Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

na terenie Gminy Miasto Reda za 2018 rok

 

 

 

 

 

Reda, kwiecień 2019 roku

 

 

 1. Założenia opracowania

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1454) gminy mają obowiązek dokonania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, której celem jest weryfikacja możliwości technicznych i organizacyjnych gmin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza sporządzana jest na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami, co wynika z treści art. 9tb wyżej wskazanej ustawy. Niniejsze opracowanie obejmuje stan gospodarki odpadami prowadzonej przez Gminę Miasto Reda, a w szczególności:

 • możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
 • potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
 • koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;
 • ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
 • ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Analiza dostarcza również informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o liczbie tych właścicieli, którzy nie wykonują obowiązków nałożonych na nich przepisami ustawy.

 1. Zagadnienia ogólne

System odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Redy regulują następujące uchwały Rady Miejskiej w Redzie:

 • Uchwała NR XXIX/319/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Uchwała NR XXIX/320/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie podziału Gminy Miasto Reda na sektory,
 • Uchwała NR XXIX/324/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 • Uchwała NR IV/46/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
 • Uchwała NR VII/81/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Uchwała NR VII/82/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Uchwała NR VII/83/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Uchwała Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Reda.

Rok 2018 był kolejnym rokiem, w którym odpady komunalne na terenie Redy były odbierane i zagospodarowywane przez Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Sportowa 8, które w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zostało wybrane do świadczenia usług w tym zakresie na okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 października 2019 roku. Sposób realizacji usługi oraz obowiązki wykonawcy określone zostały w umowie Nr 9.IN.PN.U.2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku zawartej pomiędzy Gminą Miasto Reda a Przedsiębiorstwem „Sanipor”.

 

 1. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Reda

3.1. Źródła odpadów

Odpadami komunalnymi, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 992, ze zm.), są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Poza gospodarstwami domowymi odpady komunalne powstają również na terenach nieruchomości niezamieszkałych, takich jak obiekty użyteczności publicznej (placówki oświatowe i kulturalne, parafie) oraz infrastruktury (placówki handlowe, gastronomiczne i usługowe).  Odpadami komunalnymi są także odpady z terenów otwartych, takie jak odpady z koszy ulicznych i zieleni miejskiej.

                             

 1.  

3.2. Postępowanie z odpadami

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Reda odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem w odpowiednich pojemnikach lub workach, powinny zostać poddane segregacji na odpady zmieszane oraz odpady zbierane selektywnie. Te ostatnie dzielone są na odrębne frakcje, aby umożliwić optymalne ich przygotowanie do transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki na odpady komunalne należy do obowiązków firmy odbierającej i wywożącej odpady, z kolei utrzymanie czystości i właściwego stanu technicznego pojemników oraz usytuowanie ich w miejscu dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady należy do obowiązków właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r., poz. 19) od 1 lipca 2017 roku selektywnie należy zbierać:

- papier w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego,

- szkło w pojemnikach lub workach koloru zielonego,

- metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (tzw. tetrapaki) w pojemnikach lub workach koloru żółtego,

- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w pojemnikach lub workach koloru brązowego,

-  popioły paleniskowe powstające w gospodarstwach domowych w workach koloru szarego.

 

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane były:

 • komunalne odpady zmieszane w ilości do 180 l miesięcznie na jednego mieszkańca,
 • odpady gromadzone selektywnie, tj. makulatura, szkło, plastik i metale oraz opakowania wielomateriałowe, odpady zielone i popiół, w każdej ilości,
 • odpady wielkogabarytowe w ramach tzw. „wystawek” odbywających się raz na kwartał dla zabudowy jednorodzinnej oraz raz w miesiącu dla zabudowy wielorodzinnej,
 • gruz w worku typu big-bag o pojemności 1 m3 raz na dwa lata.

W poniższej tabeli przedstawiono sposób i częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Redy.

Frakcja odpadów komunalnych zbieranych selektywnie

Sposób odbioru

Częstotliwość zbiórki

zabudowa wielorodzinna

zabudowa jednorodzinna

zabudowa wielorodzinna

zabudowa jednorodzinna

zmieszane odpady komunalne

pojemniki – bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

3 x tydzień

1 x 2 tygodnie

makulatura (papier, tektura) i opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku, sokach itp.)

