Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. na terenie Gminy Miasto Reda.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Redy

 

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), art. 22 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203 z późn. zm.)  oraz  Uchwały nr VI/66/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego w okresie od dnia 1 września  2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. na terenie Gminy Miasto Reda.

 

Informacje ogólne:

 1. termin składania ofert –  29 sierpnia 2019 r. do godziny 900 (w przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty, liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miasta w  Redzie)
 2. sposób składania  ofert –  osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta w Redzie lub pocztą na adres:  Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84 - 240 Reda.
 3. termin otwarcia ofert – 29 sierpnia  2019 r.  godzina 915,
 4. miejsce otwarcia ofert – Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84 - 240 Reda,
 5. dokonanie wyboru ofert nastąpi do dnia 30 sierpnia 2019 r.
 6. osoba wyznaczona do kontaktu z oferentami: Piotr Grzymkowski, tel. 58 738–60– 64,  e-mail: szkolnictwo@reda.pl,
 7. oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego”.

 

Zasady konkursu:

 1. Zadanie publiczne w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego będzie polegać na prowadzeniu przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, na warunkach, o których mowa w art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,  wychowania przedszkolnego  dla:
 • nie więcej niż 36 dzieci (1 dziecka urodzonego w 2013 r., 9 dzieci urodzonych w 2014 r. i 26 dzieci urodzonych w 2015 r.), realizujących w roku szkolnym 2018/2019 wychowanie przedszkolne we wskazanych przez tut. organ przedszkolach niepublicznych, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli w terminie wnioski o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.
 • dla nie więcej niż 7 dzieci urodzonych w 2016 r. nieprzyjętych, w wyniku prowadzonej rekrutacji, do publicznych placówek wychowania przedszkolnego na rok szkolny  2019/2020.

 

Realizacja zadania rozpocznie się 1 września 2019 r., a zakończy 31 sierpnia 2020 r. Do dnia 31 grudnia 2019 r. na realizację zadania zostanie przeznaczona, tytułem dofinansowania, ustalona w budżecie Gminy Miasto Reda, dotacja w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, a od dnia 1 stycznia 2020 r. dotacja w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w Gminie Miasto Reda,  z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niżej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Na dzień ogłoszenia konkursu podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,  w Gminie Miasto Reda wynosi na 1 dziecko 948,15 zł. Podstawowa kwota dotacji będzie aktualizowana zgodnie z art. 44 wyżej wymienionej ustawy.

