Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok

 

 

 

GN.3023.1.2016

 

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

 

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy. Sposoby nabycia mienia komunalnego regulują głównie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę
o pracownikach samorządowych, przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Kodeks cywilny.

Formy gospodarowania mieniem komunalnym szczegółowo reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeks cywilny.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniami wynikającymi z innych ustaw, mienie stanowiące własność gminy może być przedmiotem:

 • sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, darowizny, wnoszenia aportem do spółki,

 • obciążeń ograniczonymi prawami rzeczowymi,

 • rozdysponowania umowami najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu,

 • oddawane w trwały zarząd, użytkowanie.

Gmina może rozporządzać mieniem gminnym, w formach prawem przewidzianych, co do którego uregulowany jest stan prawny, czyli mieniem które ma urządzone księgi wieczyste
z wpisem prawa własności na rzecz gminy.

 

MIENIE GMINY W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

 

 • do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy,

 

 • gminne zasoby nieruchomości mogą być wykorzystywane na cele rozwojowe gmin
  i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych,

 

 • podstawą tworzenia gminnych zasobów nieruchomości są studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, uchwalane na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

 

W świetle przepisu art. 25 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności:

 • ewidencjonowania nieruchomości,

 • zapewnienia wyceny tych nieruchomości,

 • sporządzania planu wykorzystania zasobu,

 • zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

 • naliczania należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzeniu windykacji tych należności,

 • współpracy z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,

 • zbywania oraz nabywania, za zgodą rady gminy, nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

 • wydzierżawiania, wynajmu i użyczania nieruchomości wchodzących w skład zasobu, przy czym umowy zawierane na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymagają zgody rady gminy,

 • podejmowania czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach
  dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, w sprawach
  o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu,
  dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia
  własności przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej,

 • składania wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa
  oraz o wpis w księdze wieczystej.

 

Według stanu na dzień 31.12.2015r. w skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzą nieruchomości:

 • o pow. 175,9540 ha stanowiące własność Gminy Miasta Redy,

 • o pow. 0,0674 ha w użytkowaniu wieczystym na prawie własności Skarbu Państwa

 • o pow. 1,0746 ha na podstawie umów dzierżawy

 • o pow. 0,7942 ha na podstawie umowy użyczenia

 • łącznie: 177,8902 ha.

 

Nieruchomości w gminnym zasobie mają różne przeznaczenie i funkcje, określone
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w tym: niezabudowane
a przeznaczone pod mieszkalnictwo, usługi i inną działalność gospodarczą, infrastrukturę techniczną, drogi publiczne gminne, ciągi piesze, pod projektowane drogi, teren zieleni
i stref ochronnych, sportu i rekreacji, pod lokalizację obiektów kościelnych i sakralnych, zabudowane gminnymi budynkami użytkowymi, mieszkalnymi i użyteczności publicznej.

Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu zostały zewidencjonowane
w grupach według ich przeznaczenia, funkcji i sposobu wykorzystywania, co ułatwia dokonywanie analiz posiadanych zasobów i daje czytelniejszy obraz przy wyborze kierunków i form ich zagospodarowania oraz wykorzystywania w sposób następujący:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lp. powierzchnia opis: wykorzystania, funkcja, przeznaczenie

w ha

==================================================================

1. 23,5666 - tereny zieleni z ciągami pieszymi, rowy

- załącznik nr 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 1,2796 - tereny pod infrastrukturę techniczną

- załącznik nr 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 2,5571 - zabudowane budynkami komunalnymi z lokalami mieszkalnymi

- załącznik nr 3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 23,0120 - nieruchomości w trwałym zarządzie, użytkowaniu, w posiadaniu
i władaniu

- załącznik nr 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. 17,0227 - nieruchomości do wykorzystania i zagospodarowania,

- załącznik nr 5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. 8,4795 - nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Redy, drogi
publiczne i poszerzenie istniejących dróg publicznych zaliczonych
do kategorii dróg powiatowych

- załącznik nr 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. 17,9807 - nieruchomości zajęte jako drogi dojazdowe, ciągi piesze, wydzielone
pod projektowane: drogi, poszerzenia tych dróg, ciągi piesze, niezali-
czone do kategorii dróg publicznych gminnych, w tym:

