Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów stałych i płynnych w 2020 roku z obiektów administrowanych przez Urząd Miasta w Redzie

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

DOTYCZY :

 

 „ODBIÓR ODPADÓW STAŁYCH I PŁYNNYCH W  2020 ROKU Z OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA REDY”

 

Przedmiot zamówienia:

Odbiór odpadów stałych i płynnych z obiektów administrowanych przez Urząd Miasta Redy w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miasto Reda

Ul. Gdańska 33

84-240 Reda

Tel  58 678 80 47

gospodarczy@reda.pl

NIP 588-235-10-74

REGON 191675161

godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, środa  7:30 – 15:30

czwartek 9:00 – 17:00

piątek 7:30 – 15:15

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Odbiór odpadów stałych i płynnych w roku 2020  z obiektów  administrowanych  przez Urząd Miasta w Redzie.

 

Zakres usług obejmuje:

  1. cmentarze – 8 odkrytych kontenerów KP7 oraz 8 pojemników o pojemności 1,1 m3 każdy, na frakcje zbierane selektywnie: 4  na odpady oznaczone kodem: 15 01 07 (opakowania ze szkła) i 4 na odpady oznaczone kodem 15 01 06 (opakowania z tworzyw sztucznych). Pojemniki na odpady zbierane selektywnie muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Każdy z pojemników KP7 należy opróżniać 12 razy w roku, pojemniki na frakcje zbierane selektywnie oznaczone kodem 15 01 06 (tworzywa sztuczne) 9 razy, a pojemniki na frakcje zbierane selektywnie oznaczone kodem 15 01 07 (opakowania ze szkła) 4 razy w roku według potrzeb Zamawiającego.
  2. Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 – 4 pojemniki na odpady o pojemności 1,1 m3 każdy w tym: 2 pojemniki na odpady oznaczone kodem 20 03 01 (niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne), po jednym na frakcje oznaczone kodem 15 01 06 (opakowania z tworzyw sztucznych) i na oznaczone kodem 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury, papier i tektura). Pojemniki na odpady zmieszane należy opróżniać raz na tydzień, a pojemniki na frakcje zbierane selektywnie: opakowania z tworzyw sztucznych raz kwartał, natomiast opakowania z papieru i tektury, papier i tektura dwa razy w miesiącu
  3. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie, ul. Pucka 1 – 1 pojemnik o pojemności 1,1 m3 na odpady oznaczone kodem 20 03 01 (niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne). Odbiór odpadów z pojemnika odbędzie się dwa razy w miesiącu.
  4. ul. Wodociągowa 68 i 70 (zlokalizowanego na działce gminnej oznaczonej numerem 504/1, obręb 6) odbiór odpadów płynnych ze zbiornika bezodpływowego o pojemności 10m3. Szacunkowa ilość dla celów sporządzenia i złożenia oferty wynosi  do 480 m3, odbiór zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dokładnie rozpisane ilości zawiera załącznik nr 1 i 3.

Po zapełnieniu kontenera wykonawca niezwłocznie go wywiezie aby uniemożliwić gromadzenie się odpadów wokół kontenera.

Wszelkie podane wielkości zostały sporządzone dla szacunku wielkości i wartości zamówienia oraz dla potrzeb przygotowania oferty. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w postępowaniu, każdorazowo do faktury załączy dokument potwierdzający faktyczny wywóz przez:

- pracownika Referatu Komunalno – Gospodarczego tut. Urzędu, dla lokalizacji Urzędu Miasta w Redzie,

- zarządcę cmentarzy przy ul. Gdańskiej i Gniewowskiej,

- lokatora danego budynku komunalnego.

 

Wykonawca powinien:

a/ posiadać wymagane zezwolenia, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 ze zm.). Dopuszcza się prowadzenie przez Wykonawcę odzysku lub unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie w sposób zgodny z hierarchią postepowania z odpadami wynikający z ustawy o odpadach. Jeżeli Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć kopię umowy na wezwanie Zamawiającego oraz posiadać sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu umowy zgodny z obowiązującymi przepisami oraz spełnia pozostałe wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów;

b/ zapewnić porządek wokół kontenerów i pojemników;

c/ zapewnić kontenery i pojemniki na odpady zmieszane i odpady zbierane selektywnie o pojemności    1,1m3   i  7 m3;

d/ zapewnić dezynfekcję okresową eksploatowanych pojemników  w  okresach wysokich temperatur szczególnie latem co najmniej 4 razy w sezonie letnim tj. od czerwca do września w terminie od pierwszego do piątego dnia każdego miesiąca, a także w miarę potrzeb w innych okresach.

 

III. Termin wykonania zamówienia

 

Usługi prowadzone będą w okresie od 01-01-2020 do  31-12-2020

 

IV. Termin składania ofert

 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Gdańskiej  do dnia 28 listopada 2019 roku. do godziny 10.00

 

V. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 

  1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 2
  2. Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 3

Gmina Miasto Reda zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie_ofertowe.pdf (PDF, 287KB) 2019-11-21 15:06:21 287KB 214 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zalacznik_nr_2.docx (DOCX, 13.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-11-21 15:06:21 13.KB 10 razy
2 Zalacznik_nr_3.docx (DOCX, 13.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-11-21 15:06:31 13.KB 8 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 21-11-2019 15:06:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Labuda 21-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 21-11-2019 15:06:31