Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbiórkę i budowę mostu na rzece Reda w ciagu drogi wojewódzkiej nr 216 w Redzie

ZK.6220.4.4.2019                                                                     

    Reda, dnia 02.04.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

I. Na podstawie art. 85 ust. 3. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm. – cyt. dalej jako „UUOŚ” ) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28.03.2019 r. wydana została decyzja ZK.6220.4.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbiórce i budowie mostu przez rzekę Reda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 w km 0+055 w miejscowości Reda”

Decyzja ta została wydana na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A reprezentowanego przez p. Michała Struczyńskiego, 80-177 Gdańsk, ul. Damroki 1/F6,F7.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, pok. nr 122 (poniedziałek, wtorek i środa w godz. 730- 1530, czwartek w godz. w godz. 900- 1700, a piątek w godz. 730- 1515).

II. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admini-stracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. - cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 UUOŚ zawiadamia się wszystkie strony postępowania o wydaniu decyzji nr ZK.6220.4.2018 z dnia 28.03.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię-wzięcia polegającego na: „Rozbiórce i budowie mostu przez rzekę Reda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 w km 0+055 w miejscowości Reda”

Z treścią ww. decyzji można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, pok. nr 122 (poniedziałek, wtorek i środa w godz. 730- 1530, czwartek w godz. w godz. 900- 1700, a piątek w godz. 730- 1515).

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środo-wiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”. Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Redy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a „w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 10-04-2019 15:36:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Frankowska 10-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 10-04-2019 15:36:40