1/ 17,3426 ha - projektowane drogi, poszerzenie tych dróg, ciągi

piesze - niezaliczone do kategorii dróg publicznych

2/ 0,6381 ha - poszerzenie istniejących dróg krajowych

i wojewódzkich

- załącznik nr 7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. 82,0558 - drogi publiczne zaliczone do kategorii dróg gminnych

- załącznik nr 8

===================================================================

Z gminnego zasobu, wymienionego w poz. 5, następuje sukcesywne przeznaczanie nieruchomości do zbycia, a także do czasowego rozdysponowania i wykorzystania, i tak:

do czasu faktycznego rozdysponowania gruntów gminy z gminnego zasobu część gruntów jest wydzierżawiana i wynajmowana (umowami dzierżawy i najmu) zainteresowanym osobom na okres do 3 lat, jak również na okres dłuższy niż 3 lata, po uprzedniej zgodzie tut. Rady Miejskiej, wyrażonej w stosownej uchwale.

W 2015 roku umowami najmu, dzierżawy i użyczenia rozdysponowano łącznie
8,1045 ha, w tym na cele:

 • upraw rolnych - pow. 5,4035 ha,

 • bazy, składy, przemysłowe pow. 0,3414 ha,

 • parkingi, komunikacyjne pow. 0,2422 ha,

 • handlowe pow. 0,0735 ha,

 • ogrody przydomowe pow. 0,3827 ha,

 • zagrodowe pow. 0,0200 ha,

 • nieodpłatne użyczenie pow. 1,6384 ha,

(na cele sportu i rekreacji - boisko, użyteczności publicznej)

 • stacja transformatorowa w budynku Sw3 pow.0,0028 ha

Powierzchnia gruntów wynajmowanych w danym roku jest wielkością zmienną, ulega zwiększeniu bądź zmniejszeniu z powodu rozwiązania umowy przed upływem umownego terminu jej zawarcia lub jej wygaśnięcia, a w związku z tym dochody z tytułu umów są również wielkością zmienną.

W 2015 roku w gminnym zasobie pozostawały nieruchomości zabudowane niżej opisanymi budynkami użytkowymi:

 • przy ul. Puckiej ("Młyn") o pow. użytkowej 531,16 m2,

 • przy ul. Gdańskiej 17 o pow. użytkowej 100,00 m2,

 • przy ul. Gdańskiej 16 o pow. użytkowej 95,00 m2,.

 • przy ul. Puckiej (kuźnia) o pow. użytkowej 41,00 m2,

 • przy ul. Ceynowy 2B o pow. użytkowej 95,00 m2,

 • przy ul. Zbożowej o pow. użytkowej 66,00 m2,

 • przy ul. Łąkowej (szalet) o pow. użytkowej 27,70 m2,

 • przy ul. Gdańskiej 55 (były komisariat) o pow. użytkowej 202,00 m2,

 • jw. Garaż o pow. użytkowe 49,00 m2,

 • przy ul. Norwida (była SW3) o pow. użytkowe 301,00 m2,

z których umowami najmu, na czas określony w umowach, rozdysponowane są zabudowane nieruchomości położone:

 • przy ul. Puckiej ("Młyn") - na cele biurowo-usługowe, o łącznej pow. 242,00 m2, najdłuższy termin trwania umowy do 30.06.2017 r.

 • przy ul. Gdańskiej 17 - na cele usługowo-handlowe, najdłuższy termin trwania umowy do 31.12.2018 r.

 • przy ul. Gdańskiej 16 - na cele handlowe, umowa do 31.12.2016 r.

 • przy ul. Ceynowy 2 - na cele handlowo - usługowe, umowa do 31.12.2017 r.

 • przy ul. Zbożowej - na cele gospodarczo-składowe, umowa do 31.12.2017 r.

 • przy ul. Gdańskiej 55 (były komisariat) - umowa nieodpłatnego użyczenia zawarta do 31.05.2016 r.

 • przy ul. Norwida (część SW3 25,38 m2) stacja transformatorowa - umowa zawarta na czas nieokreślony.

 

Powierzchnia łączna, będących w najmie lokali i budynków użytkowych, wynosi: 598,81 m2.

Aktualnie wolne pozostają następujące budynki i lokale:

 • budynek miejskiego w.c, zlokalizowany obok parkingu przy ulicy Łąkowej,

 • trzy lokale w budynku byłego Młyna przy ul. Puckiej 9A,

 • budynek po byłej stacji SW3 przy ul. Norwida.

