Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

KOMUNIKAT - Wybory ławników sądowych Kadencja 2020-2023

Wybory ławników sądowych

Kadencja 2020-2023

 

Komunikat w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądowych

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników działających przy sądach  powszechnych, wobec powyższego zachodzi konieczność wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Wejherowie oraz do Sądu Rejonowego w Gdyni – w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zgodnie z uchwałą Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 9 maja 2019r., w oparciu o art. 161 § 2 Prawo o ustroju sądów powszechnych na kadencję 2020-2023, Rada Miejska w Redzie powinna wybrać następującą ilość ławników:

 • do Sądu Rejonowego w Gdyni – 3, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 1,
 • do Sądu Rejonowego w Wejherowie – 2;

Do kiedy można zgłaszać kandydatów na ławników:

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Biura Rady Miejskiej w Redzie po 30 czerwca  2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Kto może zostać ławnikiem:

Ławnikiem może być ten kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kto nie może zostać ławnikiem:

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników:

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 4. oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Termin składania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, która stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia na ławnika sądowego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, Nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze z pięćdziesięciu osób wymienionych na liście.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony datą nie wcześniejszą, niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika, dokonanego na karcie zgłoszenia, kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą kandydata na ławnika,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r, o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz.2217 oraz z 2018r. poz.1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (zdjęcia na odwrocie należy podpisać imieniem i nazwiskiem).

Dokumenty wymienione w pkt.1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Koszty opłaty zarówno za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego jak i koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji, ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

O kandydatach na ławników rady gmin zasięgają informacji od właściwych organów Policji.

Rada Miejska w Redzie dokona wyboru ławników najpóźniej w terminie do końca miesiąca października 2019 roku.

Osoby zainteresowane kandydowaniem na ławników proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Miasta  w Redzie, ul. Gdańskiego 33, gdzie w Biurze Obsługi Interesanta (na parterze)  od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu -  mogą otrzymać kartę zgłoszenia wraz z niezbędnymi, wymaganymi dokumentami.

Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami należy w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 30 czerwca 2019 r. dostarczyć do Biura Rady Miejskiej (pok. 106, I. p.) mieszczącego się w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33.

 

Druki do pobrania dostępne w załącznikach poniżej:

 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika,
 2. Lista 50 osób popierających zgłoszenie kandydata na ławnika,
 3. Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. Oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 5. Wniosek do Krajowego Rejestru Karnego,
 6. Informacja dodatkowa dot. wydania zaświadczenia lekarskiego

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 karta_zgłoszenia.pdf (PDF, 107.69Kb) 2019-06-06 14:21:15 233 razy
2 lista_osób_mających_czynne_prawo_wyborcze.docx (DOCX, 13.76Kb) 2019-06-06 14:20:25 250 razy
3 oswiadczenie_postepowanie.docx (DOCX, 12.52Kb) 2019-06-06 14:20:25 232 razy
4 oswiadczenie_wlada_rodzicielska.docx (DOCX, 12.52Kb) 2019-06-06 14:20:25 216 razy
5 wniosek_do_krajowego_rejestru_karnego.pdf (PDF, 156.24Kb) 2019-06-06 14:20:25 236 razy
6 Informacja_dodatkowa_dot._wydania_zaświadczenia_lekarskiego.pdf (PDF, 888.41Kb) 2019-06-06 14:20:25 243 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 06-06-2019 14:20:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Janiak 06-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 06-06-2019 14:21:15