 

pojemniki

(kolor niebieski) – bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

worki

(kolor niebieski)  – bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

2 x tydzień

1 x 2 tygodnie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  zorganizowany na terenie Eko Dolina Sp. z o.o. Łężyce
 Al. Parku Krajobrazowego 99

w godzinach otwarcia punktu

szkło

pojemniki

(kolor zielony)  – bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

worki

(kolor zielony)  –  bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

1 x tydzień

1 x 2 tygodnie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  zorganizowany na terenie Eko Dolina Sp. z o.o. Łężyce
Al. Parku Krajobrazowego 99

w godzinach otwarcia punktu

plastik (tworzywa sztuczne) i metale

pojemniki

(kolor żółty)  –  bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

worki

(kolor żółty)  – bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

2 x tydzień

1 x 2 tygodnie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  zorganizowany na terenie Eko Dolina Sp. z o.o. Łężyce
Al. Parku Krajobrazowego 99

w godzinach otwarcia punktu

odpady zielone (trawa, liście, gałęzie itp.)

pojemniki

(kolor brązowy) –  bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

worki

(kolor brązowy) – bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

2 x tydzień

1 x 2 tygodnie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  zorganizowany na terenie Eko Dolina Sp. z o.o. Łężyce
Al. Parku Krajobrazowego 99

w godzinach otwarcia punktu

zalecane jest kompostowanie odpadów biodegradowalnych przez mieszkańców we własnym zakresie

 

popiół z palenisk domowych

nie dotyczy

worki (kolor szary) – bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

nie dotyczy

1 x 2 tygodnie

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne

objazdowa zbiórka elektroodpadów organizowana przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy
i Chylonki” – bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

zgłoszenie telefoniczne 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zorganizowany
na terenie siedziby  Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego „Koksik” Sp. z o.o.
Reda ul. Obwodowa 52

 

 

w godzinach otwarcia punktu

 

objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych organizowana przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

 

2 x rok

odpady wielkogabarytowe
i zużyte opony

„wystawka” bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

1 x miesiąc

1 x kwartał

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  zorganizowany na terenie Eko Dolina Sp. z o.o. Łężyce
Al. Parku Krajobrazowego 99

zużyte opony od samochodów osobowych w ilości 4 sztuk na rok na gospodarstwo domowe;

odpady wielkogabarytowe
w dowolnej ilości

 

 

odpady budowlano-remontowe
i rozbiórkowe

bezpośrednio od mieszkańców nieruchomości

max. 1 worek typu  big-bag na gospodarstwo domowe raz na
2 lata kalendarzowe, tj. od
1 stycznia do 31 grudnia roku następnego

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  zorganizowany na terenie Eko Dolina Sp. z o.o. Łężyce
Al. Parku Krajobrazowego 99

nie więcej niż 2 tony gruzu na rok oraz nie więcej niż 300 kg na rok innych odpadów budowlanych na gospodarstwo domowe

               

 

 1.  

3.3. Powszechność objęcia systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

W tabeli przedstawiona została ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz liczba mieszkańców nieruchomości wykazanych w deklaracjach złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 

Wyszczególnienie

 

Typ zabudowy

Sposób zbierania odpadów

selektywny

nieselektywny

Ilość złożonych deklaracji

jednorodzinna

 

3.838

425

wielorodzinna

 

166

2

Liczba mieszkańców objętych deklaracjami

jednorodzinna

 

10.090

464

wielorodzinna

 

13.272

32

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku całkowita liczba złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 4.431 i wzrosła o 220 deklaracji w stosunku do roku poprzedniego. 90,4% właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje, wskazało na selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych.

Zgodnie z danymi znajdującymi się Bazie Ewidencji Ludności Urzędu Miasta liczba mieszkańców zameldowanych w Redzie w ostatnim dniu ubiegłego roku wynosiła 24.550 osób i wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 557 osób. Natomiast z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego objętych było 23.858 osób, co stanowi 97,2% ogółu zameldowanych.

Rozbieżności, pomiędzy liczbą osób zameldowanych a liczbą osób objętych deklaracjami, wynikają z wyjazdów mieszkańców poza teren gminy w związku z kontynuacją nauki lub wykonywaniem pracy zawodowej, w tym również poza granicami kraju. Wpływ na wyżej przedstawione dane ma również korzystanie przez mieszkańców z ulgi przyznanej na mocy uchwały Nr IV/46/2015 Rady Miejskiej w Redzie, zgodnie z którą opłacie podlega maksymalnie 5 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe i zamieszkujących jedną nieruchomość, podczas gdy faktycznie ilość osób zamieszkujących nieruchomość jest wyższa.