 

Mienie gminy rozdysponowane w wyżej wymienionych formach przysparza wymierny coroczny dochód w budżecie gminy, wymieniony w pozycji dochody z najmu
i dzierżaw. Sukcesywnie analizuje się stan posiadanego mienia i podejmuje się prawem przewidziane decyzje w celu właściwej i racjonalnej gospodarki tym mieniem.

Przeznaczenie nieruchomości gminy do zbycia, a przede wszystkim skuteczne ich zbycie (sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste) powoduje uszczuplenie majątku gminy
z jednoczesnym przysporzeniem dochodów w budżecie gminy na finansowanie zadań gminy przewidzianych w budżecie.

Gminie przysługują również inne prawa majątkowe niż prawo własności, ustanowione na podstawie stosownych tytułów i obejmują one:

 • powierzchnię 0,0674 ha w użytkowaniu wieczystym - nieruchomości stanowiące drogi dojazdowe będące własnością Skarbu Państwa. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 648,60 zł,

 • powierzchnię 0,7942 ha na podstawie umowy użyczenia zawartej na czas nieokreślony pomiędzy gminą a Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Wniebowzięcia NMP w Redzie
  o nieodpłatnym użytkowaniu działki gruntu stanowiącej teren cmentarza przy
  ul. Gdańskiej,

 • powierzchnię 0,0008 ha na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy gminą
  a Pocztą Polską - ciąg pieszy przy poczcie. Czynsz z tytułu dzierżawy za rok 2015 wyniósł 303,72 zł brutto. Czynsz jest corocznie waloryzowany średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług,

 • powierzchnię 0,5337 ha na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy gminą
  a PKP - węzeł obsługi komunikacyjnej przy dworcu PKP. Czynsz z tytułu dzierżawy wynosi 1.313,14 zł brutto rocznie. Czynsz jest waloryzowany średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług,

 • powierzchnię 0,0340 ha na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy gminą
  a Nadleśnictwem Wejherowo - cele obsługi komunikacyjnej. Czynsz z tytułu dzierżawy wynosi 1.186,45 zł brutto rocznie. Czynsz jest waloryzowany średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług,

 • powierzchnię 0,5060 ha na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy gminą
  a PKP - węzeł obsługi komunikacyjnej przy dworcu PKP. Czynsz z tytułu dzierżawy wynosi 22.597,56 zł brutto rocznie. Czynsz jest waloryzowany średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług.

 

Przeważająca część nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości z uwagi na ich funkcję, przeznaczenie oraz sposób wykorzystywania
i zagospodarowania zostaje wyłączona ze swobodnego rozdysponowania.

Powyższe dotyczy:

 1. terenów zieleni, wymienionych wyżej w pozycji 1,

 2. nieruchomości zabudowanych komunalnymi budynkami mieszkalnymi, wymienionymi wyżej w pozycji 3, wchodzącymi wraz z mieszkaniami komunalnymi
  i socjalnymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, tworzonego w ramach zadań własnych gminy na poprawę warunków oraz potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

Wydatki i dochody związane z gospodarowaniem tym zasobem gminy określają odrębne przepisy i uchwały organów gminy.

Rozdysponowanie w drodze sprzedaży niektórych z nieruchomości wchodzących
w skład w/w zasobu możliwe będzie i odnosić się może do nieruchomości wolnych
i bez obciążeń, czyli dopiero po zapewnieniu dotychczasowym najemcom innych lokali,

 1. nieruchomości łącznego obszaru 108,5160 ha, wymienione wyżej w poz. 6,7,8,
  stanowiące drogi: obejmujące publiczne drogi gminne i poszerzenie istniejących
  publicznych dróg gminnych, ciągi piesze i pieszo - jezdne, grunty pod projektowane ulice i ich poszerzenie nie zliczone do kategorii publicznych dróg gminnych oraz zajęte pod drogi zaliczone odpowiednimi uchwałami do dróg powiatowych, a także na poszerzenie istniejących dróg wojewódzkich i krajowych.

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa a drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią odpowiednio własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Zarządca drogi sprawuje nieodpłatny, trwały zarząd gruntami w pasie drogowym.

