Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 2 W REDZIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 2 W REDZIE

 

OGŁASZA NABÓR

 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 

Nabór prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

 

1 Wymagania formalne:

 

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

c) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) wykształcenie:

- jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i co najmniej trzyletnia praktyka

w księgowości, lub

- średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i sześcioletnia praktyki

w księgowości, lub

- wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów

e) gotowość podjęcia pracy od 1 września 2018 r.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

a) znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,

b) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

c) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

d) znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,

e) znajomość przepisów płacowych (znajomość Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela),

f) znajomość przepisów ZUS,

g) Umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do prowadzenia księgowości jednostki pakietu ProgMan i Płatnik oraz sprawne posługiwanie się oprogramowaniem pakietu MS Office,

h) umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych,

i) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

j) dokładność, terminowość wykonywania zadań, samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw,

k) umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres,

l) dyspozycyjność, punktualność, sumienność, skrupulatność, kreatywność,

ł) wysoka kultura osobista.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) terminowe wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z zatwierdzonym planem finansowym jednostki,

d) kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych

i finansowych,

e) kompletowanie dokumentów finansowo-księgowych, dokonywanie przelewów, dekretowanie, księgowanie oraz sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym, finansowym dokumentów księgowych,

f) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej,

g) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,

h) sporządzanie list płac i prowadzenie związanej z tym dokumentacji płacowej, dokumentacji ZUS i podatkowej,

i) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,

j) opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki i innych,

k) prowadzenie ewidencji środków trwałych,

l) wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

a) praca w wymiarze 3/4 etatu - 30 godzin tygodniowo,

b) praca na stanowisku urzędniczym podległym bezpośrednio Dyrektorowi Przedszkola,

c) praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych przez cały czas pracy w siedzibie Przedszkola nr 2 w Redzie ( budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),

d) umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy, zakończona egzaminem, z możliwością zawarcia kolejnej umowy bez przeprowadzania kolejnego naboru,

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a) list motywacyjny;

b) curriculum vitae ze zdjęciem (z uwzględnieniem przebiegu nauki i pracy zawodowej);

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

d) kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

e) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień (poświadczone przez

kandydata za zgodność z oryginałem);

f) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku głównego księgowego

g) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.)

h)oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Wszystkie oświadczenia, CV i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Przedszkole nr 2 w Redzie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego." z własnoręcznym podpisem.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w BOK Urzędu Miasta Redy z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego w Przedszkolu nr 2 w Redzie”

w terminie do dnia 10.08.2018r.

Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub przesłane drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

 

 

6. Inne informacje

 

a) aplikacje, które wpłyną wyznaczonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane,

b) otwarcie ofert nastąpi dnia 13.08.2018r. o godz. 12.00,

c) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie,

d) kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani,

e) informacja o wyniku naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Gminy Reda oraz stronie Przedszkola nr 2 w Redzie.

f) dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Główny księgowy rozstrzygniecie.pdf (PDF, 192.62Kb) 2018-08-27 11:21:11 298 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 24-07-2018 14:38:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrza Zastępca 24-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Lewandowski 27-08-2018 11:21:11