Pracownicy Urzędu prowadzą systematyczne kontrole pod kątem wykonania przez właścicieli nieruchomości obowiązku złożenia deklaracji oraz zgodności zamieszczonych w niej danych ze stanem faktycznym, co przekłada się zarówno na wzrost ilości złożonych deklaracji, jak i wzrost liczby osób objętych deklaracjami.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, które wykorzystywane są na inne cele niż mieszkalne, nie są objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanym przez Gminę, są jednak zobowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów z dowolnie wybranym przedsiębiorstwem.   

 

 1.  

3.4. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Na terenie Redy nie ma możliwości przetwarzania odpadów, w związku z czym Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „Sanipor” odbierające od właścicieli nieruchomości odpady komunalne zmieszane i odpady zielone zobowiązane jest do ich przekazywania wyłącznie do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.  

Zgodnie z zasadą bliskości, określoną w art. 20 ust. 7 ustawy o odpadach, odpady komunalne powinny być przetwarzane na terenie regionu, w którym zostały wytworzone. W „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022”, przyjętym uchwałą Nr 321/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku, dla Gminy Miasto Reda jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), do której należy przekazywać odpady komunalne, wskazana została Eko Dolina Sp. z o.o. z siedzibą w Łężycach Al. Parku Krajobrazowego 99.

RIPOK w Łężycach posiada moce przerobowe pozwalające na przyjęcie i przetworzenie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin powiatu wejherowskiego, gminy Kosakowo oraz Gdyni i Sopotu. W wyniku przeprowadzonych prac modernizacyjnych i dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz ochrony środowiska, jest jednym z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów w Polsce.

 

 1.  

3.5. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

W 2018 roku na terenie Gminy Miasto Reda nie realizowano zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 

3.6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych i odebranych z terenu miasta Redy

Ilość odpadów komunalnych odebranych przez firmę „Sanipor” w 2018 roku z terenu Redy i dostarczonych do instalacji przetwarzania odpadów przedstawiona została w poniższej tabeli. Na potrzeby analizy przyjęto, że ilość odpadów odebranych równa się ilości odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców.

Kod odpadu

Nazwa odpadu

Masa odpadów

(ilość ton)

Udział
w ogólnym strumieniu odpadów

20 03 01

Odpady komunalne zmieszane

6.035,689

63,31%

15 01 01

20 01 01

Opakowania z papieru i tektury

Papier i tektura

427,365

4,48%

15 01 02

17 02 03

Opakowania z tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne

678,052

7,11%

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

1,440

0,01%

15 01 07

Opakowania ze szkła

514,459

5,40%

16 01 03

Zużyte opony

12,240

0,13%

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek
i remontów                                                                                        

81,000

0,85%

20 01 11

Tekstylia

1,960

0,02%

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

1.005,945

10,55%

20 02 02

Gleba i ziemia

4,620

0,05%

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

152,060

1,59%

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

1,100

0,01%

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

263,540

2,76%

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

31,140

0,33%

20 03 99P

Selektywnie zebrane żużle i popioły paleniskowe powstające w gospodarstwach domowych

323,220

3,40%

Razem

 

9.533,830

100%

 

Jak wynika z danych zaprezentowanych wyżej, najwięcej, bo aż 6.035,689 ton, zebrano zmieszanych odpadów komunalnych, które stanowiły ponad 63% ogólnego strumienia odpadów. W stosunku do roku poprzedniego ilość odpadów zmieszanych wzrosła o 384,946 tony. Odpady te zostały w większości poddane procesom przetwarzania, a do składowania przekazano zaledwie 234,185 tony, czyli 3,9% zmieszanych odpadów komunalnych.  

W 2018 roku nastąpił wzrost niektórych frakcji odpadów zbieranych selektywnie. W porównaniu do roku poprzedzającego odebrano więcej o 87,272 tony  odpadów z tworzyw sztucznych (wzrost o 14,8%) i o 38,249 ton szkła (wzrost o 8,0%). Natomiast w przypadku frakcji makulatury, papieru i tektury oraz frakcji odpadów ulegających biodegradacji odnotowano spadek odpowiednio o 12,073 tony (2,7%)  i 168,195 ton (14,4%). Należy domniemywać, że spadek ilości odpadów ulegających biodegradacji to pokłosie suszy, która miała miejsce w 2018 roku. Trudno jednoznacznie określić czy spadek o 12 ton ilości odebranej makulatury to jednorazowe wahnięcie, czy będzie to stała tendencja spowodowana np. zmianą nawyków czytelniczych mieszkańców, którzy papierowe wydania gazet i czasopism zastępują ich elektronicznymi odpowiednikami. Dodatkowo wpływ na ilość wykazanej makulatury mogło mieć rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które nakazuje zbierać opakowania wielomateriałowe w pojemnikach i workach koloru żółtego – jako opakowania z tworzyw sztucznych zamiast makulatury. 

