Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację usług medycznych w zakresie medycyny pracy

OR. 2151.41.2020.HF  

                                                                                                                 Reda, dnia 21 stycznia 2020 r.

                                                                                       

                                                                              

Dot. na realizację usług  medycznych w zakresie medycyny pracy

 

Na zaproszenie do złożenia oferty na realizację usług  medycznych w zakresie medycyny pracy do tutejszego Urzędu, w wyznaczonym terminie, wpłynęła jedyna oferta
- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Miejscu Wezwania Jolanta Wolańska, z którą została podpisana umowa.

 


 

OR. 2151.41.2020.HF                                              

Reda, dnia 10 stycznia 2020 r.                                                                      

 

             

 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843) składam

 

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

na realizację usług  medycznych w zakresie medycyny pracy

 

 

 

I. Zamawiający:

            Burmistrz Miasta Redy

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda

 

II. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz skierowanych przez Zleceniodawcę pracowników.

Zakres usług profilaktyki zdrowotnej obejmuje świadczenia, do których zapewnienia Zleceniodawca jest zobowiązany na podstawie  Kodeksu pracy  i ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1175 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, a w szczególności:

 1. wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2067.);
 2. orzekanie o zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym stanowisku pracy;
 3. wykonywanie badań okresowych poza ustalonymi terminami i orzekanie o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy na podstawie skierowania Zleceniodawcy;
 4. stwierdzanie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika;
 5. stwierdzanie, że ze względu na stan ciąży kobieta nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej;
 6. stwierdzanie u pracownika objawów wskazujących na powstanie choroby zawodowej, stwierdzanie niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową lecz nie orzeczono utraty zdolności do pracy;
 7. przeprowadzanie badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych niezbędnych do celów przewidzianych w kodeksie pracy;
 8. monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących, zaliczanych do grup szczególnego ryzyka;
 9. prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, w szczególności w celu ustalenia przyczyn chorób zawodowych i wypadków przy pracy;
 10. inne zadania realizowane w ramach służby medycyny pracy.

 

III. Warunki realizacji zamówienia:  

 

 1. Termin realizacji usługi:

 

 1. Badania profilaktyczne przeprowadzane będą na podstawie skierowania wystawionego przez Zleceniodawcę w trybie obowiązujących przepisów.
 2. Orzeczenia lekarskie do celów profilaktycznych będą wydawane pracownikowi i Zleceniodawcy w formie zaświadczenia.
 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz wydawania zaświadczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich, wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy.
 4. Zawarcie umowy po wyłonieniu wykonawcy od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.  

 

 1. Miejsce wykonywania usługi:

 Siedziba Zleceniobiorcy - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w budynku na terenie miasta Redy, lub budynek Urzędu Miasta w Redzie

 

 1. Wymagania stawiane Wykonawcom:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:

-  podmioty -  lekarze, o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań służby medycyny pracy oraz wykonujące działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującym,

-  wojewódzkie ośrodki medycyny pracy.

Osoby realizujące zadania służby medycyny pracy przy wykonywaniu czynności zawodowych są niezależne od pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli oraz innych podmiotów, na których zlecenie realizują zadania tej służby.

W celu prawidłowego realizowania powierzonych zadań Wykonawca zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe mogą być przetwarzane, a w szczególności ochrony danych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem a także do całkowitego zachowania tajemnicy służbowej w trakcie trwania umowy, jak i po zakończeniu umowy.

 

IV. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do  17 stycznia 2020 r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu) osobiście, w sekretariacie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, pokój 104, lub za pośrednictwem poczty polskiej lub poczty elektronicznej na adres sekretariat@reda.pl .

 

V. Szczegółowe zasady wyboru oferty:

 

Cena ofertowa za wydanie orzeczenia lekarskiego w formie zaświadczenia lekarza medycyny pracy nie będzie obejmowała kosztów badań laboratoryjnych i innych, niezbędnych do wystawienia zaświadczenia i stanowi 100%  kryterium wyboru oferty. 

 

VI. Informacje o rozstrzygnięciu:

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Urząd Miasta w Redzie zawiadomi o wyniku postępowania.
 2. Urząd Miasta w Redzie zastrzega sobie prawo wycofania niniejszego zapytania ofertowego lub jego unieważnienia, w każdym momencie postępowania, bez podania przyczyn.
 3. Ze strony Urzędu Miasta w Redzie do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania upoważniona jest Hanna Janiak Sekretarz Miasta, tel. 58 678 80 41, e-mail: sekretarz@reda.pl  oraz sekretariat@reda.pl 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe .pdf (PDF, 960KB) 2020-01-10 15:01:12 960KB 143 razy
Wynik postępowania
1 odpowiedź wybór wykonawcy.pdf (PDF, 138KB) 2020-01-24 13:40:39 138KB 112 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Lubner 10-01-2020 15:01:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Janiak 10-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lubner 24-01-2020 13:46:55