Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WSTRZYMANIA I ZAWIESZENIA BIEGU TERMINÓW W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM do czasu ustania epidemii COVID (KORONAWIRUSA)

 

INFORMACJA BURMISTRZA  MIASTA  REDY
dotycząca trybu rozpatrywania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej

W związku z wejściem w życie - w dniu 16 maja 2020r. - zapisów art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875), Burmistrz Miasta Redy informuje, że  w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy, następuję rozpoczęcie biegu lub dalszy bieg terminów administracyjnych, których bieg był wstrzymany lub zawieszony na podstawie dotychczasowych przepisów.

Ww. art 68 ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi:
1. Terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy zmienianej w art. 46, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzr ust. 1 tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy zmienianej w art. 46, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzr ust. 1 tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. Uprawnienie do zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 15zzr ust. 4 ustawy zmienianej w art. 46 zachowuje moc. Zawarcie porozumienia w terminie określonym w art. 15zzr ust. 4 ustawy zmienianej w art. 46 wywołuje takie skutki, jakie wywarłoby zawarcie porozumienia w terminie, o którym mowa w art. 632 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
4. Czynności, o których mowa w art. 15zzr ust. 5 ustawy zmienianej w art. 46 zachowują moc.
5. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczyna się bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia.
6. Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej w art. 46, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
7. Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej w art. 46, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568), zwanej dalej specustawą ws. koronawirusa, nastąpiły zmiany w zakresie biegu terminów przewidzianych w przepisach prawa, w tym dotyczących postępowania przed organami administracji publicznej. Z mocy specustawy ws. koronawirusa nastąpiło wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów w postępowaniu administracyjnym do czasu ustania epidemii COVID - w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. 

Jednocześnie Burmistrz Miasta Redy przypomina, że w związku z epidemią COVID - KORONAWIRUSA:

 • Od 25 maja 2020r., zgodnie z w/w rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie  ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878), Urząd Miasta w Redzie - wykonując zadania publiczne - stosuje ograniczenia przy  bezpośredniej  obsłudze interesantów (http://miasto.reda.pl/2020/funkcjonowanie-urzedu-miasta-w-redzie-2/).
  Na parterze budynku Urzędu wyznaczone są trzy stanowiska do bezpośredniej obsługi. Dla zachowania wymogów bezpieczeństwa zaleca się  wcześniejszą, telefoniczną rezerwację terminu wizyty. Lista telefonów do Referatów Urzędu znajduje się na stronie internetowej www.reda.pl oraz jest wywieszona na drzwiach Urzędu.
  Interesanci są obsługiwani pojedynczo. Należy pamiętać o obowiązku  zakrywania ust i nosa zgodnie z cytowanym rozporządzeniem Rady Ministrów.  Zaleca się nadto korzystać z własnych jednorazowych rękawiczek i długopisów. Pamiętajmy o dezynfekcji rąk.
  Interesanci mają również możliwość pozostawienia kompletnego wniosku wraz z numerem telefonu i adresem e-mail w skrzynce umieszczonej w przedsionku wejścia do Urzędu Miasta w Redzie od strony parkingu.
 • Od 22 kwietnia 2020r. do 23 maja 2020r. Urząd Miasta w Redzie wykonywał większość zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów i pracował w trybie wewnętrznym (http://miasto.reda.pl/2020/funkcjonowanie-urzedu-miasta-w-redzie/); od tej daty Urząd Miasta w Redzie obsługuje klientów po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji terminu wizyty, tylko w sprawach z zakresu:
  1) rejestracji stanu cywilnego,
  2) ewidencji ludności i dowodów osobistych,
  3) świadczenia usług komunalnych,
  4) wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS- CoV-2,
  5) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczących decyzji o  warunkach zabudowy i   zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471),
  6) ochrony środowiska, w tym dotyczących:
  1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanych na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
  2. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
  Rezerwacji terminu wizyty można było dokonać pod numerami telefonów właściwych merytorycznie Referatów Urzędu Miasta w Redzie, dostępnych na stronie internetowej Urzędu Miasta w Redzie oraz wywieszonych na drzwiach Urzędu.
  W Urzędzie Miasta w Redzie byli obsługiwani pojedynczo wyłącznie umówieni interesanci, mający zakryte usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697). Zalecano nadto korzystanie z własnych jednorazowych rękawiczek i długopisów.
  Interesanci zobowiązani byli do dezynfekcji rąk z wykorzystaniem dostępnych w Urzędzie Miasta w Redzie dozowników z płynem dezynfekcyjnym.
  Informowano również o możliwości zostawienia kompletnego wniosku wraz z numerem telefonu i adresem e-mail w skrzynce umieszczonej w przedsionku wejścia do Urzędu Miasta w Redzie od strony parkingu.
  Bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów w dalszym ciągu nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu w okresie do 7 dni od daty wejścia w życie w/w ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
  Mieszkańcy mieli możliwość kontaktowania się z Urzędem Miasta w Redzie: telefonicznie, drogą elektroniczną, przez platformę ePUAP (/3890kwrvvn/skrytka ) oraz poprzez skorzystanie ze skrzynki znajdującej się na budynku Urzędu Miasta w Redzie.
 • Od 16 marca 2020 r. do 21 kwietnia 2020 r. Urząd Miasta w Redzie był zamknięty (http://miasto.reda.pl/2020/zamkniecie-urzedu-miasta-w-redzie/) i pracował wyłącznie w trybie wewnętrznym.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W CZASIE EPIDEMII COVID – 19 (KORONAWIRUSA) - TERMINY ZAWIESZONE, SPRAWY NIEROZPOZNAWANE

Zgodnie z zapisami art. 15 zzr i art. 15 zzs ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (KORONAWIRUSA) bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz bieg terminów sądowych i procesowych m.in. w  postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Na mocy specustawy ws. koronawirusa złożone przez strony lub uczestników postępowania pisma, skargi, wnioski itd. pozostają  nierozpoznane do czasu upływu stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 - zarówno strona postępowania jak i Organ mogą pozostawać w tzw. bezczynności do czasu ustania epidemii.

W przepisach specustawy ws koronawirusa przewidziano, że czynności dokonane w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów są skuteczne.

Przykładami takich terminów są terminy ustalone w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256):
- obowiązujące stronę postępowania: 14-dniowy termin na wniesienie odwołania, 7-dniowy termin na wniesienie zażalenia,
- obowiązujące organy administracji publicznej: terminy załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – ZASADY OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE POZA CZASEM EPIDEMII

Zgodnie z ogólnymi zasadami wszczęcie postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej następuje z chwilą złożenia do Urzędu Miasta podania, wniosku lub z urzędu.

Podanie winno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i treść żądania oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, wnoszący jest wzywany do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (wymagania te dotyczą również dokumentów będących załącznikami do żądania strony). Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, a organu właściwego nie można ustalić na podstawie danych zawartych w podaniu, albo gdy z podania wynika, że właściwym w sprawie jest sąd, Urząd zwraca je wnoszącemu z odpowiednim pouczeniem.

Termin załatwiania sprawy biegnie od dnia złożenia (wpływu) podania (wniosku) do Urzędu.

Organ zobowiązany jest do przestrzegania terminów wynikających z przepisów KPA, a także przepisów szczególnych regulujących sposób załatwiania określonego rodzaju spraw.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zaświadczenia powinny być wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone postanowienie.

Od wydanej w sprawie decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję, dokument należy wnosić w sposób opisany wyżej (do odwołania).

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, organ gminy zobowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Frankowska 08-04-2020 10:43:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Frankowska 08-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Frankowska 25-05-2020 22:18:17