Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie przy ul. Spółdzielczej, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005532/0 oznaczonej numerem działki 248/23 o powierzchni 0,8669 ha.

 

B U R M I S T R Z M I A S T A R E D Y

 

OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej
w Redzie przy ul. Spółdzielczej, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005532/0 oznaczonej numerem działki 248/23
o powierzchni 0,8669 ha.

 

Nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana, posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Spółdzielczej. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Ulica Spółdzielcza wyposażona jest w sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną. Przed przystąpieniem do inwestycji należy wykonać badanie geologiczne.

 

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę usługową.

 

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5 i 6, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

 

Dla nieruchomości wyżej opisanej obniżono cenę ustaloną do drugiego przetargu oraz ustalono nową cenę wywoławczą i wadium:

 

- cena wywoławcza 1 180 080,- zł netto

- wadium: 118 000,- zł.

 

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT,
w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów
i usług z dnia 11.03.2004r.

 

TRZECI PRZETARG odbędzie się w dniu 15 WRZEŚNIA 2015r .
o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33.

Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 03 marca 2015r. a drugi w dniu 02 czerwca 2015r.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki na konto w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669 najpóźniej do dnia 09 września 2015r.

 

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowody tożsamości (obojga małżonków) - w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości

osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.

 

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Informację o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 29-06-2015 13:36:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 29-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 29-06-2015 13:37:45