Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok

GN.3023.1.2021

 

 

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

 

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy. Nabycie mienia komunalnego następuje:

 1. na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
 2. przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz.U.2020 poz. 713 z późn.zm.)
 3. w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
 4. w wyniku własnej działalności gospodarczej;
 5. przez inne czynności prawne;
 6. w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami (w tym m.in. ustawą
  o gospodarce nieruchomościami, przepisami wprowadzającymi ustawy reformujące administrację publiczną, ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawą Kodeks cywilny itd.).

 

Formy gospodarowania mieniem komunalnym szczegółowo reguluje ustawa z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeks cywilny.

           

            Zgodnie z przepisami w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniami wynikającymi z innych ustaw, nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być przedmiotem sprzedaży, darowizny, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. Nadto nieruchomości gminne mogą być przekazywane nieodpłatnie w drodze umowy partnerowi prywatnemu lub spółce, w myśl przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym na czas realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Gmina może rozporządzać mieniem gminnym, w formach prawem przewidzianych, co do którego uregulowany jest stan prawny, czyli mieniem, które ma urządzone księgi wieczyste
z wpisem prawa własności na rzecz gminy.

 

MIENIE GMINY W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

 

            Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: 

 

 • do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy,

 

 • gminne zasoby nieruchomości mogą być wykorzystywane na cele rozwojowe gmin
  i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych,

 

 • podstawą tworzenia gminnych zasobów nieruchomości są studia uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, uchwalane na podstawie przepisów o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym.

 

            W świetle przepisu art. 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1, tj.:

 • ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,
 • zapewnienie wyceny tych nieruchomości,
 • sporządzanie planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami, Skarbu Państwa oraz przedkładanie ich wojewodzie – celem akceptacji – co najmniej na dwa miesiące przed zakończeniem okresu obowiązywania poprzedniego planu;
 • zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • naliczanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzeniu windykacji tych należności,
 • współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 • zbywanie oraz nabywanie, za zgodą rady gminy, nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
 • wydzierżawianie, wynajem i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu, przy czym umowy zawierane na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymagają zgody rady gminy,
 • podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach
  dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, w sprawach
  o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu,
  dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia
  własności przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej,
 • składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gminnych oraz
  o wpis w księdze wieczystej,

Ponadto w ramach gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości sporządza się plany wykorzystania zasobu, przygotowuje opracowania geodezyjno-prawne i projektowe, dokonuje się podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposaża się je,
w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

           

            Według stanu na dzień 31.12.2020r. w skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzą nieruchomości:

 • o pow.  186,7408 ha  stanowiące własność Gminy Miasta Redy,
 • o pow.     0,1103 ha współwłasność w udziale 2/3 części z osobą fizyczną,
 • o pow.     0,0712 ha w użytkowaniu wieczystym na prawie własności Skarbu Państwa,
 • o pow.  3,0461 ha umowy od innych podmiotów (PKP, Poczta Polska, H+H Sp. Nadleśnictwo Gdańsk)
 • o pow.     0,7942 ha  na podstawie umowy użyczenia (cmentarz)  
 • łącznie:   190,7626

 

            Nieruchomości w gminnym zasobie mają różne przeznaczenie i funkcje, określone
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w tym: niezabudowane
a przeznaczone pod mieszkalnictwo, usługi i inną działalność gospodarczą, infrastrukturę techniczną, drogi publiczne gminne, ciągi piesze, pod projektowane drogi, teren zieleni
i stref ochronnych, sportu i rekreacji, pod lokalizację obiektów kościelnych i sakralnych, zabudowane gminnymi budynkami użytkowymi, mieszkalnymi i użyteczności publicznej.

           

 

 

Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu zostały zewidencjonowane
w grupach według ich przeznaczenia, funkcji i sposobu wykorzystywania, co ułatwia dokonywanie analiz posiadanych zasobów i daje czytelniejszy obraz przy wyborze kierunków i form ich zagospodarowania oraz wykorzystywania w sposób następujący:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 lp.      powierzchnia             opis: wykorzystania, funkcja, przeznaczenie

                w ha

==================================================================

 1.          23,4207            - tereny zieleni z ciągami pieszymi, rowy

                                         -  załącznik nr 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2.            1,2930            - tereny pod infrastrukturę techniczną

                                         - załącznik nr 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3.            2,5571            - zabudowane budynkami komunalnymi z lokalami mieszkalnymi

                                          - załącznik nr 3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4.     22,1861       - nieruchomości w trwałym zarządzie, użytkowaniu, w posiadaniu
i władaniu

                                         - załącznik nr 4                                                                             

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 5.          16,1528            - nieruchomości do wykorzystania i zagospodarowania,

                                        - załącznik nr 5                                                           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.      7,6595      - nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Redy, drogi
                                          publiczne i poszerzenie istniejących dróg publicznych zaliczonych
                                          do kategorii dróg powiatowych

