Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie ogłasza nabór na 2 stanowiska: referenta ds. sportu w wysokości 1/2 etatu

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie ogłasza nabór na 2 stanowiska: referenta ds. sportu w wysokości

 

1/2 etatu

 

  1. Wymogi kwalifikacyjne:

    1. wykształcenie i doświadczenie zawodowe

- minimum średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku, preferowane wyższe (Akademia Wychowania Fizycznego) - mile widziane doświadczenie zawodowe w organizowaniu imprez i zawodów sportowych.

- osoba ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

- osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;

- osoba nie była prawomocnie karana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

b) obligatoryjne umiejętności:

- animator sportu

- umiejętność prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi

-umiejętność pozyskiwania środków unijnych
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych

- umiejętność pracy w zespole

c) dodatkowe atuty:

- znajomość języków obcych

- znajomość programów komputerowych

- dyspozycyjność

- łatwość przyswajania obsługi komputera i programów

2. Zakres wykonywania zadań na wymienionym powyżej stanowisku

a) obsługa oraz organizowanie imprez sportowych o charakterze masowym oraz mniejszych

b) opracowywanie miesięcznych terminarzy imprez sportowych i czuwanie nad ich realizacją.

c) działalność informacyjno-promocyjna (relacje z mediami, prasą i działaczami )

d) praca administracyjna (prowadzenie dziennika zajęć i sprawozdań z zajęć, prowadzenie kronik, korespondencji)

e) animacja pracy dzieci i młodzieży , współpraca z klubami sportowymi

f) pomoc w przygotowaniu oprawy graficznej imprez sportowych(plakaty,dyplomy,zaproszenia)

g) przygotowanie biletów wstępu na imprezy sportowe

3. Wymagane dokumenty:

- życiorys,

- list motywacyjny,

- dokument poświadczający wykształcenie,

- kserokopie świadectw pracy,

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- zaświadczenie o niekaralności,(dopuszczalne oświadczenie do momentu zatrudnienia)

- zaświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do

celów rekrutacji

4. Zawarcie umowy o pracę - listopad 2015. Przewiduje się możliwość zawarcia kolejnej umowy o pracę o ile ocena pracownika będzie pozytywna.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie lub przesłać pocztą na adres 84-240 Reda ul. Łąkowa 59 z dopiskiem na kopercie: „ Nabór na Stanowisko Referenta ds. Sportu ”, w terminie do 06.10. 2015r. do godziny 16-tej. Otwarcie kopert nastąpi dnia 07.10.2015r. o godz.10.00.

List motywacyjny i życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami ).

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Urzędu Miasta w Redzie.

Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 678-31-64

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Redzie

Jerzy Conradi

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 informacja o naborze.pdf (PDF, 15KB) 2015-10-16 13:39:41 217 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 23-09-2015 15:44:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 23-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 16-10-2015 13:39:41