Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr GN.16.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych, nieograniczonych na dzierżawę gruntu pod stanowiska handlowe oznaczone jako: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, zlokalizowane na gminnej nieruchomości, położonej w Redzie przy ulicy Gniewowskiej

Na podstawie
- art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559)
- uchwały Rady Miejskiej w Redzie nr LII/529/2014 z dnia 8 października 2014 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Reda na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony,
- zarządzenia Burmistrza Miasta Redy Nr GN.50.2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Reda,
zarządzam,  co następuje:
1. § 1. 1. Ogłaszam przetargi ustne, nieograniczone na dzierżawę gruntu pod stanowiska handlowe        
oznaczone jako: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, zlokalizowane na gminnej nieruchomości oznaczonej numerem  1183 (obręb1) o łącznej powierzchni 2,6116 ha, położonej w Redzie przy ulicy Gniewowskiej, wpisanej w księdze wieczystej KW nr GD1W/00039416/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.
2. Na wyżej opisanej nieruchomości, wzdłuż ogrodzenia cmentarza, wyodrębniono teren pod 5 stanowisk, przeznaczony do dzierżawy na cele handlowe (handel zniczami, kwiatami, artykułami ogrodniczymi itp.) i oznaczono jako:
1) grunt pod stanowisko nr 1 o pow. 15 m2,
2) grunt pod stanowisko nr 2 o pow. 17 m2,
3) grunt pod stanowisko nr 3 o pow. 21 m2,
4) grunt pod stanowisko nr 4 o pow. 21 m2,
5) grunt pod stanowisko nr 5 o pow. 25 m2.
Grunt pod każde stanowisko stanowi odrębny przedmiot przetargu.
3. Teren pod stanowiska handlowe nie jest uzbrojony i wyposażony w żadne media, jest natomiast utwardzony kostką brukową.
4. Wyżej opisane grunty pod stanowiska handlowe przeznacza się do dzierżawy na okres do 5 lat każde.
5. Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za dzierżawę gruntu pod każde stanowisko wynosi:           
          2,88 zł netto za m2 powierzchni gruntu.
6. Wysokość wadium - 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) za grunt pod 1 stanowisko.
7. Data i godzina przetargów: 22 czerwca 2022 r. od  godz. 1000, począwszy od gruntu pod stanowisko nr 1 i kolejno do stanowiska nr 5.
8. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, pokój nr 110.
9. O postąpieniu w licytacji decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1,- zł. Wysokość stawki czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu będzie stanowiła podstawę do naliczenia miesięcznego czynszu dzierżawnego.
10. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego
pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej
ceny wywoławcze stawki czynszu.
Dzierżawcą gruntu pod stanowisko handlowe zostanie osoba, która zaoferuje najkorzystniejszą stawkę
czynszu  netto za m2 powierzchni dzierżawionego gruntu.
11. Do ustalonego czynszu za dzierżawę stanowiska doliczony zostanie podatek od towarów i usług
w wysokości ustalonej przepisami prawa.
12. Opłatę z tytułu dzierżawy należy wnosić co miesiąc na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Redzie nr: 70 1160 2202 0000 0002 5073 9597 Bank Millennium SA. Precyzyjny termin wnoszenia opłat zostanie określony w umowach.
13. Stawka opłaty za dzierżawę gruntu pod stanowiska handlowe podlegać będzie rewaloryzacji jeden raz w roku z zastosowaniem średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS  w sprawie wskaźnika wzrosty cen towarów i usług konsumpcyjnych.
14. Zmiana czynszu następować będzie nie później niż do dnia 31 marca każdego roku, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia każdego roku, bez odrębnego zawiadomienia oraz bez potrzeby zmiany umowy. Podstawą każdorazowej waloryzacji będzie stawka czynszu obowiązująca w ostatnim, przed datą waloryzacji, okresie rozliczeniowym. W przypadku gdy wskaźnik, o którym mowa powyżej będzie ujemny, stawka opłaty za dzierżawę gruntu pod stanowiska handlowe na kolejny rok pozostanie niezmieniona.
15. Oprócz miesięcznej opłaty (czynszu dzierżawnego) Dzierżawca będzie pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy oraz ponosić będzie należne zobowiązania publiczne, w tym podatek od nieruchomości.
16. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, w terminie do dnia 17 czerwca 2022r. wadium w wysokości 300,- zł (za grunt pod każde stanowisko handlowe) na konto w Banku Millennium
66 1160 2202 0000 0002 5073 9669. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
§ 2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa w składzie:
1) P. Honorata Ignacek – Przewodnicząca Komisji
2) P. Marlena Ziółkowska - z-ca Przewodniczącej Komisji
3) P. Małgorzata Kwiecień - Członek
4) P. Hanna Dziubek-Lechowska – Członek
5) P. Agnieszka Dybicz - Członek.
§ 3. Burmistrz Miasta Redy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
§ 4. Ogłoszenie o przetargu podane zostanie do publicznej wiadomości: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Redzie, w dzienniku www.przetargi-gctrader.pl, w dzienniku otoprzetargi.pl wpisanymi do Rejestru Dzienników i Czasopism oraz podlega publikacji na stronie internetowej i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu .
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Redy.
 

Burmistrz Miasta Redy


Krzysztof Krzemiński

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 GN.16.2022.pdf (PDF, 293.49Kb) 2022-05-30 15:30:41 45 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Krauze-Maślankowska 30-05-2022 15:30:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Honorata Ignacek 30-05-2022
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Krauze-Maślankowska 30-05-2022 15:30:41