                                          - załącznik nr 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 7.         19,4172             -  nieruchomości zajęte jako drogi dojazdowe, ciągi piesze,
                                          wydzielone pod projektowane: drogi, poszerzenia tych dróg, ciągi
                                          piesze, niezaliczone do kategorii dróg publicznych gminnych,
                                          w tym:

                                          1/ 18,7791 ha  – projektowane drogi, poszerzenie tych dróg, ciągi

                                                                      piesze, niezaliczone do kategorii dróg publicznych

                                          2/   0,6381 ha   – poszerzenie istniejących dróg krajowych

                                                                      i wojewódzkich 

                                           - załącznik nr 7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 8.        94,0544             -  drogi publiczne zaliczone do kategorii dróg gminnych

                                         - załącznik nr 8  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.         0,1103             - nieruchomość będąca współwłasnością Gminy w udziale 2/3 części z
                                         innymi podmiotami

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.      0,0712             - nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym Gminy na gruncie
                                       Skarbu Państwa

 

===================================================================

           

            Z gminnego zasobu, wymienionego w poz. 5, następuje sukcesywne przeznaczanie nieruchomości do zbycia, a także do czasowego rozdysponowania i wykorzystania, i tak:

do czasu faktycznego rozdysponowania gruntów gminy z gminnego zasobu część gruntów jest wydzierżawiana i wynajmowana (umowami dzierżawy i najmu).

            W 2020 roku umowami najmu, dzierżawy i użyczenia rozdysponowano łącznie
2,6074  ha, w tym na cele:

 • bazy, składy, przemysłowe                                       pow. 0,2184 ha,
 • parkingi, komunikacyjne                                           pow. 0,3374 ha,
 • handlowe                                                                   pow. 0,2971 ha,
 • ogrody przydomowe                                                 pow. 0,2211 ha,
 • zagrodowe                                                                 pow. 0,0200 ha,
 • nieodpłatne użyczenie                                               pow. 1,5134 ha,

( boisko miejskie. biblioteczka plenerowa)

            Powierzchnia gruntów wynajmowanych w danym roku jest wielkością zmienną, ulega zwiększeniu bądź zmniejszeniu z powodu rozwiązania umowy przed upływem umownego terminu jej zawarcia lub jej wygaśnięcia, a w związku z tym dochody z tytułu umów są również wielkością zmienną.          

            W 2020 roku w gminnym zasobie pozostawały nieruchomości zabudowane niżej opisanymi budynkami użytkowymi:

 •  przy ul. Puckiej UM                                     o pow. użytkowej        632,22 m2,
 •  przy ul. Puckiej (Młyn)                                o pow. użytkowej        580,30 m2
 •  przy ul. Gdańskiej 17                                    o pow. użytkowej       100,00 m2,
 •  przy ul. Gdańskiej 16                                    o pow. użytkowej         95,00 m2,.
 •  przy ul. Puckiej (kuźnia)                               o pow. użytkowej         42,50 m2,
 •  przy ul. Ceynowy 2B                                    o pow. użytkowej         95,00 m2,
 •  przy ul. Zbożowej                                         o pow. użytkowej         66,00 m2,
 •  przy ul. Łąkowej (szalet)                              o pow. użytkowej         27,70 m2,
 •  przy ul. Gdańskiej 55 (były komisariat)       o pow. użytkowej       202,00 m2,
 •  Przy ul. Gdańskiej 55 (garaż )                       o pow. użytkowej        49,00 m2,
 • przy ul. Norwida (była SW3)                        o pow. użytkowej       194,62 m2,
 • stacja transformatorowa (w budynku Sw3)            o pow. użytkowej       25,38 m2,

z których umowami najmu, na czas określony, rozdysponowane są zabudowane nieruchomości położone:

 • przy ul. Gdańskiej 17 – na cele usługowo-handlowe (fryzjer) - do  28.02.2022 r.
 • przy ul. Gdańskiej 17 – na cele usługowo-handlowe (sklep medyczny) do 30.09.2022r.
 • przy ul. Gdańskiej 16 – na cele handlowo-usługowe  do 31.12.2022r.
 • przy ul. Ceynowy 2   –  na cele handlowo–usługowe (montaż mebli) - do 31.12.2023 r.
 • przy ul. Gdańskiej 55 (były komisariat) – na cele statutowe organizacji i stowarzyszeń - do 30.04.2022 r.
 •             przy ul. Norwida (część SW3 25,38 m2) stacja transformatorowa - umowa zawarta na czas nieokreślony.
 • przy ul. Norwida (część SW3 194,62 m2) na cele z zakresu oświaty, sportu i rekreacji   (prywatna szkoła) - do 31.05.2026r.
 • przy ul. Łąkowej - na cele usługowe (szewskie i kaletnicze) - do 31.05.2023r..
 • przy ulicy Gniewowskiej – na cele statutowe ZHP (harcówka) - do 30.09.2022r.
 • przy ulicy Gniewowskiej – na cele garażowe - do 31.10.2022r.

