Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, w obrębie 3, przy ul. Ogrodników, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00031338/1, oznaczonej numerem działki 38/48, obszaru 0,0482 ha,

B U R M I S T R Z     M I A S T A    R E D Y

OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej
w Redzie, w obrębie 3, przy ul. Ogrodników, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00031338/1, oznaczonej numerem działki 38/48, obszaru 0,0482 ha,

 

Nieruchomości jest:

1/ niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona, częściowo porośnięta trawą, drzewami
      i krzewami, ma kształt nieregularnego, dosyć wąskiego i wydłużonego wieloboku,
      zbliżonego do odwróconej litery „L”, w części teren działki płaski, a w części
      zróżnicowany wysokościowo

2/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące
      przeznaczenie:  zabudowa  usługowa lub obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
      z dopuszczeniem zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

3/ posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Ogrodników,

4/ z uwagi na powierzchnię i kształt nie ma przymiotu nieruchomości do wykorzystania
     i zagospodarowania jako odrębna i samodzielna nieruchomość. Może być natomiast zbyta
     jako nieruchomość na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 

Mając na uwadze fakt, iż działka nr 38/48 objęta przetargiem przylega do dwóch nieruchomości oznaczonych numerami: 38/10 i 38/12 i każdy z właścicieli tych nieruchomości ma prawo ubiegać się o nabycie przedmiotowej działki gruntu w drodze bezprzetargowej, sprzedaż następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli   nieruchomości przyległych.

 

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

 

 

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:

- cenę wywoławczą 77.000,- zł netto

- wadium: 7.700,- zł.

 

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT,
w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów
i usług z dnia 11.03.2004r.

 

         PRZETARG  odbędzie się w dniu 22 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 o godzinie 11.00.

 

         Osoby, do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem
w przetargu zobowiązane są do:    

1. wniesienia wadium, we wskazanej kwocie, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej
   do dnia 16 września 2022 r., na konto Urzędu Miasta w Redzie, w Banku Millennium
   66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

2. złożenia, w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, najpóźniej do dnia 16 września
   2022 r. pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, zawierającego: imiona i nazwiska,
   wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, serie i numery dowodów
   osobistych (osoby fizyczne), nazwę firmy i numer KRS (osoby prawne) oraz oświadczenie   

   o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przyległej do działki będącej przedmiotem   
   przetargu.

 

Lista uczestników przetargu, spełniających warunki do udziału w przetargu, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

         O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.  

         Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków)  – w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób 
    reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

 

         Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego wadium zostało wpłacone.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy  
w sposób określony w protokole z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia  umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem umowy.

            Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

            Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

         Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, telefon 58 678-80-34 lub 58 678-80-14 lub można zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 I przetarg ograniczony.doc (DOC, 40.KB) 2022-08-18 13:53:12 40.KB 109 razy
2 lista osób zakwalifikowanych do przetargu.doc (DOC, 31.KB) 2022-09-20 13:21:53 31.KB 111 razy
Wynik postępowania
1 informacja o wyniku przetargu ograniczonego.doc (DOC, 31KB) 2022-09-30 08:13:15 31KB 98 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Lubner 18-08-2022 13:53:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Lubner 18-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lubner 30-09-2022 12:46:58