Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr OK.4.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 3 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 oraz art. 13  ustawy z dnia24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na rok 2022.

 

§ 2

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

 

§ 3

Oferty należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

 

§ 4

 Warunki konkursu oraz rodzaj zadań publicznych wspieranych w realizacji określa
załącznik otwartego konkursu ofert.

                                                                         § 5

Otwarty konkurs ofert ogłaszany jest przez  Burmistrza Miasta Redy w:

1/ Biuletynie Informacji Publicznej,

2/ na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie.

3/ na stronie internetowej: www.reda.pl

§ 6

Komisja do spraw oceny ofert złożonych przez organizacje, powoływana jest zarządzeniem Burmistrza Miasta Redy.

§ 7

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.reda.pl  i na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Miasta.

 

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty i Spraw Społecznych.

  

   § 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 03-02-2022 16:34:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Grzymkowski 03-02-2022
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 03-02-2022 16:34:00