Główny strumień odpadów komunalnych zebranych przez przedsiębiorstwo „Sanipor” przekazywany był do RIPOK w Eko Dolinie. Poza tym odpady komunalne w mniejszych ilościach były przekazywane również do innych instalacji przetwarzania, takich jak: Remondis Glass Recycling Polska Sp. z o.o., Gumeko Sp. z o.o., Składowisko odpadów komunalnych w Rybskiej Karczmie, Świecie Recykling Sp. z o.o.

Ponadto na terenie Redy działają dwa podmioty – FH DALIA Tomasz Godziątkowski i REDMET Anna Gołaszewska – które w 2018 roku zebrały 623,055 tony takich frakcji odpadów jak opakowania z papieru i tektury oraz opakowania z tworzyw sztucznych.  

Na systematyczny wzrost ilości odpadów zbieranych selektywnie ma wpływ niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana przez mieszkańców segregujących odpady. Na efekt ten wpływa również możliwość przekazywania każdej ilości odpadów surowcowych przedsiębiorstwu, które je odbiera, co przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego, bowiem odpady te nie są spalane w piecach domowych bądź porzucane w przypadkowych miejscach tworząc dzikie wysypiska. Dodatkowo na wzrost świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska duży wpływ wywierają prowadzone przez Gminę działania informacyjne (ulotki, plakaty) i edukacyjne (akcje aktywizujące dzieci i młodzież, w formie gier, warsztatów i konkursów), akcje społeczne takie jak coroczna akcja sprzątania brzegów rzeki Redy i festyny ekologiczne.

 

 1.  

3.7. Realizacja umowy z Eko Doliną na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)          

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nadal był prowadzony przez spółkę Eko Dolina z siedzibą w Łężycach, gdzie mieszkańcy Redy mogli nieodpłatnie przekazać dowolną ilość kompletnych elektroodpadów, odpadów wielkogabarytowych, odpadów zielonych, opakowań z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, szkła, zużyte opony samochodowe w ilości 4 sztuk na rok, gruz w ilości 2 ton na rok oraz inne materiały remontowo-budowlane w ilości 300 kg na rok na gospodarstwo domowe.

Forma przekazywania odpadów bezpośrednio do PSZOK-u cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, którzy łącznie oddali 92,523 tony odpadów, w tym:

 • 54,710 ton odpadów betonu i gruzu betonowego z budowy, rozbiórek i remontów, gruzu ceglanego, oraz odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, w tym 8,660 ton stanowiły materiały izolacyjne i papa odpadowa,
 • 14,200 ton odpadów ulegających biodegradacji, czyli odpadów zielonych,
 • 21,490 ton odpadów wielkogabarytowych,
 • 0,900 tony papieru, tektury, szkła oraz opakowań z tworzyw sztucznych,
 • 0,350 tony zużytych opon,
 • 0,740 tony odzieży i tekstyliów,
 • 0,133 tony zużytych urządzeń elektrycznych.

 

3.8. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi i zużytym sprzętem elektrycznym

Mieszkańcy mogą przekazywać odpady niebezpieczne bezpośrednio do Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, który mieści się na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego „Koksik” w Redzie przy ulicy Obwodowej 52.

W okresie sprawozdawczym przekazali do PZON-u łącznie 18,717 ton różnego rodzaju odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co zobrazowano w poniższej tabeli.

Kod opadu

Nazwa odpadu

Waga (ilość ton)

15 01 11*

opakowania z metali zawierające niebezpieczne elementy wzmocnienia konstrukcyjnego oraz puste pojemniki ciśnieniowe

0,067

20 01 21*

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

0,386

20 01 23*

urządzenia zawierające freony

2,796

20 01 27*

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice

6,335

20 01 34

zużyte baterie i akumulatory

0,290

20 01 35*

20 01 36

16 02 16

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające  niebezpieczne składniki, elementy usunięte ze zużytych urządzeń 

8,843

Razem

18,717

 

Ponadto w trakcie zbiórki objazdowej prowadzonej przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zebrano 7,396 ton odpadów niebezpiecznych, na który składały się: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie przenośne, przeterminowane leki, farby i zużyte tonery. 

