Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie w obrębie 3, przy ul. Warzywniczej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 13/10, obszaru 0,0639 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00015252/6.

B U R M I S T R Z     M I A S T A    R E D Y

OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

 

 

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie w obrębie 3, przy ul. Warzywniczej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 13/10, obszaru 0,0639 ha, wpisanej w księdze wieczystej
GD1W/00015252/6.

 

1/ Nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, o regularnym kształcie trapezu,
    od strony południowej przy działce znajduje się rów, teren porośnięty trawą, chwastami.

2/  Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Warzywniczej.

3/ W pasie drogowym ulicy Warzywniczej zlokalizowane są sieci: kanalizacyjna,
     wodociągowa, energetyczna, gazowa i telekomunikacyjna.

4/ W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące
     przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej.

     Nie ustala się proporcji pomiędzy zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zabudową
     usługową. Obowiązuje zakaz realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
     jednego obiektu powyżej 2000m2. Dopuszcza się realizację wolnostojących budynków
     gospodarczych i garaży. Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów przemysłowych, składów
     i magazynów przekraczających dopuszczalne wartości uciążliwości ustalone dla zabudowy
     mieszkaniowo – usługowej w tym również:

    a) obiektów produkcyjnych przemysłu chemicznego i metalurgicznego,

    b) obiektów wymagających nieobudowanych składowisk surowców, materiałów lub
        produktów w stanie sypkim,

    c) składowisk odpadów niebezpiecznych,

    d) zakładów przetwarzania opadów niebezpiecznych, złomu, autozłomów, wytwórni mas
        bitumicznych,

    e) grzebowisk dla zwierząt i spalarni zwłok.

 

         Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać telefonicznie w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie,
ul. Gdańska 33, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

 

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:

- cenę wywoławczą 125.300,- zł netto

- wadium: 12.530,- zł.

 

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT,
w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów
i usług z dnia 11.03.2004r.

 

         PRZETARG  odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020r. o godzinie 10.00 
w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

        

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

         WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki na konto 
w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669 najpóźniej do dnia  8 grudnia 2020r. 

 

Mając na uwadze panującą sytuację epidemiczną i rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, wykazując jednocześnie maksimum troski o bezpieczeństwo uczestników przetargu oraz Członków Komisji Przetargowej uczestnicy przetargu zobowiązani będą do:

  1. dezynfekcji rąk z wykorzystaniem dostępnych w Urzędzie Miasta w Redzie dozowników z płynem dezynfekcyjnym,
  2. zakrywania ust i nosa,
  3. dokonania pomiaru temperatury,
  4. wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka.

 

         O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.  

         Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków)  – w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób 
    reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

 

         Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego wadium zostało wpłacone.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy  
w sposób określony w protokole z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia  umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem umowy.

            Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

            Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

         Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zarządzenie GN.19.2020.pdf (PDF, 189KB) 2020-11-13 14:51:00 189KB 60 razy
Wynik postępowania
1 informacja o wyniku przetargu.doc (DOC, 32.KB) 2020-12-22 09:10:49 32.KB 60 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Lubner 13-11-2020 14:51:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Lubner 13-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 22-12-2020 09:10:49