Burmistrz Miasta jest zarządcą dróg gminnych z mocy ustawy o drogach publicznych, a na mocy zawartego porozumienia z dnia 28 kwietnia 2003 r. z Powiatem Wejherowskim sprawuje również zarząd drogami powiatowymi, położonymi w granicach administracyjnych miasta Redy.

 

Z W I Ę K S Z E N I E mienia gminy:

 

W 2015 r. gminny zasób został zwiększony o niżej opisane mienie:

 • o pow. 0,4368 ha - przejęte przez Gminę Miasto Reda pod drogi gminne z mocy prawa po podziałach nieruchomości dokonanych na wnioski właścicieli,

 • o pow. 0,0440 ha - nabyte umowami sprzedaży, pod drogi publiczne,

 • o pow. 0,0643 ha - przybytek powierzchni wykazany w wyniku dokonanych podziałów,

 • o pow. 0,1141 ha - przejęte nieodpłatnie od Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo - Komunalnego „KOKSiK” w zamian za umorzenie udziałów,

Zwiększenie mienia najczęściej skutkuje zobowiązaniami finansowymi gminy, które w 2015r. objęły:

 1. wypłatę ceny nabycia nieruchomości,

 2. ustalanie w drodze ugody i wypłacanie odszkodowań za działki gruntu wydzielane (przy podziale nieruchomości, na wnioski ich właścicieli) pod drogi gminne, które
  z mocy prawa przeszły na własność gminy, za które właścicielom przysługuje ustawowe roszczenie o odszkodowanie. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia ugody, na wniosek właściciela odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad
  i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.

Powyższe zasady określają przepisy art. 98 ust. 3 w związku z art. 98 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,

 1. realizację roszczeń odszkodowawczych za nieruchomości lub ich części, które z mocy
  prawa, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych przeszły na własność Gminy Miasta Redy na podstawie ostatecznych decyzji „ZRID”. Decyzje ustalające odszkodowania za przejęte nieruchomości wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - w przypadku dróg gminnych organem właściwym jest starosta, w terminie 30 dni od dnia, w którym w/w decyzja stała się ostateczna. Ustalone odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia kiedy decyzja stanie się ostateczna.

Nabycie przez gminę prawa własności mienia w sposób określony wyżej wymaga ciągłej analizy i oceny stanu finansowego gminy w celu zabezpieczenia i takiego rozłożenia
w czasie wydatków na odszkodowania aby nie nastąpiło zachwianie równowagi budżetowej.

Również trzeba mieć na uwadze skutki finansowe, leżące po stronie gminy, za nieterminowe

dokonanie wypłaty skutecznie ustalonych odszkodowań bądź innych roszczeń.

Z w/w tytułów gmina wydatkowała kwotę 1.243.958,- zł.

Wskazać należy, że w jednym przypadku w zamian za odszkodowanie w kwocie 1.051.863,- zł netto, należne za przejęcie dróg na podstawie przepisów specustawy pod budowę ul. Morskiej, Gmina przekazała nieruchomości zamienne o wartości 1.041.870,- zł netto (transakcja bliżej opisana przy zmniejszeniu mienia).

Zobowiązania gminy, o których mowa wyżej mogą być złagodzone poprzez właściwą
i rzetelną analizę i ocenę skutkującą podjęciem decyzji o ustaleniu i zobowiązaniu do uiszczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem w stosunku do właścicieli nieruchomości występujących o podział nieruchomości, jak również z roszczeniami o ustalenie odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi gminne, które za odszkodowaniem przechodzą na własność gminy.

Stosownie do art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego wzrośnie jej wartość. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami maksymalna wysokość stawki wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości.

Na podstawie zawartej w ustawie delegacji Rada Miejska w Redzie uchwałą z dnia 30.10.2007 r. ustaliła stawki procentowe opłaty adiacenckiej w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości stosowanej do ustalenia opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku jej podziału w przypadku gdy następuje wydzielenie działek gruntu pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych oraz
w wysokości 25% gdy w wyniku podziału nieruchomości nie następuje wydzielenie działek gruntu pod drogi publiczne lub poszerzenie istniejących dróg publicznych.

W wykonaniu przepisów w/w ustawy i postanowień uchwały Rady Miejskiej, każdorazowo ocenia i analizuje się zasadność wszczynania postępowań.

