Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Statut określa zasady działania, tryb wyboru członków oraz cele i zadania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie zwanej dalej Radą.

 

§ 2

 1. Rada składa się z 21 młodzieżowych radnych.
 2. Kadencja Rady trwa rok, licząc od dnia odbycia się pierwszej sesji Rady.
 3. Radni sprawują swój mandat do dnia objęcia mandatu przez radnych kolejnej kadencji.
 4. Rada jest wyrazicielem woli dzieci i młodzieży zamieszkujących miasto Reda.

 

§ 3

 1. Rada jest organem doradczym organów samorządowych miasta Redy.
 2. Burmistrz Miasta i Rada miejska mogą zasięgać opinii Rady we wszystkich sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, funkcjonowania placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych miasta Redy.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I  ZADANIA RADY

 

§ 4

Do zakresu działania Rady należą wszystkie sprawy dotyczące dzieci i młodzieży miasta Redy.

 

§ 5

Celem działania Rady jest w szczególności :

 1. upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w danym środowisku,
 2. kształtowanie poczucia odpowiedzialności w zakresie spraw dotyczących samorządu lokalnego,
 3. zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie kształtowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia,
 4. kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień,
 5. prowadzenie wśród młodzieży kampanii informacyjnej na temat swojej roli w samorządzie oraz o funkcjonowaniu samorządu lokalnego,
 6. reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych i pozarządowych,
 7. współpraca z samorządami uczniowskimi, radami szkół i instytucjami kultury i sportu,
 8. działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia,
 9. nawiązywanie współpracy z samorządowymi organizacjami młodzieżowymi innych gmin.

 

§ 6

Rada realizuje swoje cele poprzez :

 1. inicjowanie działań dotyczących młodzieży w mieście,
 2. nawiązywanie współpracy z samorządowymi organizacjami młodzieżowymi innych gmin oraz z zagranicznymi organizacjami tego typu,
 3. współorganizowanie imprez kulturalnych, sportowych i spotkań młodzieżowych,
 4. koordynację i inspirację inicjatyw ludzi młodych,
 5. decydowanie o ewentualnych wydatkach Młodzieżowej Rady,
 6. opiniowanie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady,
 7. prowadzenie działań upowszechniających ideę samorządności wśród młodzieży oraz efektywne wykorzystywanie uprawnień statutowych w odniesieniu do konsultacyjnego charakteru Rady,
 8. zgłoszenie wniosku o podjęciu inicjatywy uchwałodawczej:
 1. wniosek taki Przewodniczący Młodzieżowej Rady kieruje do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Redzie,
 2. wniosek zawiera treść uchwały podjętej przez Młodzieżową Radę wraz z uzasadnieniem.

 

§ 7

 1. Członkowie Rady przez cały okres swojej kadencji powinni utrzymywać stały kontakt z młodzieżą i przedstawiać ich uwagi i propozycje na forum Rady.
 2. Radny Młodzieżowej Rady ma obowiązek:
 1. przestrzegać Statutu oraz uchwał Rady;
 2. czynnie brać udział w pracach  Rady i komisji, których jest członkiem, w tym uczestniczyć w sesjach Rady;
 3. informować wyborców o działalności Rady;
 4. wykonywać uchwały Młodzieżowej Rady.
 1. Członkowie Rady za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia, ani diet.
 2. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z kandydowaniem do organów samorządu terytorialnego oraz innych młodzieżowych rad gmin i miast.
 3. Członkiem Rady nie może być osoba wchodząca w skład partii politycznej lub organizacji związanej z partią polityczną.
 4. Rada Miejska w Redzie dokonuje wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady spośród kandydatur wskazanych przez Młodzieżową Radę.
 5. Zadaniem opiekuna Rady jest w szczególności zapewnienie Radzie wsparcia merytorycznego oraz warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji pomiędzy Radą a Radą Miejską w Redzie i Urzędem Miejskim w Redzie.

