Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ustny nieograniczony na najem zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Reda, położonej w Redzie przy ul. Zbożowej.


O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Burmistrz Miasta Redy

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na najem zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Reda, położonej w Redzie przy ul. Zbożowej.

 1. Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasto Reda, położona w Redzie  obręb 1, przy ulicy Zbożowej, oznaczona numerem działki 23/31, o powierzchni 1327 m2, zbudowana budynkiem użytkowym o powierzchni 66 m2, wpisana w księdze wieczystej KW nr GD1W/00009607/5, przeznaczona do oddania w najem na okres do 3 lat, na cele z zakresu rolnictwa, sportu i rekreacji.

 1. Przez teren ww. działki przebiegają sieci uzbrojenia terenu: sieć kanalizacyjna tłoczna (2kt 110) wodociągowa (w 90), energetyczna eN oraz przyłącza do istniejącego budynku użytkowego: wodociągowe, telekomunikacyjne i gazowe.

Najemcy nieruchomości zobowiązani będą do udostępnienia nieruchomości na rzecz każdego
przedsiębiorcy przesyłowego (gestora sieci )
przez cały okres trwania umowy najmu polegającego na prawie swobodnego dostępu i korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do eksploatacji, a w szczególności do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji i usuwania awarii oraz przebudowy i rozbiórki urządzeń sieci posadowionych na tej działce wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorcy a także inne podmioty i osoby którymi przedsiębiorca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

 1. Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za najem nieruchomości zabudowanej (grunt łącznie
  z budynkiem) wynosi: 250,00 zł ( netto).

 1. Wysokość wadium - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

 2. Data i godzina przetargu - 29 czerwca 2021 r. godz. 1000.

 3. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Redy przy ul. Gdańskiej 33, pokój nr 202.

 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w terminie do dnia
  25 czerwca 2021 r. wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) na konto
  w Banku Millennium nr: 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

 1. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

 1. Licytacji podlega stawka czynszu za najem zabudowanej nieruchomości.

 2. O postąpieniu w licytacji decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może
  wynosić mniej niż 4% miesięcznej stawki czynszu za najem nieruchomości, tj. 10 zł (netto).

 1. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

 1. Najemcą nieruchomości zostanie osoba, która zaoferuje najkorzystniejszą miesięczną stawkę czynszu z tytułu najmu zabudowanej nieruchomości,

 1. Do ustalonego czynszu za najem zabudowanej nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług w wysokości ustalonej przepisami prawa.

 1. Opłatę z tytułu najmu zabudowanej nieruchomości należy wnosić co miesiąc na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Redzie nr: 70 1160 2202 0000 0002 5073 9597 Bank Millennium SA. Precyzyjny termin wnoszenia opłat zostanie określony w umowie.

 1. Stawka czynszu za najem zabudowanej nieruchomości podlegać będzie waloryzacji jeden raz w roku z zastosowaniem średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku gdy wskaźnik ten będzie ujemny, stawka opłaty za najem nieruchomości na kolejny rok pozostanie niezmieniona.

 1. Zmiana czynszu następować będzie nie później niż do dnia 31 marca każdego roku,
  z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia każdego roku, bez odrębnego zawiadomienia oraz bez potrzeby zmiany umowy.

 2. Podstawą każdorazowej waloryzacji będzie stawka czynszu obowiązująca w ostatnim, przed datą
  waloryzacji, okresie rozliczeniowym.

 1. Oprócz miesięcznych opłat za najem zabudowanej nieruchomości, Najemca będzie pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu: za energię elektryczną, wodę i ścieki, wywóz odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości oraz inne zobowiązania publiczne.

 1. Ustala się kaucję zabezpieczającą w wysokości odpowiadającej kwocie 1 miesięcznego czynszu ( netto) za najem nieruchomości, określonego wg wylicytowanej w przetargu stawki czynszu.

Kaucję pobiera się najpóźniej w dniu zawarcia umowy najmu i przed wydaniem nieruchomości.

Kaucja podlega zwrotowi lub rozliczeniu po ustaniu stosunku najmu na wniosek Najemcy. Kaucja

stanowi zabezpieczenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych wynikających ze stosunku najmu.

 1. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości.

 1. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 1. W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych.

 1. Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone przelewem, na konto z którego zostało wypłacone, nie później niż
  w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 1. Jeżeli osoba ustalona jako najemca zabudowanej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 1. Burmistrz Miasta Redy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołanie z uzasadnionej przyczyny.

 1. Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Redy - pokój nr 203, tel. 58 678 80 13 oraz pokój nr 202 tel. 58 678 80 14 lub na stronie internetowej tut. Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 28-05-2021 16:42:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 28-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 28-05-2021 16:42:20