           

            Łączna powierzchnia lokali i budynków użytkowych, rozdysponowanych umowami najmu wynosi: 685,49 m2.  

Aktualnie do rozdysponowania w formie najmu przygotowywana jest nieruchomość położna przy ul. Zbożowej, zabudowana budynkiem gospodarczo-magazynowym oraz wolne lokale w budynku byłego komisariatu przy ul. Gdańskiej 55.

            Z uwagi na toczącą się procedurę przygotowania do sprzedaży nie zostały rozdysponowane w drodze umów najmu lub dzierżawy nieruchomości położone przy
ul. Puckiej 9 i 9a, zabudowane budynkiem byłego młyna i kuźni oraz budynkiem byłej siedziby urzędu.

 

Mienie gminy rozporządzone w wyżej wymienionych formach przysparza wymierny coroczny dochód w budżecie gminy. Sukcesywnie analizuje się stan posiadanego mienia
i podejmuje się prawem przewidziane decyzje w celu właściwej i racjonalnej gospodarki tym mieniem.

Przeznaczenie nieruchomości gminy do zbycia, a przede wszystkim skuteczne ich zbycie (sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste) powoduje uszczuplenie majątku gminy 
z jednoczesnym przysporzeniem dochodów w budżecie gminy na finansowanie zadań gminy przewidzianych w budżecie.

            Gminie przysługują również inne prawa majątkowe niż prawo własności, ustanowione na podstawie stosownych tytułów i obejmują one:

 • powierzchnię 0,0712 ha w użytkowaniu wieczystym - nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowa jedno- i wielorodzinną, usługi oraz pod węzeł przesiadkowy. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za 2020r. wyniosła 834,-zł.
 • powierzchnię 0,7942 ha na podstawie umowy użyczenia zawartej na czas nieokreślony pomiędzy gminą a Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Wniebowzięcia NMP w Redzie
  o nieodpłatnym użytkowaniu działki gruntu stanowiącej teren cmentarza przy
  ul. Gdańskiej,
 •             powierzchnię 0,0008 ha na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy gminą
  a Pocztą Polską – ciąg pieszy przy poczcie. Czynsz z tytułu dzierżawy za rok 2020 wyniósł 375,48 zł brutto. Czynsz jest corocznie waloryzowany średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen  towarów i usług,
 •             powierzchnię 1,5053 ha na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy gminą
  a PKP – węzeł obsługi komunikacyjnej przy dworcu PKP. Czynsz z tytułu dzierżawy za rok 2020 wyniósł 15.552,72 zł brutto. Czynsz jest waloryzowany średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług,
 •             powierzchnię 0,2547 ha na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy gminą
  a Nadleśnictwem Gdańsk –droga dojazdowa. Czynsz z tytułu dzierżawy  za rok 2020 wyniósł 8.205,49 zł brutto. Czynsz jest waloryzowany średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług.
 •             powierzchnię 0,1735 ha na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy gminą
  a H+H  Polska Spółka z o.o.– miejsca parkingowe. Czynsz z tytułu dzierżawy  za rok 2020 wyniósł 1.918,80 zł brutto. Czynsz jest waloryzowany średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług.
 •             powierzchnię 0,0450 ha na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy gminą
  a Nadleśnictwem Wejherowo – tereny komunikacyjne wokół Szkoły Podstawowej
  Nr 5. Czynsz z tytułu dzierżawy za rok 2020 wyniósł 1.258,29 zł brutto. Czynsz jest waloryzowany średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług.
 •             powierzchnię 1,0576 ha na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy gminą
  a Nadleśnictwem Gdańsk –droga dojazdowa wraz z miejscami postojowymi dla osób odwiedzających cmentarz. Czynsz z tytułu dzierżawy  za rok 2020 wyniósł 8.217,79 zł brutto. Czynsz jest waloryzowany średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług.
 • powierzchnię 0,1103 ha - współwłasność w udziale 2/3 części z osobą fizyczną.

 

            Przeważająca część nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości z uwagi na ich funkcję, przeznaczenie oraz sposób wykorzystywania
i zagospodarowania zostaje wyłączona ze swobodnego rozdysponowania.

Powyższe dotyczy:

 1. terenów zieleni, wymienionych wyżej w pozycji 1,
 2. nieruchomości zabudowanych komunalnymi budynkami mieszkalnymi, wymienionymi wyżej w pozycji 3, wchodzącymi wraz z mieszkaniami komunalnymi
  i socjalnymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, tworzonego w ramach zadań własnych gminy na poprawę warunków oraz potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

Wydatki i dochody związane z gospodarowaniem tym zasobem gminy określają odrębne przepisy i uchwały organów gminy.