 

§ 8

 1. Środki finansowe zapewniające realizację celów statutowych Rady pochodzą z budżetu Rady Miejskiej w Redzie.
 2. W celu zapewnienia realizacji celów i zadań określonych w statucie Rada może współpracować z jednostkami organizacyjnymi Urzędu i osobami spoza organów samorządowych, w szczególności korzystając z ich wiedzy, pomocy technicznej lub wsparcia finansowego, na zasadach zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Członkowi Młodzieżowej Rady biorącemu udział w posiedzeniach tejże lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on Młodzieżową Radę, a w przypadku niepełnoletniego członka młodzieżowej rady gminy - także jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, zwraca się, na jego wniosek, koszty przejazdu na terenie kraju związane z udziałem w posiedzeniu Młodzieżowej Rady lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on młodzieżową radę gminy, na podstawie dokumentów, w szczególności rachunków, faktur lub biletów, potwierdzających poniesione wydatki lub informacji o wysokości poniesionych kosztów przejazdu samochodem.
 4. Delegowania młodzieżowego radnego do reprezentowania Rady dokonuje Przewodniczący Rady, a pisemna delegacja wraz z wnioskiem o zwrot oraz przedstawionymi dokumentami o poniesionych kosztach dojazdu składa się do Biura Rady Miejskiej w Redzie.
 5. Zwrot poniesionych kosztów dojazdów dokonuje się na konto młodzieżowego radnego lub jego opiekuna, a oświadczenie z numerem konta stanowi załącznik do wniosku o zwrot poniesionych kosztów dojazdu.

 

ROZDZIAŁ III

WYBORY DO RADY

 

§ 9

 1. Wybory do Rady są tajne, równe, powszechne i bezpośrednie.
 2. Członkiem Rady może zostać uczeń, który jest mieszkańcem Gminy Miasta Redy i według stanu na dzień przeprowadzania wyborów  ukończył 13 lat i nie ukończył wieku 18  lat.
 3. Czynne prawo wyborcze do Rady przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Redy będącym według stanu na dzień przeprowadzania wyborów ukończyli 7 lat i nie ukończyli 18 lat.
 4. Fakt zamieszkania  w Redzie stwierdza się na podstawie zapisów widniejących w legitymacji szkolnej.

 

 

§ 10

 1. Gmina Miasta Redy dzieli się na okręgi wyborcze, którymi są szkoły podstawowe i ponadpodstawowe znajdujące się na terenie Gminy Miasta Redy (okręgi szkolne) oraz jeden okręg skupiający młodzież zamieszkującą na terenie Gminy Miasta Redy uczęszczającą do placówek oświatowych funkcjonujących w innych gminach (okręg pozaszkolny). Liczbę radnych w poszczególnych okręgach określa załącznik nr 1.
 2. Osobami uprawnionymi do kandydowania na radnych oraz do głosowania w okręgach, którymi są szkoły, są uczniowie tych szkół.
 3. Uprawnionymi do kandydowania na radnych oraz do głosowania w okręgu pozaszkolnym są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Redy uczęszczające do szkół funkcjonujących w innych gminach.

 

 

§ 11

 1. Wybory przeprowadza Miejska Komisja Wyborcza powoływana przez komisję właściwą do spraw oświaty Rady Miejskiej w Redzie przy pomocy Koordynatorów.  
 2. W okręgach szkolnych Miejska Komisja Wyborcza wyznacza w każdej szkole, spośród pracowników dydaktycznych placówki, jednego Koordynatora do spraw przeprowadzania wyborów (Koordynator).
 3. Dyrektorzy szkół podstawowych oraz szkół średnich zgłaszają Miejskiej Komisji Wyborczej kandydatów na  Koordynatorów najpóźniej w terminie 14 dni przed upływem kadencji Rady.
 4. W okręgu pozaszkolnym funkcję Koordynatora pełni osoba wyznaczona przez Miejską Komisję Wyborczą spośród pracowników miejskich jednostek organizacyjnych.
 5. Miejska Komisja Wyborcza nadzoruje przebieg kampanii wyborczej, czuwa nad prawidłowym przebiegiem wyborów, ustala ostateczny wynik wyborów, oraz rozpatruje odwołania dotyczące odmowy rejestracji kandydatów.
 6. Miejska Komisja Wyborcza rozpatruje odwołania, o których mowa w §13 ust. 4, na posiedzeniach w składzie co najmniej trzech osób.
 7. Wszelkie decyzje Miejskiej Komisji Wyborczej zapadają zwykłą większością głosów.
 8. Miejska Komisja Wyborcza spośród swojego składu wybiera Przewodniczącego.
 9. Miejska Komisja Wyborcza rozwiązuje się po ostatecznym ustaleniu wyników wyborów.

