Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ósmy przetrag ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, przy ul. Puckiej, łącznego obszaru 0,1337 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 536/14 o powierzchni 0,0625 ha i 536/15 o powierzchni 0,0712 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00029558


B U R M I S T R Z M I A S T A R E D Y

OGŁASZA ÓSMY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej
w Redzie
, przy ul. Puckiej, łącznego obszaru 0,1337 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 536/14 o powierzchni 0,0625 ha i 536/15 o powierzchni 0,0712 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00029558

1/ Nieruchomość: jest niezabudowana i niezagospodarowana, posiada regularny kształt,
teren płaski

2/ Posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej ul. Puckiej, wyposażonej
w urządzenia infrastruktury technicznej - sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową i
napowietrzną linię energetyczną oraz do terenu obsługi komunikacji (przystanku
końcowego komunikacji zbiorowej)

3/ Przez działkę nr 536/15 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Nabywca nieruchomości
zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności polegającej na prawie
swobodnego dostępu gestora sieci energetycznej, celem usunięcia awarii,
przeprowadzenia czynności konserwatorskich itp.

4/ W zmianie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu12 marca
w Redzie - części północnej - obszar oznaczony symbolem 54U - teren zabudowy
teren zabudowy usługowej nieuciążliwej dla zabudowy mieszkaniowej.

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5 i 6, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono:

- cenę wywoławczą 189 000,- zł netto

- wadium: 18 900,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

ÓSMY PRZETARG odbędzie się w dniu 11 SIERPNIA 2015r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.

Pierwszy przetarg na przedmiotową nieruchomość przeprowadzono w dniu 23 września 2014r. a drugi w dniu 04 listopada 2014r. , trzeci w dniu 09 grudnia 2014r., czwarty w dniu 14 stycznia 2015r., piąty w dniu 18 lutego 2015r., szósty w dniu 26 marca 2015r. a siódmy w dniu 06 maja 2015r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 05 sierpnia 2015r., na konto Urzędu Miasta w Redzie w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowody tożsamości (obojga małżonków) - w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości

osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokojach nr 202 i 203 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.reda.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 16-06-2015 12:44:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 16-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 16-06-2015 12:44:52