Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na wykonywanie czynności archiwizacyjnych w Urzędzie Miasta w Redzie.

Reda, dnia  22 stycznia 2020 r.

OR. 2151.43.2020

 

Oferenci /Archiwiści  

za pośrednictwem

poczty elektronicznej

                                                                                                                                             

Dot. wyboru oferenta na realizację usługi polegającej na wykonywanie czynności archiwizacyjnych w Urzędzie Miasta w Redzie.

            Na podstawie pkt VI.2. ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację usługi polegającej na wykonywaniu czynności archiwizacyjnych w Urzędzie Miasta w Redzie, z dnia 14 stycznia 2020 r. unieważniam niniejsze postępowanie i odstępuję od wyboru oferty.  

 


                                                      

 

         Reda, dnia 14 stycznia 2020 r. 

OR. 2151.43.2020                                                                                                                                          

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843) składam


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

na realizację usługi polegającej na wykonywanie czynności archiwizacyjnych w Urzędzie Miasta w Redzie.

 

I. Zamawiający:

            Burmistrz Miasta Redy

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda

 

II. Przedmiot zamówienia:

            Wykonanie czynności w zakresie prowadzenia i obsługi archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta w Redzie tj.:

 1. współpraca przy archiwizacji dokumentacji we wskazanych Referatach,
 2. wykonanie weryfikacji, sprawdzenie i kontrola dokumentów przekazywanych do  archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta w Redzie, w tym w szczególności:
 • sporządzanie dokumentacji spraw zakończonych, przekazywanych z  komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych;
 • umieszczanie dokumentacji w archiwum celem jej właściwego  przechowywania, zabezpieczenia przed utratą danych oraz prowadzenie ewidencji;
 • przygotowywanie do przekazania i przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego miejscowo archiwum państwowego;
 • przegląd zgromadzonej dokumentacji archiwalnej z dostosowaniem jej oznaczeń i klasyfikacji do obowiązujących przepisów,
 1. przygotowanie dokumentacji do komisyjnego brakowania i niszczenia wybrakowanej dokumentacji, po uprzednim uzyskaniu zgody właściwego miejscowo archiwum państwowego.

 

III. Warunki realizacji zamówienia:  

 

 1. Termin realizacji usługi:

Przedmiot zamówienia należy realizować przez 15 godzin w miesiącu, na podstawie umowy zawartej po wyłonieniu wykonawcy w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

 

 1. Miejsce wykonywania usługi:

 Siedziba Gminy Miasto Reda - budynek Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 33, 84- 240 Reda.

 

 1. Wymagania stawiane Wykonawcom:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:

Podmioty posiadające kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy posiadające co najmniej kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia.

 

W przypadku firm prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania - wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.

Zamawiający przewiduje możliwość powierzenia prac określonych w przedmiocie zamówienia innym osobom/firmom posiadającym kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy posiadające co najmniej kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia.

W celu prawidłowego realizowania powierzonych zadań Wykonawca zobowiązuje się:

  1. dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe mogą być przetwarzane, a w szczególności ochrony danych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem,
  2. do całkowitego zachowania tajemnicy służbowej w trakcie trwania umowy, jak i po zakończeniu umowy.

 

IV. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2020 r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu) osobiście, w sekretariacie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, pokój 104, lub za pośrednictwem poczty polskiej lub poczty elektronicznej.

 

V. Szczegółowe zasady wyboru oferty:

Cena ofertowa za przedmiot zamówienie w przeliczeniu na jedną godz. stanowi 100%  kryterium wyboru oferty. 

 

 

VI. Informacje o rozstrzygnięciu:

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Urząd Miasta w Redzie zawiadomi o wyniku postępowania.
 2. Urząd Miasta w Redzie zastrzega sobie prawo wycofania niniejszego zapytania ofertowego lub jego unieważnienia w każdym momencie postępowania bez podania przyczyn.
 3. Ze strony Urzędu Miasta w Redzie do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania upoważniona jest Hanna Janiak Sekretarz Miasta, tel. 58 678-80-41, e-mail: sekretarz@reda.pl  oraz sekretariat@reda.pl 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 650KB) 2020-01-14 14:22:33 650KB 122 razy
Wynik postępowania
1 OR.2151.46.2020.pdf (PDF, 34.KB) 2020-01-23 12:06:38 34.KB 98 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Lubner 14-01-2020 14:22:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Janiak 14-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 23-01-2020 12:06:38