Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownik Referatu Urbanistyki i Architektury Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda

ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze: 

Kierownik Referatu Urbanistyki i Architektury

 

1.Wymagania niezbędne jakie powinni spełnić kandydaci:

 1. posiadać obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2014, poz. 1202 ze zm.);

 2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

 4. posiadać wykształcenie wyższe o kierunku: architektoniczne (preferowane);

 5. posiadać doświadczenie zawodowe: 10 lat w administracji samorządowej, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym;

 6. uprawnienia budowlane o specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń;

 7. nieposzlakowaną opinię;

 8. znajomość przepisów prawa w szczególności finansów publicznych, samorządu gminnego i kompetencyjnej z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków i gospodarki nieruchomościami;

 9. umiejętność interpretacji przepisów prawa w szczególności w zakresie planowania
  i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego i postępowania administracyjnego

.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. bardzo dobra umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym programów środowiska MS Windows (Excel, Word);

 2. samodzielność, komunikatywność, kreatywność, skrupulatność, bezstronność, umiejętność zarządzania czasem pracy;

 3. umiejętność wyciągania wniosków oraz stosowania prawa;

 4. wysoka kultura osobista, umiejętność kierowania zespołem pracowników i organizacji prac zapewniającej terminową realizację zadań;

 5. przynależność do Izby Architektów.

 

3. Zakres realizowanych zadań na tym stanowisku będzie następujący:

 1. ogólny nadzór i koordynacja pracy Referatu;

 2. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań Referatu;

 3. przygotowywanie decyzji, postanowień administracyjnych i innych pism urzędowych

sporządzanych w toku postępowania administracyjnego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy o gospodarce nieruchomościami;

 1. informowanie o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania

przestrzennego i studium oraz przygotowanie wyrysów i wypisów z planów miejscowych i studium;

 1. przygotowywanie i przeprowadzanie procedury sporządzania nowych lub zmiany obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wymaganiami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;

 2. nadzór nad gospodarką przestrzenną, tworzenie systemu informacji przestrzennej.

 

4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym pracowników samorządowych, a planowany termin zatrudnienia od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

5. Przewiduję możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, a następnie jej przedłużenie lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

6. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku -

 1. pełen wymiar czasu pracy,

 2. praca na stanowisku urzędniczym,

 3. praca w siedzibie i poza siedzibą Urzędu.

 

7. Należy złożyć następujące dokumenty:

 

OBLIGATORYJNE:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys - curriculum vitae z fotografią (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery  zawodowej),

 3. kserokopie dyplomów i dokumentów potwierdzających wykształcenie
  i kwalifikacje,

 4. wypełniony kwestionariusz osobowy, według ustalonego wzoru,

 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego  Rejestru  Karnego), według ustalonego wzoru,

 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, według ustalonego wzoru.

 

FAKULTATYWNE, składane w przypadku ich posiadania

 1. kserokopie świadectw pracy,

 2. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 3. referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia,

 4. kopia zaświadczenia potwierdzająca niepełnosprawność,

 

 1. Informację, o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

W miesiącu listopadzie 2015 roku poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

 

 1. Osoby wyłonione w drodze naboru zostaną  powiadomione o wyborze pisemnie. Nie zgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dni i od zawiadomienia  wraz z zaświadczeniem  o niekaralności  spowoduje odrzucenie jego kandydatury.

 

 

Dokumenty wymienione w pkt. 7 ppkt 4, 5, 6 - muszą być złożone według ustalonego wzoru.

Nie złożenie dokumentów wymienionych w pkt. 7 za wyjątkiem ppkt 7-10 - spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

 

Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, lub przesłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) - do godz. 15,00 oraz pocztą na adres Urzędu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na  wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Urbanistyki i Architektury do dnia 18 grudnia 2015 r. włącznie. Termin uznaje się za zachowany jeżeli dokumenty wpłynęły do Urzędu Miasta w Redzie najpóźniej do dnia 18 grudnia 2015r, do godz. 15.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta w Redzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Po upływie terminu, do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Redzie zostanie  ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób biorących udział w procedurze naboru,
w przypadku ich nieodebrania, po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji
o wyniku naboru, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

 

Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a w przypadku znacznej ilości kandydatów oraz decyzji Komisji Rekrutacyjnej zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu. Wówczas na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko Ci uczestnicy, którzy otrzymają z testu minimum 50% punktów. Decyzją Komisji mogą również zostać zaproszeni kandydaci, którzy nie uzyskali ww. minimum punktów.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.reda.pl - zakładka oferty pracy) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33 oraz  ul.  Pucka 9.

0x01 graphic
 Kwestionariusz 
oraz 0x01 graphic
 Oświadczenie 
znajdują się na stronie internetowej (dokumenty aplikacyjne) ponadto dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańskiej 33 (sekretariat - pokój nr 104 - I p.) oraz ul. Pucka 9 (pokój nr 25 - I p.)

Wyjaśnień w sprawie naboru udzielał będzie Pan Marek Labuda - Kierownik Referatu Organizacyjnego pod numerem telefonu 58 678-80-25 lub Lucyna Kozioł - Inspektor Referatu Organizacyjnego pod numerem telefonu 58 678-80-23. 

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Redzie jest dostępny na stronie http:///bip.reda.pl) oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U z 2014 r. poz. 1202 ze zm.) z własnoręcznym podpisem.

 

Reda, dnia 8 grudnia 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja o wynikach naboru kandydatów na stanowisko urędnicze Kierownik Referatu Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miasta w Redzie.pdf (PDF, 44KB) 2015-12-30 10:11:55 249 razy
2 Informacja o wynikach naboru kandydatów na stanowisko urędnicze Kierownik Referatu Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miasta Redzie.pdf (PDF, 44KB) 2015-12-30 10:11:30 0 razy
3 Informacja o wynikach naboru kandydatów na stanowisko urędnicze Kierownik Referatu Urbanistyki i Architektur w Urzędzie Miasta Redzie.pdf (PDF, 44KB) 2015-12-30 10:10:58 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 08-12-2015 11:58:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 08-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kozioł 30-12-2015 10:11:55