W okresie objętym niniejszą informacją, po analizie wydanych decyzji o podziale nieruchomości, wszczęto 13 postępowań o ustalenie opłaty adiacenckiej:

 1. w 8 przypadkach nie zaistniał wzrost wartości nieruchomości po podziale i wydano
  decyzje o umorzeniu postępowania

 2. w 3 przypadkach wydane zostały decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej w tym:

 • 2 decyzje, w których ustalono opłaty płatne jednorazowo na łączną kwotę 4.587,- zł

 • w jednym przypadku, gdzie opłatę ustalono na kwotę 4.938,50 zł rozłożono ją na raty, przy czym pierwsza rata w kwocie 2.000,50 zł została uiszczona w 2015r.,

 • w 2 przypadku postępowanie zostało wszczęte pod koniec 2015r. a decyzja zostanie wydana w 2016r.

Dodatkowo zakończono 4 postępowania wszczęte w 2014r. - wydano 3 decyzje o umorzeniu postępowania - brak wzrostu wartości nieruchomości i 1 decyzję o ustaleniu opłaty na kwotę 1.101,- zł - zapłata nastąpiła jednorazowo w 2015r.

Jak z powyższego wynika ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem, dokonanym na wniosek właścicieli nieruchomości, przynosić może realne korzyści finansowe dla gminy pomimo, iż ustalenie tej opłaty nie jest popularnym i często nieakceptowanym zobowiązaniem do zapłaty wśród właścicieli nieruchomości, decydujących się na podział swoich nieruchomości.

 

Z M N I E J S Z E N I E mienia gminy:

 

W 2015 r. gminny zasób nieruchomości został zmniejszony o niżej opisane mienie:

 • pow. 1,1515 ha - zmniejszenie mienia w związku ze sprzedażą w drodze przetargów za łączną cenę 2.031.186 zł brutto

 • o pow. 0,4389 ha - przeniesienie nieruchomości w zamian za odszkodowanie za drogi przejęte w trybie specustawy pod budowę ul. Morskiej (wartość przekazanych nieruchomości wyniosła 1.281.500,- zł brutto (1.041.870,-zł netto), a należne odszkodowanie 1.293.791,- zł brutto (1.051.863,- zł netto).

Do czynności cywilno-prawnych związanych ze zwiększeniem albo zmniejszeniem mienia gminnego z zasobu nieruchomości w związku z jego zbyciem, nabyciem lub zamianą, Burmistrz Miasta Redy, jako organ wykonawczy i gospodarujący mieniem gminy, legitymował się ważnymi uchwałami Rady Miejskiej w Redzie, tj. organu właściwego do rozporządzania majątkiem gminy w rozumieniu przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Niezależnie od wyżej wskazanych, dokonanych transakcji sprzedaży i uzyskanych z tego tytułu dochodów tut. Gmina w 2015 roku uzyskała także dochody z rat przypadających do zapłaty w 2015r. z tytułu zbycia mienia (w drodze bezprzetargowej) w latach poprzednich oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób prawnych, bliżej opisanych przy zmniejszeniu użytkowania wieczystego.

 

 

M I E N I E G M I N Y rozdysponowane w użytkowanie wieczyste:

 

Gminie przysługuje również prawo własności nieruchomości, które zostały rozdysponowane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i fizycznym.

Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym stanowią łączną powierzchnię 69,1942 ha zostały zewidencjonowane w grupach według podmiotów oraz odpłatności za użytkowanie wieczyste, w sposób następujący:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lp. powierzchnia opis:

w ha

===================================================================

1. 0,8323 - nieruchomości we współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych

i prawnych - załącznik nr 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 0,6199 - nieruchomości w nieodpłatnym użytkowaniu wieczystym

przysługującym osobom fizycznym - załącznik nr 10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 4,8359 - nieruchomości w użytkowaniu wieczystym przysługującym

osobom fizycznym - załącznik nr 11

4. 12,1453 - nieruchomości w nieodpłatnym użytkowaniu wieczystym

przysługującym osobom prawnym - załącznik nr 12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. 50,2229 - nieruchomości w użytkowaniu wieczystym przysługującym

osobom prawnym - załącznik nr 13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. 0,5379 - nieruchomości we współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych

- załącznik nr 14

===================================================================

 

Skutki rozdysponowania mienia gminy w użytkowanie wieczyste:

 

Nieruchomości stanowiące własność gminy, oddane w użytkowanie wieczyste nie wchodzą w skład gminnego zasobu nieruchomości.