 

§12

 1. Wybory odbywają się raz w roku, w terminie nie późniejszym niż dwa miesiące od upływu kadencji Rady.
 2. Miejska Komisja Wyborcza ustawa termin przeprowadzenia wyborów i podaje go do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez rozwieszenie plakatów w szkołach na terenie Gminy Miasta Redy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Redzie.  
 3. Podając datę przeprowadzenia wyborów, Miejska Komisja Wyborcza wskazuje termin, do którego należy dokonywać rejestracji kandydatów na radnych.
 4. Termin, o którym mowa w ust. 3 nie może być krótszy niż 14 dni, licząc od daty podania do publicznej wiadomości informacji o terminie przeprowadzenia wyborów.

 

§13

 1. Kandydat na członka Młodzieżowej Rady powinien zebrać podpisy poparcia jego kandydatury od co najmniej 20 uczniów uprawnionych do głosowania w wyborach (lista poparcia). Lista poparcia musi zawierać: imię/imiona i nazwisko kandydata; imiona i nazwiska osób popierających wraz ze wskazaniem szkoły i klasy, do której uczęszczają, jak również podpisy osób popierających.
 2. Zgłoszenie kandydata wraz z listą poparcia składa się Koordynatorowi właściwemu dla okręgu wyborczego, w którym kandydat zamierza ubiegać się o mandat, w terminie rejestracji kandydatów, o którym mowa w §12 ust. 3 i 4.
 3. Koordynator dokonuje weryfikacji zgłoszeń kandydatów. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zgłoszeniu, które powodują brak uzyskania przez kandydata wymaganej liczby podpisów poparcia, Koordynator zwraca listę poparcia kandydatowi i pozostawia mu 1 dzień na uzupełnienie listy. W razie nie dotrzymania tego terminu, Koordynator odmawia rejestracji kandydata.
 4. Niezarejestrowanemu kandydatowi przysługuje odwołanie, które należy złożyć do Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie 1 dnia od otrzymania decyzji o odmowie rejestracji.
 5. Odwołanie rozpatruje Miejska Komisja Wyborcza w ciągu 1 dnia. Jej decyzja w tym wypadku jest ostateczna.
 6. O zarejestrowaniu lub odmowie zarejestrowania kandydata Miejska Komisja Wyborcza informuje zainteresowanego w terminie 5 dni przed datą wyborów.
 1. Listy zarejestrowanych kandydatów zawierające ich imię/imiona, nazwisko i przynależność  klasową podlegają niezwłocznemu podaniu do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez rozwieszenie plakatów w szkołach na terenie Gminy Miasta Redy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Redzie. 

 

§14

 1. Kampania wyborcza kandydata na młodzieżowego radnego rozpoczyna się wraz z otrzymaniem informacji o zarejestrowaniu jego kandydatury.
 2. Kampania wyborcza kończy się najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem głosowania.

 

§15

 1. Wybór członków Rady następuje w głosowaniu tajnym poprzez oddanie głosu na karcie do głosowania.
 2. Głosowanie odbywa się w lokalach wyborczych udostępnianych przez dyrektorów szkół (w okręgach szkolnych) lub Burmistrza Miasta Redy (w okręgu pozaszkolnym), wyposażonych w urnę wyborczą.
 3. Karty do głosowania przygotowuje Miejska Komisja Wyborcza przy udziale Koordynatorów.
 4. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje jedną kartę do głosowania po uprzednim okazaniu legitymacji szkolnej. Uczeń kwituje odbiór karty poprzez podpisanie listy nazwisk.
 5. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X obok nazwiska jednego z kandydatów.
 6. Głosy, na których umieszczono więcej niż jeden znak X, jak również te, na których nie postawiono żadnego znaku X, uważa się za głosy nieważne.

