Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o siódmym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, przy ul. Miłosza, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 150/18 obszaru 0,0858 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005532/0


B U R M I S T R Z M I A S T A R E D Y

OGŁASZA SIÓDMY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej
w Redzie
, przy ul. Miłosza, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 150/18 obszaru 0,0858 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005532/0

1/ Nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana, płaska o regularnym kształcie,

2/ Posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Miłosza, wyposażonej w urządzenia
infrastruktury technicznej - sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną,

3/ W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu 12 Marca w Redzie -
części północnej - obszar oznaczony symbolem 2U - zabudowa usługowa nieuciążliwa dla
zabudowy mieszkaniowej.

Dopuszcza się wyłącznie zabudowę usługową nieuciążliwą związaną z działalnością
nieuciążliwą dla zabudowy mieszkaniowej typu: handel detaliczny, gastronomia, usługi
turystyki, usługi kultury, biura, rzemiosło nieuciążliwe (szewc, krawiec, fryzjer, tapicer),
usługi zdrowia z wyłączeniem szpitali i domów opieki zdrowotnej, działalność gospodarczą
związaną z wykonywaniem wolnych zawodów oraz inne usługi o analogicznym stopniu
uciążliwości, dla których nie będzie wymagana postępowanie wynikające z przepisów
ochrony środowiska w zakresie uciążliwości; dopuszcza się parkingi i garaże dla
samochodów osobowych oraz magazyny; wyłącza się lokalizowanie rzemiosła
produkcyjnego, stacji paliw, warsztatów samochodowych blacharskiej i lakierniczych, stacji
obsługi samochodów i innych usług o podobnym stopniu uciążliwości
dla funkcji mieszkaniowej.

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5 i 6, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono:

- cenę wywoławczą 88 200,- zł netto

- wadium: 8 820,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

SIÓDMY PRZETARG odbędzie się w dniu 10 CZERWCA 2015r.
o godzinie 10,30 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.

Pierwszy przetarg na przedmiotową nieruchomość przeprowadzono w dniu 04 listopada 2014r. , drugi w dniu 09 grudnia 2014r., trzeci w dniu 14 stycznia 2015r., czwarty w dniu 18 lutego 2015r., piąty w dniu 26 marca 2015r. a szósty w dniu 06 maja 2015r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 02 czerwca 2015r., na konto Urzędu Miasta w Redzie w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowody tożsamości (obojga małżonków) - w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości

osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokojach nr 202 i 203 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.reda.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 08-05-2015 07:09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 07-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 08-05-2015 07:09:21