Poprzez ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na gminnych nieruchomościach gruntowych, gmina jako właściciel nie traci jej własności, natomiast uzyskanie tych praw i ich wykonywanie przez użytkowników wieczystych następuje za odpłatnością w postaci uiszczania właścicielowi (gminie) opłat rocznych, z wyłączeniem przypadków nieodpłatnego wykonywania nabytych praw np. w przypadku wymogu wniesienia opłaty jednorazowo za cały okres trwania użytkowania wieczystego lub zamiany nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego ustanawianego na mocy wcześniej obowiązujących przepisów lub też w przypadkach wynikających z ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.

Opłaty roczne wnoszone są przez użytkowników wieczystych przez cały czas trwania użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dopuszczają możliwość ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej, jednak nieprzekraczającego danego roku kalendarzowego, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż do dnia 15 marca każdego roku.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej wynoszącej od 0,3% do 3% ceny lub wartości nieruchomości, w zależności od celu na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, co określa art. 72 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami.

Ustalone w oparciu o powyższe przepisy opłaty roczne wyniosły w 2015 roku 444.807,64 zł i dotyczyły niżej wymienionych tytułów:

 1. prawo użytkowania i współużytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 70.786,73 zł,

 2. prawo użytkowania wieczystego i współużytkowania wieczystego przysługującego osobom prawnym 374.020,91 zł.

Ustalone opłaty roczne są dochodem gminy, przy czym wpływy z tego tytułu mogą być mniejsze w związku ze skorzystaniem przez użytkowników wieczystych z możliwości udzielenia ustawowej 50% bonifikaty dla osób fizycznych będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Z bonifikaty skorzystać mogą również Spółdzielnie Mieszkaniowe dla swoich członków, spełniających kryteria o niskich dochodach i spełniających przesłanki udzielenia tej bonifikaty określone w art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Z bonifikaty wyżej opisanej korzystają zarówno osoby fizyczne jak i spółdzielnie mieszkaniowe po uprzednim złożeniu udokumentowanego wniosku i spełnieniu ustawowej przesłanki do udzielenia bonifikaty w danym roku.

W 2015r. z prawa do bonifikaty skorzystał jeden użytkownik wieczysty - osoba fizyczna - co zmniejszyło dochód z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w 2015r. o kwotę 99,85 zł.

Grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste poddawane są ocenie w zakresie oszacowania ich wartości w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki do dokonania z urzędu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Opłata roczna podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Aktualizacji opłaty dokonuje burmistrz w formie „wypowiedzenia dotychczasowej opłaty i oferty nowej opłaty”.

Z uwagi na fakt, iż wszystkie nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym były objęte aktualizacją w latach 2013/2014 tut. organ w 2015r. przeprowadził i skutecznie zakończył trzy postępowania o aktualizację opłaty. Jedna z nieruchomości objętych aktualizacją w 2015r. przed 2014r. znajdowała się w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej i została objęta aktualizacją w 2012r. Jednak wypowiedzenie i oferta nowej opłaty nie zostało doręczone użytkownikowi wieczystemu, zatem aktualizacja była nieskuteczna, a ciążąca na użytkowniku wieczystym opłata roczna pozostała w niezmienionej wysokości. W 2014r. osoba prawna będąca użytkownikiem wieczystym przedmiotowej nieruchomości sprzedała prawo użytkowania wieczystego osobie fizycznej. Mając na względzie nieskuteczne przeprowadzenie w 2012r. aktualizacji oraz fakt, iż w 2013r. była przeprowadzona aktualizacja opłat dla nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, postanowiono dokonać aktualizacji opłaty rocznej również względem tej nieruchomości. Nadto w 2014 roku udało się również skutecznie doręczyć „wypowiedzenia i oferty nowej opłaty” dwóm osobom fizycznym, które zostały objęte aktualizacją w 2013 roku, a z uwagi na brak skuteczności doręczenia procedury wypowiedzenia i ofert nowej opłaty nie wdrożono.

