Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Redzie przy ul. Łąkowej 36.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Burmistrz Miasta Redy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Redzie przy ul. Łąkowej 36.

 

 1. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. )posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej lub przedszkolu, wchodzących w skład zespołu
 2. )ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 3. )posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 4. )uzyskał:
 1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni
 • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
 1. )spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. )ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 3. )nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
 4. )nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. )nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 6. )nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.),
 7. )w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 1. Stanowisko dyrektora zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa i publiczne przedszkole albo przedszkola, z wyjątkiem zespołu w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa specjalna lub publiczne przedszkole specjalne albo przedszkola  specjalne, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
 1. )posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej oraz
 2. )spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-11.
 1. Stanowisko dyrektora w zespole publicznych placówek może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany:
 1. )zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 2. )zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt. 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
 3. )urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 854),

spełniający wymagania określone w ust. 1 z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 1. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. )posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. )posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
 3. )posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 4. )nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 5. )spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

 

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Redzie,

(Jeżeli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki w formie multimedialnej, zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację oprócz pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną);

 1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela  albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
 • stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej

nauczycielem,

 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
 • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.)
 5. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 1633) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 6.  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela,
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 8. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Redzie” w terminie do dnia 17 maja 2022 r. do godziny 10.00, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Redzie lub pocztą na adres: Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84 - 240 Reda. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta w Redzie.

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

 

Konkurs, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Redy. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Klauzula informacyjna, zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016), stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie.

 

 

 

z up. Burmistrza Miasta

mgr Łukasz Kamiński

Zastępca Burmistrza

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 

Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem konkursowym na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Redzie przy ul. Łąkowej 36 jest Burmistrz Miasta Redy, z siedzibą w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

 • Listownie na adres siedziby administratora: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33
 • e-mailem: sekretariat@reda.pl lub telefonicznie: (58) 678 80 23

 

Inspektor ochrony danych - IOD

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Miasta w Redzie, w tym realizacji Państwa praw, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Burmistrza Miasta Redy inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:

 • Listownie na adres siedziby administratora: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33
 • e-mailem: iod@reda.pl lub telefonicznie: (58) 678 80 46

 

Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania związanego z postepowaniem konkursowym na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Redzie przy ul. Łąkowej 36.

Podstawę prawna przetwarzania  Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c „RODO", art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1428).

 

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Urząd Miasta w Redzie zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone, w związku z postępowaniem konkursowym na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Redzie przy ul. Łąkowej 36, będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Przysługujące Państwu uprawnienia

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z postępowaniem konkursowym na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Redzie przy ul. Łąkowej 36 przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do tego, aby uczestniczyć w postepowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Redzie przy ul. Łąkowej 36.

 

 

 

z up. Burmistrza Miasta

mgr Łukasz Kamiński

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zatwierdzenie konkursu.pdf (PDF, 433.14Kb) 2022-06-02 12:23:53 79 razy
2 Ogłoszenie o konkursie.doc (DOC, 67.50Kb) 2022-04-27 08:54:10 59 razy
3 Ogłoszenie o konkursie.pdf (PDF, 1.71Mb) 2022-04-27 08:54:10 57 razy
4 Klauzula informacyjna.docx (DOCX, 19.44Kb) 2022-04-27 08:54:10 55 razy
5 Klauzula informacyjna.pdf (PDF, 647.22Kb) 2022-04-27 08:54:10 52 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Lubner 27-04-2022 08:54:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Lubner 27-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lubner 02-06-2022 12:23:53