Rozdysponowanie w drodze sprzedaży niektórych z nieruchomości wchodzących
w skład w/w zasobu możliwe będzie i odnosić się może do nieruchomości wolnych
i bez obciążeń, czyli dopiero po zapewnieniu dotychczasowym najemcom innych lokali,

 1. nieruchomości łącznego obszaru 121,1311 ha, wymienione wyżej w poz. 6,7,8, 
  obejmujące publiczne drogi gminne i poszerzenie istniejących publicznych dróg gminnych, ciągi piesze i pieszo - jezdne, grunty pod projektowane ulice i ich poszerzenie niezliczone do kategorii publicznych dróg gminnych oraz zajęte pod drogi zaliczone odpowiednimi uchwałami do dróg powiatowych, a także na poszerzenie istniejących  dróg wojewódzkich i krajowych.

 

 

            Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa a drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią odpowiednio własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Zarządca drogi sprawuje nieodpłatny, trwały zarząd gruntami w pasie drogowym.

Burmistrz Miasta jest zarządcą dróg gminnych z mocy ustawy o drogach publicznych, a na mocy zawartego porozumienia z dnia 28 kwietnia 2003 r. z Powiatem Wejherowskim sprawuje również zarząd drogami powiatowymi, położonymi w granicach administracyjnych miasta Redy.

 

Z W I Ę K S Z E N I E  mienia gminy:

 

W 2020 r. gminny zasób został zwiększony o niżej opisane mienie:

 • nieruchomości gruntowe o pow. 0,0791 ha - przejęte przez Gminę Miasto Reda pod drogi gminne z mocy prawa po podziałach nieruchomości dokonanych na wnioski właścicieli,
 • nieruchomości gruntowe o pow. 0,1396 ha - przejęte umową darowizny od Skarbu Państwa, pod drogi publiczne gminne,

 

Zwiększenie mienia najczęściej skutkuje zobowiązaniami finansowymi gminy, które w 2020r. objęły:

 1. ustalanie w drodze ugody i wypłacanie odszkodowania za działki gruntu wydzielane (przy podziale nieruchomości, na wnioski ich właścicieli) pod drogi gminne, które
  z mocy prawa przeszły na własność gminy, za które właścicielom przysługuje ustawowe roszczenie o odszkodowanie. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia ugody, na wniosek właściciela odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad
  i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.

Powyższe zasady określają przepisy art. 98 ust. 3 w związku z art. 98 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,

 1. realizację roszczeń odszkodowawczych za nieruchomości lub ich części, które z mocy
  prawa, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych przeszły na własność Gminy Miasta Redy na podstawie ostatecznych decyzji „ZRID”. Decyzje ustalające odszkodowania za przejęte nieruchomości wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – w przypadku dróg gminnych organem właściwym jest starosta, w terminie 30 dni od dnia, w którym w/w decyzja stała się ostateczna. Ustalone odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia kiedy decyzja stanie się ostateczna.

            Nabycie przez gminę prawa własności mienia w sposób określony wyżej wymaga ciągłej analizy i oceny stanu finansowego gminy w celu zabezpieczenia i takiego rozłożenia
w czasie wydatków na odszkodowania aby nie nastąpiło zachwianie równowagi budżetowej.

Na uwadze trzeba mieć również skutki finansowe, leżące po stronie gminy, za nieterminowe dokonanie wypłaty skutecznie ustalonych odszkodowań bądź innych roszczeń.

Z w/w tytułów gmina wydatkowała kwotę 470.001,- zł.

Zobowiązania gminy, o których mowa wyżej mogą być złagodzone poprzez właściwą
i rzetelną analizę i ocenę skutkującą podjęciem decyzji o ustaleniu i zobowiązaniu do uiszczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem w stosunku do właścicieli nieruchomości występujących o podział nieruchomości, jak również z roszczeniami o ustalenie odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi gminne, które za odszkodowaniem przechodzą na własność gminy.

            Stosownie do art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką, jeżeli
w wyniku podziału nieruchomości, dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego wzrośnie jej wartość. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami maksymalna wysokość stawki wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości.

Na podstawie zawartej w ustawie delegacji Rada Miejska w Redzie uchwałą z dnia 30.10.2007 r. ustaliła stawki procentowe opłaty adiacenckiej w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości, stosowanej do ustalenia opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku jej podziału w przypadku gdy następuje wydzielenie działek gruntu pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych oraz
w wysokości 25% gdy w wyniku podziału nieruchomości nie następuje wydzielenie działek gruntu pod drogi publiczne lub poszerzenie istniejących dróg publicznych.

W wykonaniu przepisów w/w ustawy i postanowień uchwały Rady Miejskiej, każdorazowo ocenia i analizuje się zasadność wszczynania postępowań.