 

Z M N I E J S Z E N I E użytkowania wieczystego

W 2015 r. użytkowanie wieczyste zmniejszyło się na skutek przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności; wydano 9 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, dla nieruchomości łącznego obszaru 0,9092 ha w tym:

 • o pow. 0,5309 ha - nieruchomości, które były w odpłatnym użytkowaniu wieczystym

osób fizycznych, (7 decyzji)

 • o pow. 0,1396 ha - nieruchomości, które były w odpłatnym użytkowaniu

współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych (1 decyzja)

 • o pow. 0,2387 ha - nieruchomości, które były w odpłatnym użytkowaniu wieczystym
  osób prawnych (1 decyzja)

Aktualnie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości określają przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W świetle przepisów w/w ustawy oraz po wyroku Trybunału Konstytucyjnego obowiązującego od 17 marca 2015r. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje w formie decyzji administracyjnej, na wniosek osoby uprawnionej. Wśród osób uprawnionych ustawodawca w wymienia osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami oraz następców prawych i tych osób. Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest zobowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty
z tytułu przekształcenia. Do ustalenia tej opłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
o gospodarce nieruchomościami. Z przywołanych przepisów wynika, że cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości, na poczet ceny nieruchomości gruntowej zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości. Wartość nieruchomości, jako prawa własności oraz wartość prawa użytkowania wieczystego, określa rzeczoznawca majątkowy w formie operatu szacunkowego.

Jeżeli nie wcześniej niż w okresie ostatnich dwóch lata przed dniem złożenia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości była dokonana aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, do ustalenia opłaty za przekształcenia, przyjmuje się wartość nieruchomości określoną dla celów tej aktualizacji.

Od ustalonej opłaty za przekształcenie właściwy organ - wójt, burmistrz, prezydent może udzielić za zgodą rady gminy bonifikaty.

W okresie objętym niniejszą informacją dokonywano przekształceń prawa użytkowania wieczystego na własność w oparciu o obowiązujące w danym okresie przepisy z uwzględnieniem stawek bonifikaty ustalonych uchwałami miejscowej Rady Miejskiej, w tym już uchylonej uchwały Nr XX/213/2012 z dnia 25.04.2012r. z późn. zm. oraz uchwały nr V/53/2015 z dnia 25 lutego 2015r., zgodnie z którą bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą:

 1. 80% różnicy pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - spółdzielniom mieszkaniowym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz osobom fizycznym
  i spółdzielniom mieszkaniowym będącym właścicielami lokali, miejsc postojowych
  i użytkownikami wieczystymi gruntu, związanego z tymi lokalami, miejscami postojowymi, jeśli znajdują się w budynku, w którym minimum 50% stanowią lokale mieszkalne,

 2. 40 % różnicy pomiędzy wartością prawa własności, wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej- osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych garażami,

 3. 90% różnicy pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe jeżeli wniosły jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego,

 4. 20% różnicy pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - osobom fizycznym i prawnym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych niezależnie od przeznaczenia,

 5. 60% różnicy pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - spółdzielniom mieszkaniowym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, z wyłączeniem gruntów wydzielonych lub zajętych pod drogi wewnętrzne oraz osobom fizycznym lub prawnym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych niezależnie od przeznaczenia, jeżeli wniosły jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego.

 

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości może być zapłacona jednorazowo lub rozłożona, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba
że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat. Nieuiszczona część opłaty rozłożonej na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Kwota równa udzielonej bonifikacie, po jej waloryzacji, podlega zwrotowi jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbędzie lub wykorzysta nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, spółdzielni mieszkaniowej
w przypadku ustanowienia odrębnej własności na rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Z tytułu w/w przekształcenia ustalone zostały opłaty w łącznej kwocie 215.234,78,- zł jako wpłaty jednorazowe przy czym, zgodnie z uchwałą miejscowej Rady, w trzech przypadkach zastosowano 80% bonifikatę, w dwóch - 20% a w jednym 40%.

W 4 przypadkach ustalone opłaty rozłożono na raty. W 2015r. nastąpiła zapłata pierwszych rat w łącznej kwocie 3.671,50,- zł, przy czym w 3 przypadkach ustalono bonifikatę 80% a w jednym - 40%.

Wyżej wskazane, uchwalone stawki bonifikaty ulegają weryfikacji pod wejściu
w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10.03.2015r. (sygn. akt K 29/13)
w którym Trybunał Konstytucyjny uznał niezgodność przepisów o przekształceniu
z Konstytucją.

