Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze Główny Księgowy w SP6 w Redzie

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Gniewowska 33 84-240 Reda, ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze 

Główny Księgowy

 

 

1. Wykaz wymagań, jakie powinien spełniać kandydat:

 1. posiadać obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202
  z późn. zm.);

 2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;

 4. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe i uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie;

 5. posiadać doświadczenie zawodowe:5 lat pracy w księgowości i 3 lata praktyki na stanowisku Głównej Księgowej;

 6. nieposzlakowaną opinię;

 7. znajomość przepisów prawa w szczególności oświatowego, o rachunkowości
  i finansów publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. bardzo dobra umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym programów środowiska MS Windows (Excel, Word), Progmann, Płatnik, bankowości elektronicznej, elektronicznych programów Urzędu skarbowego, PEFRON;

 2. samodzielność, komunikatywność, kreatywność, skrupulatność, bezstronność, umiejętność zarządzania czasem pracy; umiejętność wyciągania wniosków, oraz stosowania prawa; wysoka kultura osobista,

 3. preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie zagadnień o systemie oświaty i praktycznej znajomości rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej.

 

3. Zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie następujący:

 1. Prowadzenie rachunkowości szkoły w tym w szczególności dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych.

 2. Sprawdzenie i kontrola dowodów księgowych pod względem formalno - rachunkowym i ich zatwierdzanie.

 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

 4. Uzgodnienie stanów wg ewidencji analitycznych z ewidencją syntetyczną w okresach sprawozdawczych.

 5. Rozliczanie inwentaryzacji rzeczowych składników majątku.

 6. Sporządzanie sprawozdawczości przewidzianych odrębnymi przepisami,

 

 

4. Proponuję zatrudnienie na stanowisku Głównego księgowego wymiarze pół etatu czasu pracy obowiązującym pracowników samorządowych, planowany termin zatrudnienie od dnia 01 grudnia 2015 r.

 

5. Przewiduję możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, a następnie jej przedłużenie lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

6. Przedstawiam ogólne Informacje o warunkach pracy na ww. stanowisku:

 1. 1/2 wymiar czasu pracy ,

 2. praca na stanowisku urzędniczym,

 3. praca w siedzibie.

 

7. Należy złożyć następujące dokumenty:

 

OBLIGATORYJNE:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys - curriculum vitae z fotografią (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery  zawodowej),

 3. kserokopie dyplomów i dokumentów potwierdzających wykształcenie
  i kwalifikacje,

 4. wypełniony kwestionariusz osobowy, według ustalonego wzoru,

 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego  Rejestru  Karnego), według ustalonego wzoru,

 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, według ustalonego wzoru.

 

FAKULTATYWNE, składane w przypadku ich posiadania

 1. kserokopie świadectw pracy,

 2. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 3. referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia,

 4. kopia zaświadczenia potwierdzająca niepełnosprawność,

 

8.Dokumenty należy składać bezpośrednio w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 6
w Redzie przy ul. Gniewowskiej 33 w terminie do 30 listopada 2015 do godziny 8.15.

Dokumenty wymienione w pkt. 7 ppkt 4, 5, 6 - muszą być złożone według ustalonego wzoru.

Nie złożenie dokumentów wymienionych w pkt. 7 za wyjątkiem ppkt 7-10 - spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

 

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Po upływie terminu, do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Redzie zostanie  ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób biorących udział w procedurze naboru,
w przypadku ich nieodebrania, po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji
o wyniku naboru, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

 

Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w dniu 30 listopada 2015 r. nie wcześniej jednak niż o godzinie 9.00.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.reda.pl - zakładka oferty pracy).

0x01 graphic
 Kwestionariusz  oraz 0x01 graphic
 Oświadczenie  znajdują się na stronie internetowej (dokumenty aplikacyjne) ponadto dostępne są w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 6, Reda
ul. Gniewowska 33.

Wyjaśnień w sprawie naboru udzielał będzie Sekretarz szkoły pod numerem telefonu
58 678-7131.

 

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r poz. 1202 z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U z 2014 r. poz. 1182 z  późn. zm.) z własnoręcznym podpisem.

 

 

Reda, dnia 18.11.2015 r

 

 

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6

im. Jana Pawła II

w Redzie

 

mgr Mirosław Rożyński /-/

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Rozstrzygnięcie konkursu 30.11.2015.jpeg (JPEG, 19KB) 2015-11-30 15:30:11 642 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 18-11-2015 13:01:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 18-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 30-11-2015 15:30:11