            W okresie objętym niniejszą informacją, po analizie wydanych decyzji o podziale nieruchomości, wszczęto 9 postępowań o ustalenie opłaty adiacenckiej:

 1. w 5 przypadkach nie zaistniał wzrost wartości nieruchomości po podziale i wydano
  decyzje o umorzeniu postępowania,
 2. w 4 przypadkach wydane zostały decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej , w których ustalono opłaty, płatne jednorazowo na łączną kwotę 57.389,25 zł,

       Ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem, dokonanym na wniosek właścicieli nieruchomości, przynosić może realne korzyści finansowe dla gminy. Jednak ustalenie tej opłaty nie jest popularnym
i często nieakceptowanym zobowiązaniem przez właścicieli nieruchomości, decydujących się na podział swoich nieruchomości.

 

 

 

 

 

Z M N I E J S Z E N I E  mienia gminy:

 

W 2020 r. gminny zasób nieruchomości został zmniejszony o niżej opisane mienie:

 • grunt o pow. 0,0315 ha - zmniejszenie mienia w związku ze sprzedażą nieruchomości
  w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Cena sprzedaży ustalona na  została na łączną kwotę 63.837,- zł brutto
  z czego kwota 56.211,- brutto została zapłacona jednorazowo a kwota 7.626,- zł rozłożona została na raty, a w 2020r. uzyskano dochód z tytuł zapłaty pierwszej raty w kwocie 762,60 zł brutto,
 • grunt o pow. 0,2322 ha - zmniejszenie mienia w związku ze sprzedażą nieruchomości
  w drodze przeprowadzonych przetargów za łączną cenę 720.411,- zł brutto,
 • grunt o pow. 0,1084 ha – ubytek powierzchni wykazany w wyniku podziału nieruchomości,
 • grunt o pow. 0,3800 ha – zmiana decyzji podziałowej i korekta powierzchni działki przejętej pod drogę gminną,
 • grunt o pow. 0,1103 ha – zwrot udziału 1/3 części w wywłaszczonej nieruchomości, przeniesiono do nowego załącznika.

 

            Do czynności cywilno-prawnych związanych ze zwiększeniem albo zmniejszeniem mienia gminnego z zasobu nieruchomości w związku z jego zbyciem, nabyciem lub zamianą, Burmistrz Miasta Redy, jako organ wykonawczy i gospodarujący mieniem gminy, legitymował się ważnymi uchwałami Rady Miejskiej w Redzie, tj. organu właściwego do rozporządzania majątkiem gminy w rozumieniu przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Niezależnie od wyżej wskazanych, dokonanych transakcji sprzedaży i uzyskanych z tego tytułu dochodów tut. Gmina w 2020 roku uzyskała także dochody z rat przypadających do zapłaty w 2020r. z tytułu zbycia mienia (w drodze bezprzetargowej) w latach poprzednich.

 

M I E N I E   G M I N Y   rozdysponowane w użytkowanie wieczyste:

 

Gminie przysługuje również prawo własności nieruchomości, które zostały rozdysponowane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i fizycznym.

Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym stanowią łączną powierzchnię 65,8202  ha, zostały zewidencjonowane w grupach według podmiotów oraz odpłatności za użytkowanie wieczyste, w sposób następujący:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

lp.    powierzchnia                 opis:

                w ha

===================================================================   

 1.       0,3613          - nieruchomości we współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych

                                   i prawnych - załącznik nr 11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.        0,2674          - nieruchomości w nieodpłatnym użytkowaniu wieczystym,

                                   przysługującym osobom fizycznym -  załącznik nr 12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.        2,2682          - nieruchomości w użytkowaniu wieczystym, przysługującym

                                   osobom fizycznym - załącznik nr 13

 

4.      12,1453          - nieruchomości w nieodpłatnym użytkowaniu wieczystym,

                                   przysługującym osobom prawnym - załącznik nr 14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.      50,6252          - nieruchomości w użytkowaniu wieczystym, przysługującym

                                   osobom prawnym  – załącznik nr 15   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.        0,1528          - nieruchomości we współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych

                                  - załącznik nr 16                                                            

===================================================================

 

Skutki rozdysponowania mienia gminy w użytkowanie wieczyste:

 

            Nieruchomości stanowiące własność gminy, oddane w użytkowanie wieczyste nie wchodzą w skład gminnego zasobu nieruchomości.

Poprzez ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na gminnych nieruchomościach gruntowych, gmina jako właściciel nie traci jej własności, natomiast uzyskanie tych praw i ich wykonywanie przez użytkowników wieczystych następuje za odpłatnością w postaci uiszczania właścicielowi (gminie) opłat rocznych, z wyłączeniem przypadków nieodpłatnego wykonywania nabytych praw np. w przypadku wymogu wniesienia opłaty jednorazowo za cały okres trwania użytkowania wieczystego lub zamiany nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego ustanawianego na mocy wcześniej obowiązujących przepisów lub też w przypadkach wynikających z ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.