 

§16

 1. Po zakończeniu głosowania Koordynator w obecności co najmniej dwóch przedstawicieli samorządu uczniowskiego (w okręgach szkolnych) lub w obecności co najmniej dwóch pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (w okręgu pozaszkolnym) otwiera urnę i przelicza głosy.
 2. Przelicza się  liczbę kart wyjętych z urny i wpisuje się do protokołu.
 3. Następnie ustala się liczbę kart ważnych i nieważnych, z zaznaczeniem że za nieważną uważa się kartę przedartą lub fałszywą.
 4. Przelicza się głosy oddane na poszczególnych kandydatów.
 5. Następnie wpisuje się do protokołu liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
 6. Sporządzone protokoły podpisane przez Koordynatora i osoby uczestniczące w ustaleniu wyniku głosowania trafiają do Miejskiej Komisji Wyborczej.
 7. Komisja po otrzymaniu wszystkich protokołów dokonuje ich sprawdzenia.
 8. Komisja sporządza  protokół zbiorczy z głosowania w szkołach (załącznik 2).
 9. Tak sporządzony protokół zostaje podpisany przez członków Komisji i staje się oficjalnym protokołem wyników wyborów. Należy go podać do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez rozwieszenie plakatów w szkołach na terenie Gminy Miasta Redy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Redzie, najpóźniej 2 dni po dniu wyborów.

 

§17

 1. Mandaty otrzymują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów w danym okręgu wyborczym.
 2. Jeżeli nie będzie możliwe obsadzenie mandatów w danym okręgu wyborczym w trybie określonym w ust. 1 ze względu na to, że dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, o obsadzeniu mandatów decyduje losowanie przeprowadzone przez Miejską Komisję Wyborczą.
 3. Ogłoszenia wyników wyborów dokonuje Miejska Komisja Wyborcza na stronie internetowej Urzędu Miasta, na piśmie w obrębie  placówek  szkolnych oraz powiadamia kandydata o wyborze.

 

§18

 1. Każdy z kandydatów ma prawo do odwołania się od decyzji Miejskiej Komisji Wyborczej co do wyników wyborów ze względu na zaistniałe podczas głosowania lub liczenia głosów nieprawidłowości.
 2. Odwołanie powinno mieć formę pisemną i dostarczone do Miejskiej Komisji w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników wyborów.
 3. Miejska Komisja Wyborcza w ciągu 2 dni od otrzymania odwołania ma obowiązek je rozpatrzyć i swoje rozstrzygnięcie umotywować na piśmie.
 4. W razie uwzględnienia odwołania Miejska Komisja Wyborcza może zarządzić powtórzenie wyborów w danym okręgu wyborczym.

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY RADY

 

§ 19

 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego. Przewodniczący zawiadamia Radnych oraz opiekuna o terminie i miejscu zwołania sesji najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 2. Sesje nie mogą być zwoływane w czasie ferii szkolnych oraz wakacji.
 3. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady każdy młodzieżowy radny odbiera akt powołania z rąk Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.

 

§ 20

  1. Wygaśnięcie mandatu w czasie trwania kadencji stwierdza Rada.
  2. Wygaśnięcie może nastąpić w razie :

a) złożenia Przewodniczącemu na piśmie oświadczenia o zrzeczeniu się mandatu,

b) zaistnienia losowych przypadków nie pozwalających na fizyczne pełnienie mandatu,

c) nadmiernej absencji wynoszącej co najmniej 3 spotkania (nie dotyczy nieobecności usprawiedliwionej u Przewodniczącego lub Opiekuna Rady).

3. W razie wygaśnięcia mandatu w czasie kadencji do okresu 3 miesięcy przed jej zakończeniem mandat przypadnie kolejnej osobie, która w wyrobach uzyskała w danym okręgu największą liczbę głosów i która zgadza się na objęcie mandatu.

 1. W razie wygaśnięcia mandatu w okresie 3 miesięcy do dnia kolejnych wyborów mandat pozostaje nie obsadzony.
 2. W przypadku gdy w okresie pełnienia funkcji radnego, radny ukończy 18 lat, mandat radnego sprawowany jest do ukończenia kadencji Rady.

 

 

§ 21

 1. Podstawowym obowiązkiem młodzieżowego radnego jest udział w sesjach Rady.
 2. Rada obraduje co najmniej raz na 60 dni, za wyjątkiem miesięcy lipca i sierpnia (chyba, że sama postanowi inaczej).
 3. Na wniosek Przewodniczącego Rady lub 2/3 jej składu zwołuje się nadzwyczajną sesję.
 4. Miejsce obrad wskazuje zawsze w zawiadomieniu Przewodniczący Rady.

 

§ 22

 1. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej określonego w statucie składu, w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy statutu stanowią inaczej.
 2. Rada może powoływać doraźne komisje problemowe spośród swojego grona, ustalając skład komisji i przedmiot jej działania.

