Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy, położonych w Redzie, w obrębie 2, w rejonie ulicy Łubinowej.

B U R M I S T R Z     M I A S T A    R E D Y

OGŁASZA  PRZETARGI  USTNE  OGRANICZONE

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy, położonych
w Redzie, w obrębie 2, w rejonie ulicy Łubinowej, wpisanych w księdze wieczystej GD1W/00029558, oznaczonych numerami działek:

- 647/40, obszaru 0,0259 ha,

- 647/41, obszaru 0,0134 ha.

 

Nieruchomości są:

1/  niezabudowane, zakrzaczone, porośnięte trawą i samosiejkami, teren płaski,

2/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiadają następujące przeznaczenie:  zabudowa  mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem wbudowanej
   zabudowy usługowej,

3/ działka nr 647/40 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Łubinowej,

4/ działka nr 647/41 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej,

5/ z uwagi na powierzchnię i kształt nie mają przymiotu nieruchomości do wykorzystania i zagospodarowania jako odrębne i samodzielne nieruchomości. Mogą być natomiast zbyte jako nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 

Mając na uwadze fakt, iż każda z działek objętych przetargiem przylega do dwóch nieruchomości tj:

  1. działka nr 647/40 do nieruchomości oznaczonych numerami: 647/34 i 647/11,
  2. działka nr 647/41 do nieruchomości oznaczonych numerami: 647/24 i 647/11,

i każdy z właścicieli tych nieruchomości ma prawo ubiegać się o nabycie przedmiotowych działek gruntu w drodze bezprzetargowej, sprzedaż następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli   nieruchomości przyległych.

 

Dla nieruchomości wyżej opisanych ustalono ceny wywoławcze i wadium:

lp.     numer działki                cena wywoławcza                               wadium

                                                          w zł                                               w zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.    647/40                                52.100,- zł netto                               5.210,- zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.    647/41                                26.950,- zł netto                               2.695,- zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Do cen nieruchomości ustalonych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

 

PRZETARGI  odbędą się w dniu 16 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33:

- dla działki nr 647/40 o godzinie 10.00.

- dla działki nr 647/41 o godzinie 11.00.

 

 Osoby, do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem w przetargu zobowiązane są do:    

1. wniesienia wadium, we wskazanych kwotach, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 10 grudnia 2021 r., na konto Urzędu Miasta w Redzie, w Banku Millennium
   66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

2. złożenia, w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, najpóźniej do dnia 10 grudnia 2021r. pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, zawierającego: imiona i nazwiska, wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, serie i numery dowodów osobistych oraz oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przyległej  do działki będącej przedmiotem przetargu.

 

Lista uczestników przetargu, spełniających warunki do udziału w przetargu, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

Mając na uwadze panującą sytuację epidemiczną i rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, wykazując jednocześnie maksimum troski o bezpieczeństwo uczestników przetargu oraz Członków Komisji Przetargowej uczestnicy przetargu zobowiązani będą do:

  1. dezynfekcji rąk z wykorzystaniem dostępnych w Urzędzie Miasta w Redzie dozowników z płynem dezynfekcyjnym,
  2. zakrywania ust i nosa,
  3. dokonania pomiaru temperatury,

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.  

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków)  – w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego wadium zostało wpłacone.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy w sposób określony w protokole z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia  umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

 Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub można zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 I przetarg ograniczony.doc (DOC, 42.KB) 2021-11-15 13:00:10 42.KB 159 razy
2 lista osób zakwalifikowanych do przetargu.doc (DOC, 32KB) 2021-12-15 10:43:08 32KB 197 razy
Wynik postępowania
1 informacja o wyniku przetargu - negatywny.doc (DOC, 31KB) 2021-12-20 10:21:18 31KB 150 razy
2 informacja o wyniku przetargu ograniczonego.doc (DOC, 29.KB) 2021-12-29 09:08:18 29.KB 203 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Lubner 15-11-2021 13:00:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Lubner 15-11-2021
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 29-12-2021 09:08:18