Opłaty roczne wnoszone są przez użytkowników wieczystych przez cały czas trwania użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Jednak w 2020 roku, z uwagi na stan pandemii SARS-CoV-2, do przyjętych zasad wprowadzono zmiany wynikające z tzw. „tarczy antykryzysowej” i termin wnoszenia opłat przedłużono do 31.01.2021r.

 Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dopuszczają również możliwość ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej, jednak nieprzekraczającego danego roku kalendarzowego, na wniosek użytkownika wieczystego, złożony nie później niż do dnia 15 marca każdego roku.

Z powyższego przywileju skorzystał 1 użytkownik wieczysty na kwotę 47.760,- zł,
a termin uiszczenia opłaty ustalono na 15 grudnia 2020r. W tym miejscu wskazać należy, że ustawa „covidowa” również w tym przypadku dopuściła wydłużony termin płatności do 31.01.2021r.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej wynoszącej od 0,3% do 3% ceny lub wartości nieruchomości, w zależności od celu na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, co określa przepis art. 72 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            W oparciu o powyższe przepisy na 2020 rok ustalono opłaty roczne w łącznej kwocie 435.887,52 zł i dotyczyły niżej wymienionych tytułów:

 1. prawa użytkowania i współużytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 55.849,08
 2. prawa użytkowania wieczystego i współużytkowania wieczystego przysługującego osobom prawnym  380.038,44 zł.

            Ustalone opłaty roczne są dochodem gminy, przy czym wpływy z tego tytułu mogą być mniejsze w związku ze skorzystaniem przez użytkowników wieczystych z możliwości udzielenia ustawowej 50% bonifikaty dla osób fizycznych będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Z bonifikaty skorzystać mogą również Spółdzielnie Mieszkaniowe dla swoich członków, spełniających kryteria o niskich dochodach i spełniających przesłanki udzielenia tej bonifikaty określone w art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Z bonifikaty wyżej opisanej korzystają zarówno osoby fizyczne jak i spółdzielnie mieszkaniowe po uprzednim złożeniu udokumentowanego wniosku i spełnieniu ustawowej przesłanki do udzielenia bonifikaty w danym roku.

W 2020r. z prawa do bonifikaty nie skorzystał żaden użytkownik wieczysty.

Grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste poddawane są ocenie w zakresie oszacowania ich wartości w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki do dokonania z urzędu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Opłata roczna podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Aktualizacji opłaty dokonuje burmistrz w formie „wypowiedzenia dotychczasowej opłaty i oferty nowej opłaty”.

Wszystkie nieruchomości gminne będące w użytkowaniu wieczystym były objęte aktualizacją w latach 2012/2015.

W celu rozpoznania stanu wartości nieruchomości na bazie dostępnych materiałów przeprowadzono rozpoznanie rynku nieruchomości i ustalono, iż wartości nieruchomości gruntowych nie uległy znacznemu zwiększeniu. Różnice w wartościach okazały się niewielkie, a tym samym nieuzasadnione z punktu widzenia wydatkowania środków finansowych niezbędnych na przeprowadzenie aktualizacji. 

Wobec powyższego uznano, iż przeprowadzenie w obecnym czasie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nie przyniosłoby dla gminy oczekiwanych wyników finansowych, a jednocześnie pozostawałoby w sprzeczności z ideą wspierania i niesienia pomocy przedsiębiorcom i mieszkańcom tut. miasta w okresie panującej pandemii
COVID 19.

Powyższe okoliczności przesądziły, iż w 2020 roku odstąpiono od zamiaru aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

 

 

Z M N I E J S Z E N I E  użytkowania wieczystego

 

W 2020 r. użytkowanie wieczyste zmniejszyło się:

 •  o pow. 0,0127 ha na skutek przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w myśl przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

W 2020r. zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości regulowały przepisy dwóch ustaw, tj. ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (j.t.
w Dz. U. z 2019 r. poz. 1314 ) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (j.t. w Dz.U. z 2020 r. poz. 139 z późn.zm).

 

W świetle przepisów ustawy  z dnia 29 lipca 2005r. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje w formie decyzji administracyjnej, na wniosek osoby uprawnionej. Wśród osób uprawnionych ustawodawca wymienia osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005r.  użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami oraz następców prawych tych osób. Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest zobowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu przekształcenia. Do ustalenia tej opłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

      Z przywołanych przepisów wynika, że cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości, na poczet ceny nieruchomości gruntowej zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości. Wartość nieruchomości, jako prawa własności oraz wartość prawa użytkowania wieczystego, określa rzeczoznawca majątkowy w formie operatu szacunkowego.