 1. Uprawnionymi do przystąpienia do konkursu są organy prowadzące niepubliczne przedszkola  i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasto Reda, które zostały wpisane do ewidencji oświatowych placówek niepublicznych, prowadzonej przez Burmistrza.
 2. Oferta składana w konkursie zawiera w szczególności:
 1. wniosek ofertowy, podpisany przez osobę/osoby  upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego, który poza danymi podstawowymi zawiera:
 1. informację o  liczbie dzieci, jaką przedszkole/inna forma wychowania przedszkolnego, planuje przyjąć w trybie rekrutacji  prowadzonej w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na dany rok szkolny,
 2. plan organizacji pracy przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego w planowanym okresie realizacji zadania, w tym:
 • planowaną liczbę oddziałów i liczbę dzieci w oddziałach,
 • dzienny plan organizacji wychowania przedszkolnego,
 • wykaz realizowanych programów wychowania przedszkolnego,
 • informację o zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach opłaty, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, ustalonej Uchwałą Rady Miejskiej na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 1. informację o sposobie zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 2. bezimienny wykaz  stanowisk pedagogicznych oraz szczegółowe bezimienne informacje o kwalifikacjach osób zajmujących te stanowiska,
 3. imienną informację o osobie kierującej przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego,
 4. imienną informację o osobie pełniącej nadzór pedagogiczny nad przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego i jej kwalifikacjach,
 5. wykaz stanowisk niepedagogicznych.
 1. Informację o doświadczeniu w realizacji zadań związanych z organizowaniem wychowania przedszkolnego oraz potencjale umożliwiającym wysoką jakość wykonania zadania.
 2. Załączniki do oferty:
 1. kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji oświatowych placówek niepublicznych, prowadzonej przez Burmistrza Miasta Redy.
 2. oświadczenie – zobowiązanie do przestrzegania warunków, określonych w art. 13 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, (w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego art. 13 ust.1 pkt 3 i ust. 2 ustawy Prawo oświatowe),
 3. oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych.
 1. Burmistrz ogłaszając konkurs, powołuje pięcioosobową komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”.
 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący, wskazany przez Burmistrza.
 2. Komisja podejmuje decyzje, w składzie, co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego.
 3. Do zadań komisji, należy ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym, oraz wskazanie ofert, które rokują najwyższą jakość wykonania zadania.
 4. Do członków komisji biorących udział w opiniowaniu ofert, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące wyłączenia pracownika.
 5. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Urząd Miasta w Redzie
 1. Ocena formalna ofert, polega na porównaniu ofert z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszenia, w tym w szczególności warunkami  określonymi w pkt 3.
 1. Komisja może wezwać oferenta do dokonania poprawek w ofercie,  jeśli wynikają z oczywistych błędów pisarskich.
 2. Sytuację, o której mowa w ppkt  1 odnotowuje się w protokole z postępowania konkursowego.
 3. W postępowaniu konkursowym, odrzuca się oferty, które:
 1. złożone zostały po terminie wskazanym w ogłoszeniu,
 2. podpisane są przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta,
 3. nie zawierają załączników określonych w  pkt 3 ppkt 3,
 4. nie zawierają informacji umożliwiających ich merytoryczną ocenę.
 1. Oferty nie spełniające wymagań formalnych,  są odrzucane i  nie są rozpatrywane pod względem merytorycznym.
 2. Oferty pozytywnie ocenione pod względem formalnych, przekazywane są do oceny merytorycznej.
 1. Ocena merytoryczna ofert odnosi się do możliwości wykonania zdania przez oferenta, zgodnie z aktualnymi potrzebami zapewnienia dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 1. Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert, stosując następujące kryteria:
 1. możliwość organizacji wychowania przedszkolnego zgodnie z aktualnymi potrzebami Gminy,
 2. atrakcyjność realizowanych programów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 3. organizację przedszkola pod kątem zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
 4. możliwość zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 5. sposób organizacji zajęć dodatkowych,
 6. kwalifikacje osób zajmujących stanowiska pedagogiczne,
 7. sposób zarządzania jednostką i sprawowania nadzoru pedagogicznego,
 8. doświadczenie w realizacji zadań związanych z organizowaniem wychowania i opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 1. Komisja ma prawo dokonania oględzin lokalu przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego, które wskazane są w ofercie jako podmioty do realizacji zadania. Oględziny prowadzi się w obecności oferenta lub osoby wskazanej przez oferenta. Z oględzin sporządza się protokół.
 1. Członkowie komisji dokonują oceny ofert, przyznając punkty w skali od 0 do 10.
 2. Do protokołu, wpisuje się łączną liczbę punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.
 3. Członkowie komisji wskazują oferty rokujące najwyższą jakość wykonania zadania. Mogą rekomendować oferty kilku podmiotów realizujących wychowanie przedszkolne, aż do wyczerpania limitu miejsc.
 4. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania podejmuje  Burmistrz.
 5. Z  przeprowadzonego postępowania konkursowego, komisja sporządza protokół, który zawiera:
 1. listę obecności członków na posiedzeniach komisji,
 2. oświadczenia członków komisji, o których mowa w pkt 4 ppkt 4,
 3. listę ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie,
 4. informację podsumowującą ocenę formalną ofert,
 5. informację podsumowującą ocenę merytoryczną ofert,
 6. wskazanie ofert, które rokują najwyższą jakość wykonania zadania.
 1. Po zakończeniu prac komisji, przewodniczący przekazuje Burmistrzowi, dokumentację konkursową.
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert, podaje się  do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
 3. Oferenci, biorący udział w konkursie,  mają prawo uzyskania informacji na piśmie o przyczynach wyboru
 4. Z podmiotem, wyłonionym w konkursie do realizacji zadania, zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji o treści ustalonej przez Burmistrza Miasta Redy.

 

 

Reda, 07.08.2019 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja o rozstzygnieciu konkursu.pdf (PDF, 215.54Kb) 2019-08-30 15:32:49 319 razy
2 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.pdf (PDF, 459.22Kb) 2019-08-08 15:46:56 291 razy
3 Zarządzenie nr OK.17.2019.pdf (PDF, 461.58Kb) 2019-08-08 15:46:56 299 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 08-08-2019 15:46:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Grzymkowski 08-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 30-08-2019 15:32:49