 

 

§ 23

 1. Prezydium Rady składa się z Przewodniczącego Rady, z jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady i członków Prezydium następuje w głosowaniu tajnym  przeprowadzonym przez komisję skrutacyjną w osobach 2 radnych nie kandydujących do funkcji w Prezydium  oraz Opiekuna Rady.
 3. Odwołanie Przewodniczącego Rady lub poszczególnych członków Prezydium odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością statutowej liczby radnych, na wniosek co najmniej siedmiu radnych.
 4. Odwołany członek Prezydium pełni obowiązki do czasu wyboru nowego członka Prezydium.
 5. Prezydium ustępującej kadencji pełni obowiązki do czasu powołania Prezydium kolejnej kadencji.

 

§ 24

 1. Do zadań Przewodniczącego Rady lub w razie niemożności sprawowania przez niego tej funkcji do zadań Wiceprzewodniczącego należą :

a) prowadzenie obrad,

b) proponowanie porządku obrad sesji,

c) realizowanie uchwał Rady,

d) reprezentowanie Rady na zewnątrz,

e)utrzymywanie ścisłego kontaktu z organami samorządowymi miasta i Miejską Komisją.

 1. Do zadań sekretarza należą :

a) sporządzanie protokołu z sesji Rady,

b) prowadzenie dokumentacji Rady.

 

§ 25

 1. Każdy młodzieżowy radny ma prawo na forum Rady zgłaszać uwagi do tematów przedstawionych do konsultacji przez organy miasta.
 2. Uwagi te, jeżeli zostaną zaakceptowane przez Radę, znajdą swoje odzwierciedlenie w protokole końcowym sesji.
 3. Przewodniczący lub osoba wyznaczona przez Radę składa sprawozdanie z dyskusji i przedstawia wyżej wymieniony protokół odpowiedniej komisji Rady Miejskiej w Redzie i Burmistrzowi Miasta.

 

§ 26

1. Rada dyskutuje treść i uchwala uchwały w sprawach dotyczących problemów dzieci i młodzieży miasta Redy.

2. Rada wysłuchuje opinii samorządów uczniowskich danej szkoły przedstawianą przez młodzieżowego radnego z danej placówki lub przez przewodniczącego tegoż samorządu bądź jego zastępcę.  

3. Grupa co najmniej 3 młodzieżowych radnych lub komisja doraźna ma prawo do zgłaszania projektów uchwał, przedstawiając je na piśmie Przewodniczącemu.

4. Prezydium decyduje o umieszczeniu projektu w porządku obrad. W razie wątpliwości decyduje o umieszczeniu tegoż cała Rada na najbliższej sesji.

 

§ 27

 1. Uchwała Rady powinna zawierać :

a) datę i tytuł,

b) treść właściwą,

c) sposób wykonania,

d) uzasadnienie.

 1. Uchwałom nadaje się numer sesji i numer uchwały.
 2. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady.
 1. Oryginał uchwał ewidencjonuje opiekun Rady, a przechowuje się je wraz z protokołem końcowym sesji w biurze Rady Miejskiej w Redzie.

 

§ 28

 1. Po uchwaleniu uchwały Rada przedkłada ją opiekunowi Rady i za jego pośrednictwem Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Redzie i zainteresowanym radnym.
 2. Za zgodą Przewodniczącego Rady Miejskiej w Redzie treść uchwały i jej uzasadnienie może przedstawić Przewodniczący Rady lub jego zastępca na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Redzie.

 

§ 29

Przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona może za zgodą Przewodniczącego Rady Miejskiej  w  Redzie  zabrać  głos na sesji Rady Miejskiej w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 30

Dokumentacja  Rady po  zakończeniu  jej  kadencji  trafia  do  archiwizacji  w  Biurze Rady Miejskiej w Redzie.

 

§ 31

Wszelkie zmiany w statucie następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH I LICZBA MANDATÓW

 

Okręg nr 1 SP 2 – 3 mandaty    

Okręg nr 2 SP 3 – 3 mandaty

Okręg nr 3 SP 4 – 3 mandaty

Okręg nr 4 SP 5 – 3 mandaty

Okręg nr 5 SP 6 – 3 mandaty

Okręg nr 6 ZSP Reda – 2 mandaty

Okręg nr 7 - reprezentanci młodzieży uczący się w szkołach średnich – 4 mandaty

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 14-01-2022 11:31:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Kamiński 14-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 14-01-2022 11:31:47