 1. Osiągnięte poziomy ograniczania i recyklingu odpadów komunalnych

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, ustala obowiązkowe poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia takich frakcji odpadów jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017r., poz. 2412) w 2018 roku poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania nie powinien przekroczyć 40%.

W 2018 roku Gmina Miasto Reda osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania na poziomie 2,0%. Oznacza to, że odpady te zostały niemal w całości przetworzone, co jest efektem stosowanej w RIPOK Eko Dolina technologii postępowania z odpadami ulegającymi biodegradacji.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2167) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami takich frakcji odpadów jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło został ustalony dla 2018 roku na poziomie co najmniej 30%.

Gmina osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wymienionych wyżej frakcji odpadów na poziomie 68%, co oznacza, że wskaźnik określony przepisami rozporządzenia został przekroczony o 38 pkt procentowych.

Natomiast poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych został ustalony w w/w rozporządzeniu na rok 2018 w wysokości co najmniej 50%. Faktycznie osiągnięty przez Redę poziom recyklingu tej frakcji odpadów wyniósł 87% i był wyższy od wskaźnika ustalonego w rozporządzeniu o 37 pkt procentowych.

 1. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

W 2018 roku Gmina Miasto Reda wydatkowała na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 2.983.016,66 zł.

W/w kwotę przeznaczono na finansowanie kosztów odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,  odpadów surowcowych, odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon oraz gruzu w workach typu big-bag. Dodatkowo Gmina finansowała koszty odbioru odpadów przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez Eko Dolinę Sp.
z o.o. w Łężycach, prowadzenie Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Redzie oraz koszty odbioru zużytego sprzętu domowego przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy
i Chylonki”.

Ponadto w celu ochrony środowiska naturalnego i w ramach dbałości o estetykę miasta Gmina przeznaczyła część środków na uprzątanie odpadów znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych na nieruchomościach gminnych. Przeprowadzano również akcje edukacyjno-informacyjno-promocyjne skierowane do mieszkańców miasta, w tym także do dzieci i młodzieży. Założeniem tych przedsięwzięć było utrwalanie nawyków w zakresie prawidłowego segregowania odpadów, co przynosi coraz lepsze efekty, bowiem wzrasta ilość odpadów zbieranych selektywnie oraz ilość odpadów niebezpiecznych przekazywanych do utylizacji.

 1. Podsumowanie

W niniejszym opracowaniu przedstawiony został funkcjonujący na terenie Gminy Miasto Reda system gospodarowania odpadami komunalnymi. System ten działa zgodnie
z obowiązującymi przepisami, a jego główne cele, tj. objęcie nim wszystkich mieszkańców zamieszkujących nieruchomości jednorodzinne i wielolokalowe, wzrost ilości odpadów zbieranych w sposób selektywny, osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, są realizowane na bieżąco. Do osiągnięcia założonych celów przyczyniło się przestrzeganie zasady odbioru w ramach uiszczanej opłaty wszystkich rodzajów odpadów komunalnych w każdej ilości oraz wzrost świadomości i wiedzy mieszkańców w zakresie dotyczącym segregacji odpadów.

Obowiązujące zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Reda, wypracowane procedury w zakresie weryfikacji składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzone kontrole w zakresie sposobu segregacji odpadów, a także systematyczne i konsekwentne działania w zakresie kreowania właściwych postaw mieszkańców i promowania prawidłowej segregacji odpadów spowodowały, że system odbioru i zagospodarowania odpadów działał prawidłowo.

Funkcjonujący na terenie Redy system gospodarowania odpadami komunalnymi spowodował, że w 2018 roku udało się doprowadzić do niemal całkowitego wyeliminowania zjawiska składowania odpadów. W przypadku odpadów zmieszanych tylko 3,9% ich całkowitej masy podlegało składowaniu, a w przypadku odpadów ulegających biodegradacji zaledwie 2,0% przekazano do składowania, natomiast pozostałe zostały przetworzone. Ponadto znacznie przekroczone zostały określone przepisami poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku takich frakcji odpadów komunalnych jak papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło oraz innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

W celu uzyskania i utrzymania w kolejnych latach wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz określonych w rozporządzeniach Ministra Środowiska poziomów recyklingu niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, niezbędne jest ciągłe prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, aby ugruntować wśród mieszkańców Redy przeświadczenie o konieczności gromadzenia odpadów komunalnych oraz ich segregacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 02-05-2019 14:08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Lemańczyk 02-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 02-05-2019 14:08:03