o podjęciu działań inwestycyjnych lub związanych z pracami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 3- miesięcznym w celu umożliwienia wykonania archeologicznych badań

ratunkowych. Badania archeologiczne mają charakter sezonowy

w obszarze potencjalnego zagrożenia ruchami masowymi ziemi. Wszelkie inwestycje na tym terenie powinny być poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich posadowienia z uwzględnieniem stateczności skarp. W przypadku konieczności zabezpieczenia stabilności skarp, należy w projekcie budowlanym przewidzieć sposób ich zabezpieczenia.

 

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie,

ul. Gdańska 33, pokój 5 i 6, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

 

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:

- cenę wywoławczą 324.900,- zł netto

- wadium: 32.490,- zł.

 

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

 

PRZETARG odbędzie się w dniu  19 GRUDNIA 2109r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki na konto w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669 najpóźniej do dnia 13 grudnia 2019r.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości

osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

 

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Masłyk 18-11-2019 10:37:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Ignacek 18-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 19-11-2019 10:29:51