Jeżeli nie wcześniej niż w okresie ostatnich dwóch lata przed dniem złożenia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości była dokonana aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, do ustalenia opłaty za przekształcenia, przyjmuje się wartość nieruchomości określoną dla celów tej aktualizacji.

Zgodnie z przepisami art. 4 ust 7 pkt 2 oraz ust 11 ustawy z 2005 roku
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości organ właściwy do wydania decyzji może, za zgodą właściwej rady, udzielić bonifikaty
od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

Rada Miejska w Redzie uchwałą V/53/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., zmienionej uchwała z dnia 19 grudnia 2018r. określiła warunki udzielania bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Reda.

Na mocy w/w uchwały podmioty uprawnione otrzymały przywilej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z zastosowaniem bonifikaty. Wysokość bonifikaty określonej w uchwale została zróżnicowana w zależności od zagospodarowania
oraz przeznaczenia gruntów i co do zasady wynosiła od 30% – 70%. Została ona zróżnicowana w zależności od zagospodarowania oraz przeznaczenia gruntów i corocznie, począwszy od 2020 roku obniżana jest o 5 %. Oznacza to, że w 2020 roku bonifikata wyniosła od 25% - 65%.

Wyjątkiem od tej zasady objęto osoby fizyczne będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe, jeżeli wniosły jednorazowo opłatę za cały okres użytkowania wieczystego przyznając im bonifikatę w wysokości 90%.

Kwota równa udzielonej bonifikacie, po jej waloryzacji, podlega zwrotowi jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbędzie lub wykorzysta nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, spółdzielni mieszkaniowej
w przypadku ustanowienia odrębnej własności na rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości może być zapłacona jednorazowo lub rozłożona, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi
o okres krótszy niż 10 lat. Niespłacona część opłaty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.  Warunki rozłożenia opłaty na raty określa się w decyzji a wierzytelność gminy z tytułu niespłaconej części opłaty podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki.

            W okresie objętym niniejszą informacją, w oparciu o wyżej przywołane przepisy
z uwzględnieniem stawek bonifikaty ustalonych w/w uchwałą przeprowadzono
1 postępowanie, które zostało wszczęte w 2019r. a zakończyło się w 2020r. wydaniem pozytywnej decyzji, z zastosowaniem 70% bonifikaty.

            Z tytułu dokonanego przekształcenia opłatę ustalono na kwotę 1.683,- zł, która
została uiszczona jednorazowo.

            Z kolei przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. zakładały przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
z mocy prawa od 1 stycznia 2019 roku.

 

 

Jeżeli po dniu 1 stycznia 2019r. na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym zabudowanym na cele mieszkaniowe budynek mieszkalny zostanie oddany do użytkowania to prawo użytkowania wieczystego tego gruntu przekształca się w prawo własności gruntu
z dniem oddania budynku mieszkalnego do użytkowania.

W 2020r. żaden użytkownik wieczysty nie skorzystał z przekształcenia w wyżej opisanym trybie.

            Przepisy ww. ustawy stanowią, że z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz Gminy Miasto Reda opłatę, która jest równa wysokości opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, tj. w dniu 01.01.2019r. jest wnoszona przez okres 20 lat.

Opłatę generalnie wnosi się do dnia 31 marca każdego roku, przy czym opłatę należną za 2019r. należało wnieść do 29.02.2020r. a za 2020 rok z uwagi na stan pandemii SARS-CoV-2,  na bazie przepisów „tarczy antykryzysowej” przesunięto do 30.06.2020r.

Właściciel gruntu  w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłat może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty za cały okres (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty łącznej odpowiada iloczynowi opłaty oraz liczby lat pozostałych do upływu 20 letniego okresu.

            Stosownie do treści przepisu art. 9a ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego, właściwy organ:

- udziela ustawowej bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99% na rzecz
   podmiotów wymienionych w ustawie tj. osobom w stosunku do których orzeczono
   niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym opiekunom prawnym lub
   przedstawicielom ustawowym osób przed ukończeniem 16 roku życia, którym orzeczono
   niepełnosprawność, członkom rodzin wielodzietnych, inwalidom wojennym i wojskowym,
   kombatantom i ofiarom  represji i okresu powojennego oraz świadczeniobiorcom do
   ukończenia 18 roku, u których stwierdzono ciężkie, nieodwracalne upośledzenie albo
   chorobę nieuleczalną. Bonifikata 99% przysługuje  wyłącznie w przypadku gdy uprawnione
   osoby są właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych,

   służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób,

- może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych
    jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, stanowisk postojowych i garaży lub
    spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od tej opłaty na podstawie uchwały właściwej  
    rady.