Orzeczenie o niekonstytucyjności obejmuje osoby prawne (z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych) oraz osoby fizyczne, które uzyskały użytkowanie wieczyste w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z powyższym stawki bonifikaty określone w w/w uchwale pod pozycją 4 i 6 ulegają wyłączeniu.

Z uwagi na ograniczenie możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność wskazane w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego należy założyć, iż wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób prawnych na własność nie będzie, bądź będą w niewielkich kwotach pochodzących od Spółdzielni Mieszkaniowych, ewentualnie z rat pozostałych do zapłaty, ustalonych na podstawie decyzji wydanych w latach poprzednich.

 

II. UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH

Gmina Miasto Reda posiada udziały w następujących spółkach:

 • w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółce z o.o. w Gdyni posiada 251174 udziałów po 100 zł każdy o wartości 25.117.400 zł, co stanowi 11,51 % całości kapitału zakładowego Spółki,

 • w EKO Dolinie Spółce z o.o. w Łężycach posiada 7408 udziałów po 100 zł każdy
  o wartości 740.800 zł, co stanowi 3,32 % całości kapitału zakładowego Spółki,

 • w Miejskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczo - Komunalnym „Koksik” Spółka z o.o. w Redzie posiada 3678 udziałów po 500 zł każdy o wartości 1.839.000 zł, co stanowi 100 % całości kapitału zakładowego Spółki.

Łączna wartość księgowa udziałów na dzień 31.12.2015r. wynosiła łącznie 27.697.200,- zł.

W 2015 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo - Komunalnego KOKSiK obniżyło kapitał Zakładowy Spółki z kwoty 2.050.000,- zł na kwotę 1.839.000,- zł.

Powyższe wynikało z przeniesienia na rzecz Gminy niżej opisanych nieruchomości:

 • działki 680/4 o pow. 0,0954 ha, zabudowanej stacją wymienników ciepła SW-3
  o łącznej wartości 106.765,17 zł.

 • działki 80/9 o pow. 0,0038 ha i 81/10 o pow. 0,0149 ha, zabudowanej stacją wymienników ciepła SW-2 o łącznej wartości 104.340,57 zł.

 

 

 

 

 

 

Sporządziła

Honorata Ignacek

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zał. 13 - Odpłatne uż. wieczyste os. praw..xls (XLS, 55.50Kb) 2016-09-27 12:43:36 540 razy
2 zał. 14 - Odpłatne wspłżytkowanie wieczyste os. fiz..xls (XLS, 33.00Kb) 2016-09-27 12:43:36 619 razy
3 zał. 7 - Ciągi piesze i projektowane drogi.xls (XLS, 81.00Kb) 2016-09-27 12:41:13 583 razy
4 zał. 8 - Drogi gminne.xls (XLS, 165.00Kb) 2016-09-27 12:41:13 568 razy
5 zał. 9 - Odpłatne współużytkowanie wiecz. os. fiz. i praw..xls (XLS, 33.50Kb) 2016-09-27 12:41:13 629 razy
6 zał. 10 - Nieodpłatne uż. wieczyste os. fiz..xls (XLS, 35.00Kb) 2016-09-27 12:41:13 558 razy
7 zał. 11 - Odpłatne uż. wieczyste os. fiz..xls (XLS, 43.50Kb) 2016-09-27 12:41:13 661 razy
8 zał. 12 - Nieodpłatne uz. wieczyste os. praw..xls (XLS, 33.00Kb) 2016-09-27 12:41:13 612 razy
9 zał. 1 - Zieleń, rowy.xls (XLS, 48.00Kb) 2016-09-27 12:40:46 615 razy
10 zał. 2 - Pod infrastrukturą techniczną.xls (XLS, 36.00Kb) 2016-09-27 12:40:46 585 razy
11 zał. 3 - Budynki komunalne i lokale mieszkalne.xls (XLS, 29.00Kb) 2016-09-27 12:40:46 567 razy
12 zał. 4 - Trwały zarząd, posiadanie.xls (XLS, 36.50Kb) 2016-09-27 12:40:46 600 razy
13 zał. 5 - Do wykorzystania i zagospodarowania.xls (XLS, 67.00Kb) 2016-09-27 12:40:46 593 razy
14 zał. 6 - Drogi powiatowe.xls (XLS, 39.00Kb) 2016-09-27 12:40:46 644 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 27-09-2016 12:40:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patrycja Krauze-Maślankowska 27-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lubner 19-07-2021 14:38:28