Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta Redy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o konkursie - Podinspektor / Specjalista ds. projektów i programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych, zagranicznych lub krajowych, w Referacie Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta w Redzie

 

OR.2110.2.2022

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Podinspektor / Specjalista ds. projektów i programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych, zagranicznych lub krajowych, w Referacie Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta w Redzie.

 

 1. Wymagania niezbędne, jakie powinni spełnić kandydaci:

 1. posiadać obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530);

 2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 3. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

 4. mieć nieposzlakowaną opinię;

 5. posiadać wykształcenie wyższe (I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym);

 6. posiadać co najmniej 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku (w zakresie zagadnień objętych konkursem);

 7. staranność i wnikliwość w przygotowaniu i kompletowaniu dokumentacji;

 8. zdolność do pracy nad kilkoma projektami równocześnie i umiejętność oceny priorytetów;

 9. znajomość przepisów prawa w szczególności w zakresie: gospodarowania środkami unijnymi i pozabudżetowymi, zamówień publicznych, o samorządzie gminnym, finansów publicznych, postępowania administracyjnego.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i aplikacji internetowych oraz programów środowiska MS Windows (Excel, Word);

 2. predyspozycje: samodzielność, komunikatywność, kreatywność, skrupulatność, bezstronność, umiejętność zarządzania czasem pracy,

 3. umiejętność radzenia sobie ze stresem i umiejętność pracy w zespole;

 4. umiejętność myślenia analitycznego;

 5. umiejętność wyciągania wniosków, stosowania prawa;

 6. wysoka kultura osobista

 

3. Zakres zadań wykonywanych na podanych stanowisku

  1. przygotowywanie i składanie dokumentacji aplikacyjnej związanej z pozyskiwaniem funduszy unijnych, z programów i innych źródeł;

  2. rozliczanie środków pomocowych;

  3. prowadzenie ewidencji złożonych wniosków, raportowanie, rozliczanie i sporządzanie sprawozdań;

  4. bieżący monitoring programów w celu pozyskiwania dodatkowych możliwości finansowych, zapoznawanie się z wytycznymi, i ich przedstawianie;

  5. merytoryczne przygotowanie do wnioskowania, realizacji i utrzymania trwałości projektów do okresu programowania 2021-2027;

  6. współpraca z samorządem województwa, powiatu, i innymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami partnerskimi w zakresie pozyskiwania i współrealizacji zadań ze środków funduszy unijnych i pozabudżetowych;

  7. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań;

  8. współpraca w realizacji zadań dotyczących zamówień publicznych,

  9. archiwizacja dokumentacji Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych;

  10. ścisła współpraca w zakresie realizowanych zadań ze wszystkimi Referatami Urzędu
   i jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Reda;

  11. zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji powziętych w ramach wykonywania umowy oraz do przestrzegania obowiązującej polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta w Redzie.

 

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym pracowników samorządowych. Planowany termin zatrudnienia - lipiec 2022 rok.

 

 1. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. pełen wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników samorządowych;

 2. praca w siedzibie i poza siedzibą Urzędu;

 3. praca na stanowisku urzędniczym, pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej;

 4. umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy, zakończona egzaminem, z możliwością zawarcia kolejnych umów na czas określony bez przeprowadzania kolejnego naboru, a potem zawarcia umowy na czas nieokreślony;

 5. wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r.
  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960) oraz obowiązującego Zarządzenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta w Redzie;

 6. w czasie zatrudnienia w Urzędzie obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

 1. Należy złożyć następujące dokumenty:

OBLIGATORYJNE:

 1. list motywacyjny;

 2. życiorys - curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery  zawodowej);

 3. kserokopie dyplomów i dokumentów potwierdzających wykształcenie
  i kwalifikacje;

 4. wypełniony kwestionariusz osobowy, według ustalonego wzoru;

 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego  Rejestru  Karnego), według ustalonego wzoru;

 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, według ustalonego wzoru.

FAKULTATYWNE, składane w przypadku ich posiadania:

 1. kserokopie świadectw pracy;

 2. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach związanych z zakresem zadań na tym stanowisku;

 3. referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia;

 4. kopia zaświadczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu maju 2022 roku, poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

 

 1. Osoby wyłonione w drodze naboru zostaną  powiadomione o wyborze pisemnie. Niezgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zawiadomienia, wraz z zaświadczeniem  o niekaralności,  spowoduje odrzucenie jego kandydatury.

 

Dokumenty wymienione w pkt. 6 ppkt 4, 5, 6 - muszą być złożone według ustalonego wzoru. Niezłożenie dokumentów wymienionych w pkt. 6, za wyjątkiem ppkt 7-10, spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Podinspektora / Specjalisty ds. projektów i programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych, zagranicznych lub krajowych w Referacie Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pok. 104, albo przesłać pocztą lub za pośrednictwem ePUAP (podpisane Profilem Zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym) na adres Urzędu. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli dokumenty wpłyną do Urzędu Miasta w Redzie najpóźniej dnia 17 czerwca 2022 r., do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta w Redzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Redzie zostanie  ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób biorących udział w procedurze naboru,
w przypadku ich nieodebrania, po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji
o wyniku naboru, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a w przypadku znacznej ilości kandydatów oraz decyzji Komisji Rekrutacyjnej zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu. Wówczas na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych pięć osób, które uzyskały najlepszy punktowy wynik testu. Decyzją Komisji mogą również zostać zaproszeni pozostali kandydaci.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.reda.pl/dokumenty/menu/40) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

Kwestionariusz oraz Oświadczenie znajdują się na stronie internetowej (https://bip.reda.pl/dokumenty/menu/40) lub można go otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 (sekretariat - pokój nr 104 - I p.).

Wyjaśnień w sprawie naboru udzielać będzie Pan Karol Jaworski - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych pod numerem telefonu 58 678-80-28.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Redzie jest dostępny na stronie (http://bip.reda.pl) oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustaw z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 530) „z własnoręcznym podpisem”.

 

Reda, dnia 3 czerwca 2022 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wynik naboru.pdf (PDF, 49.25Kb) 2022-06-30 09:46:46 72 razy
2 OgłoszenieZF.pdf (PDF, 407.41Kb) 2022-06-03 11:58:21 65 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Lewandowski 03-06-2022 11:58:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Lewandowski 03-06-2022
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Lubner 30-06-2022 09:46:46