            Działając na podstawie ustawowej delegacji zawartej w przepisach ustawy z dnia
20 lipca 2018r. Rada Miejska w Redzie, w uchwale z dnia 19 grudnia 2018r., zmienionej uchwałą z dnia 28 marca 2019r., wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu stanowiącego własność Gminy Miasto Reda, w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej, osobom fizycznym lub spółdzielniom mieszkaniowym, będącym:

- właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych,

- właścicielami stanowisk postojowych lub garaży.

W uchwale ustalono, iż w przypadku wniesienia opłaty jednorazowo do końca 2019 roku bonifikata wynosiła 70%. W każdym następnym roku, poczynając od 2020 roku wysokość bonifikaty zostaje corocznie obniżona o 5%. Oznacza to, że w 2020r. bonifikata wyniosła 65%.

            W okresie objętym niniejszą informacją  z przywileju zapłaty opłaty jednorazowo,
skorzystało łącznie 9 właścicieli, w tym z zastosowaniem 99% bonifikaty 1 właściciel, natomiast z zastosowaniem 65% - 8 właścicieli - wniesiona opłata jednorazowa wyniosła łącznie 3.277,38 zł.

 

II. UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH

 

Gmina Miasto Reda jest właścicielem jednej spółki komunalnej, a w dwóch spółkach posiada udziały. Do spółek tych należą:

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni, w którym tut. Gmina posiada 156507 udziałów po 150 zł każdy o wartości 23.476.050,- zł, co stanowi 8,4% w sumie udziałów i 7,6 %  udziału w kapitale zakładowego Spółki,
 • EKO Dolina Spółka z o.o. w Łężycach, w której tut. Gmina  posiada 7408 udziałów po 100 zł każdy o wartości 740.800 zł, co stanowi 3,31 % całości kapitału zakładowego Spółki,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo – Komunalnym „Koksik” Spółka z o.o.
  w Redzie posiada 4656  udziałów po 500 zł każdy o wartości 2.328.000 zł, co stanowi 100 % całości kapitału zakładowego Spółki.

W 2020r. Gmina Miasto Reda zbyła na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 25005 udziałów w celu ich umorzenia.

Łączna wartość księgowa udziałów na dzień 31.12.2020r. wyniosła 26.544.850 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła

Honorata Ignacek

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zał. 15 Odpłatne uż. wieczyste os. praw..xls (XLS, 61.00Kb) 2021-07-23 07:26:35 93 razy
2 zał. 16 Odpłatne wspłżytkowanie wieczyste os. fiz..xls (XLS, 33.00Kb) 2021-07-23 07:26:35 102 razy
3 zał. 10 użytkowanie wieczyste Gminy na grincie Skarbu Państwa.xlsx (XLSX, 13.44Kb) 2021-07-23 07:26:23 98 razy
4 zał. 11 Odpłatne współużytkowanie wiecz. os. fiz. i praw..xls (XLS, 34.50Kb) 2021-07-23 07:26:23 100 razy
5 Zał. 12 Nieodpłatne uż. wieczyste os. fiz..xls (XLS, 34.00Kb) 2021-07-23 07:26:23 97 razy
6 zał. 13 Odpłatne uż. wieczyste os. fiz..xls (XLS, 36.00Kb) 2021-07-23 07:26:23 100 razy
7 zał. 14 Nieodpłatne uz. wieczyste os. praw..xls (XLS, 33.50Kb) 2021-07-23 07:26:23 100 razy
8 zał. 5 - Do wykorzystania i zagospodarowania.xls (XLS, 55.00Kb) 2021-07-23 07:26:02 100 razy
9 zał. 6 - Drogi powiatowe.xls (XLS, 38.50Kb) 2021-07-23 07:26:02 100 razy
10 zał. 7 - Ciągi piesze i projektowane drogi.xls (XLS, 89.00Kb) 2021-07-23 07:26:02 103 razy
11 zał. 8 - Drogi gminne.xls (XLS, 173.00Kb) 2021-07-23 07:26:02 98 razy
12 zał. 9 - Gmina w udziale z innymi podmiotami.xls (XLS, 37.00Kb) 2021-07-23 07:26:02 101 razy
13 informacja z mienia za 2020.doc (DOC, 184.00Kb) 2021-07-23 07:25:43 110 razy
14 zał. 1 - Zieleń, rowy.xls (XLS, 48.50Kb) 2021-07-23 07:25:43 102 razy
15 zał. 2 - Pod infrastrukturą techniczną.xls (XLS, 37.00Kb) 2021-07-23 07:25:43 97 razy
16 zał. 3 - Budynki komunalne i lokale mieszkalne.xls (XLS, 29.00Kb) 2021-07-23 07:25:43 114 razy
17 zał. 4 - Trwały zarząd, posiadanie.xls (XLS, 35.00Kb) 2021-07-23 07:25:43 98 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Lubner 23-07-2021 07:25:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Lubner 23-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lubner 23-07-2021 07:26:35